Pages

22 May 2012

Các Ngày Vía Phật và Bồ Tát

Những ngày vía Phật và Bồ Tát trong năm cần ghi nhớ...

Tháng Giêng:
Mùng 1: Vía Phật Di Lặc.
Ngày 15: Thượng Nguyên.
Tháng hai:
Mùng 8: Vía Phật Thích Ca xuất gia.
Ngày 15: Vía Phật Thích Ca nhập Niết Bàn và vía A Nan.
Ngày 19: Vía Quan Thế Âm Bồ Tát.
Ngày 21: Vía Phổ Hiền Bồ Tát.
Tháng ba:
Mùng 6: Vía ngài Ca Diếp.
Ngày 16: Vía Ðức Chuẩn Ðề
Tháng tư:
Mùng 4: Vía ngài Văn Thù.
Mùng 8: Vía Phật Thích Ca Ðản Sanh.
Ngày 28: Vía Dược Sư Như Lai.
Tháng sáu:
Mùng 3: Vía Hộ Pháp.
Ngày 19: Vía Quan Thế Âm Bồ Tát.
Ngày 24: Vía Già Lam Quan Thánh.
Tháng bảy:
Ngày 13: Vía Ðại Thế Chí Bồ Tát.
Ngày 15: Trung Nguyên. Lễ Vu lan, Rằm tháng 7 xá tội vong nhân.
Ngày 30: Vía Ðịa Tạng Bồ Tát.
Tháng tám:
Mùng 8: Vía A Nan.
Ngày 22: Vía Nhiên Ðăng Phật.
Tháng chín:
Ngày 19: Vía Quan Thế Âm Bồ Tát.
Ngày 24: Vía Dược Sư Tôn Phật.
Tháng mườI:
Mùng 5: Vía Ðạt Ma Tổ Sư.
Ngày 15: Lễ Hạ Nguyên.
Tháng mườI một:
Ngày 17: Vía A Di Ðà Phật.
Tháng mườI hai:
Mùng 8: Vía Phật Thích Ca thành đạo.

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites