08 May 2012

Kinh Vô Lượng Thọ - MP3 Lão Pháp Sự Tịnh Không Giảng

Nguyện đem công đức này
 Hồi hướng về tất cả
Phật tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật Đạo

Kinh Vô Lượng Thọ 

Thuyết Giảng: Pháp Sư Tịnh Không

Đức Phật dạy: Người nào muốn vãng sanh vào cõi Phật, phải tu tam phước.
Một là hiếu thảo cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, có lòng từ bi không sát sanh, tu thập thiện nghiệp.
Hai là thọ trì tam quy, giữ các giới đầy đủ, không phạm oai nghi.
Ba là phát tâm Bồ đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh đại thừa, khuyên bảo người tu hành . Làm được ba điều này, thì gọi là Tịnh Nghiệp Chánh Nhân của ba đời chư Phật.
· Phật Giáo là Đức Phật đối với chín pháp giới chúng sanh giáo dục chí thiện viên mãn nhất.
· Đức Phật Thích Ca sở thuyết tất cả kinh điển 49 năm, nội dung là nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh.
· Tri giác gọi là Phật Bồ tát, Bất giác là phàm phu.
· Tu hành là chúng ta đem những sự hiểu sai lầm đối với vũ trụ nhân sanh cách nhìn, cách nghĩ, cách nói cách làm mà cần phải tu chính lại.
· Cương lĩnh tu hành của Phật giáo là Giác Chánh Tịnh, Giác mà không mê, Chánh mà không tà, Tịnh mà không nhiểm, y theo Giới Định Huệ tam học hầu mong đạt đến mục tiêu này.
· Nền tảng tu học là tam phước, đối với người phải y theo lục hòa, đối với việc làm phải tu lục độ, tuân theo hạnh nguyện Phổ Hiền, tâm quy hướng Tịnh Độ, thì sự giáo hóa của Phật mới có thể hoàn toàn viên mãn.






Kinh Vô Lượng Thọ 1 - MP3 Kinh Vô Lượng Thọ 2- mp3-Video
Kinh Vô Lượng Thọ 3 - MP3 Kinh Vô Lượng Thọ 4- mp3-Video
Kinh Vô Lượng Thọ 5- MP3 Kinh Vô Lượng Thọ 6- mp3-Video
Kinh Vô Lượng Thọ 7 - MP3 Kinh Vô Lượng Thọ 8- mp3-Video
Kinh Vô Lượng Thọ 9 - MP3 Kinh Vô Lượng Thọ 10- mp3-Video
Kinh Vô Lượng Thọ 11 - MP3 Kinh Vô Lượng Thọ 12- mp3-Video
Kinh Vô Lượng Thọ 13 - MP3 Kinh Vô Lượng Thọ 14- mp3-Video
Kinh Vô Lượng Thọ 15 - MP3 Kinh Vô Lượng Thọ 16- mp3-Video
Kinh Vô Lượng Thọ 17 - MP3 Kinh Vô Lượng Thọ 18- mp3-Video
Kinh Vô Lượng Thọ 19 - MP3

8 Kommentare:

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites