Pages

01 May 2012

Video Chuyến viếng thăm của Chư Tôn Hòa Thượng và Tăng Ni từ Việt Nam

Chuyến viếng thăm của Chư Tôn Hòa Thượng, Đại Đức, Tăng Ni Việt Nam tại chùa Phật Huệ ngày 06.03.2012

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites