Pages

05 May 2012

Những Câu Chuyện Nhân Quả

  Những Câu Chuyện Nhân Quả - Biên tập: Thích Tâm Thuận

Thuở xưa, có người đến hỏi một vị Thiền sư: "Bậc tu hành đã ngộ lý Chân Không, có lạc vào vòng Nhân quả đặng?" Thiền sư đáp: "Bậc đại tu hành chẳng lạc vào vòng Nhân quả".
Vì câu trả lời này mà khiến cho Thiền sư phải đọa làm kiếp chồn năm trăm năm, sau gặp ngài Bá Trượng mới được giải thoát.
0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites