01 tháng 5 2012

Khóa Tu học Huân Tu Đại Bi 2012 - Video II


Những hình ảnh trong khóa Tu học Huân Tu Đại Bi 2012 tại chùa Phật Huệ...

0 Kommentare:

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites