Pages

02 November 2012

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm


Vollbild anzeigen"Thiện nam tử, nhược hữu vô lượng bách thiên vạn ức chúng sanh, thọ chư khổ não, văn thị Quán Thế Âm Bồ Tát, Nhất tâm xưng danh, Quán Thế Âm Bồ Tát tức thời quán kỳ âm thanh, giai đắc giải thoát..."

Nhĩ thời Vô Tận Ý Bồ Tát tức tùng tọa khởi, thiên đản hữu kiên, hợp chưởng hướng Phật, nhi tác thị ngôn,Thế Tôn, Quán Thế Âm Bồ Tát dĩ hà nhân duyên, danh Quán Thế Âm, Phật cáo Vô Tận Ý Bồ Tát,

Thiện nam tử, nhược hữu vô lượng bách thiên vạn ức chúng sanh, thọ chư khổ não, văn thị Quán Thế Âm Bồ Tát, Nhất tâm xưng danh, Quán Thế Âm Bồ Tát tức thời quán kỳ âm thanh, giai đắc giải thoát.

Nhược hữu trì thị Quán Thế Âm Bồ Tát danh giả, thiết nhập đại hỏa, hỏa bất năng thiêu, Do thị Bồ Tát oai thần lực cố.

Nhược vi đại thủy sở phiêu, xưng kỳ danh hiệu, tức đắc thiển xứ.
Nhược hữu bách thiên vạn ức chúng sanh, Vị cầu kim ngân, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu đẳng bảo, Nhập ư đại hải, giả sử hắc phong xuy kỳ thuyền phưởng, phiêu đọa la sát quỷ quốc, Kỳ trung nhược hữu nãi chí nhất nhân xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh giả, Thị chư nhân đẳng, giai đắc giải thoát la sát chi nạn, Dĩ thị nhân duyên danh Quán Thế Âm.
Nhược phục hữu nhân lâm đương bị hại, xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh giả, Bỉ sở chấp đao trượng, tầm đoạn đoạn hoại, nhi đắc giải thoát.
Nhược tam thiên đại thiên quốc độ, mãn trung dạ xoa la sát dục lai não nhân, Văn kỳ xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh giả, Thị chư ác quỷ thượng bất năng dĩ ác nhãn thị chi, huống phục gia hại.

Thiết phục hữu nhân, nhược hữu tội, nhược vô tội, nữu giới già tỏa kiểm hệ kỳ thân, Xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh giả, giai tất đoạn hoại, tức đắc giải thoát.
Nhược tam thiên đại thiên quốc độ, mãn trung oán tặc Hữu nhất thương chủ, tương chư thương nhân, tê trì trọng bảo, kinh quá hiểm lộ, Kỳ trung nhất nhân, tác thị xướng ngôn, chư thiện nam tử, vật đắc khủng bố, Nhữ đẳng ưng đương nhất tâm xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu, thị Bồ Tát năng dĩ vô úy thí ư chúng sanh, Nhữ đẳng nhược xưng danh giả, ư thử oán tặc đương đắc giải thoát, Chúng thương nhân văn, câu phát thanh ngôn, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, xưng kỳ danh cố, tức đắc giải thoát.

Vô Tận Ý, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát oai thần chi lực, nguy nguy như thị. Nhược hữu chúng sanh đa ư dâm dục, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát, tiện đắc ly dục. Nhược đa sân khuể, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát, tiện đắc ly sân. Nhược đa ngu si, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát, tiện đắc ly si. Vô Tận Ý, Quán Thế Âm Bồ Tát hữu như thị đẳng đại oai thần lực, đa sở nhiêu ích, Thị cố chúng sanh thường ưng tâm niệm.
Nhược hữu nữ nhân, thiết dục cầu nam, lễ bái cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, tiện sanh phước đức trí tuệ chi nam.

Thiết dục cầu nữ, tiện sanh đoan chánh hữu tướng chi nữ, túc thực đức bổn, chúng nhân ái kính. Vô Tận Ý, Quán Thế Âm Bồ Tát hữu như thị lực,


Nhược hữu chúng sanh cung kính lễ bái Quán Thế Âm Bồ Tát, phước bất đường quyên, Thị cố chúng sanh giai ưng thọ trì Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu. Vô Tận Ý, nhược hữu nhân thọ trì lục thập nhị ức Hằng hà sa Bồ Tát danh tự, Phục tận hình cúng dường ẩm thực, y phục, ngọa cụ, y dược, Ư nhữ ý vân hà, thị thiện nam tử, thiện nữ nhân, công đức đa phủ, Vô Tận Ý ngôn, thậm đa, Thế Tôn, Phật ngôn, nhược phục hữu nhân thọ trì Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu, nãi chí nhất thời lễ bái cúng dường, Thị nhị nhân phước chánh đẳng vô dị, ư bách thiên vạn ức kiếp bất khả cùng tận. Vô Tận Ý, thọ trì Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu đắc như thị vô lượng vô biên phước đức chi lợi. Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Phật ngôn, Thế Tôn, Quán Thế Âm Bồ Tát vân hà du thử Ta Bà thế giới,Vân hà nhi vị chúng sanh thuyết Pháp, phương tiện chi lực, kỳ sự vân hà, Phật cáo Vô Tận Ý Bồ Tát,


Thiện nam tử, nhược hữu quốc độ chúng sanh, ưng dĩ Phật thân đắc độ giả, Quán Thế Âm Bồ Tát tức hiện Phật thân nhi vị thuyết Pháp.


Ưng dĩ Bích Chi Phật thân đắc độ giả, tức hiện Bích Chi Phật thân nhi vị thuyết Pháp.


Ưng dĩ Thanh Văn thân đắc độ giả, tức hiện Thanh Văn thân nhi vị thuyết Pháp.


Ưng dĩ Phạm Vương thân đắc độ giả, tức hiện Phạm Vương thân nhi vị thuyết Pháp.


Ưng dĩ Đế Thích thân đắc độ giả, tức hiện Đế Thích thân nhi vị thuyết Pháp.


Ưng dĩ Đại Tự Tại Thiên thân đắc độ giả, tức hiện Đại Tự Tại Thiên thân nhi vị thuyết Pháp.


Ưng dĩ Thiên Đại Tướng Quân thân đắc độ giả, tức hiện Thiên Đại Tướng Quân thân nhi vị thuyết Pháp.
Ưng dĩ Tỳ Sa Môn thân đắc độ giả, tức hiện Tỳ Sa Môn thân nhi vị thuyết Pháp.
Ưng dĩ Tiểu Vương thân đắc độ giả, tức hiện Tiểu Vương thân nhi vị thuyết Pháp.
Ưng dĩ Trưởng Giả thân đắc độ giả, tức hiện Trưởng Giả thân nhi vị thuyết Pháp.
Ưng dĩ Cư Sĩ thân đắc độ giả, tức hiện Cư Sĩ thân nhi vị thuyết Pháp. Ưng dĩ Tể Quan thân đắc độ giả, tức hiện Tể Quan thân nhi vị thuyết Pháp. Ưng dĩ Bà La Môn thân đắc độ giả, tức hiện Bà La Môn thân nhi vị thuyết Pháp. Ưng dĩ Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di thân đắc độ giả, Tức hiện Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di thân nhi vị thuyết Pháp. Ưng dĩ Trưởng Giả, Cư Sĩ, Tể Quan, Bà La Môn phụ nữ thân đắc độ giả,Tức hiện phụ nữ thân nhi vị thuyết Pháp.
Ưng dĩ đồng nam đồng nữ thân đắc độ giả, tức hiện đồng nam đồng nữ thân nhi vị thuyết Pháp.

Ưng dĩ thiên, long, dạ xoa, càn thát bà, a tu la, ca lâu la, khẩn na la, Ma hầu la già, nhân, phi nhân đẳng thân đắc độ giả, tức giai hiện chi nhi vị thuyết Pháp.
Ưng dĩ Chấp Kim Cang Thần đắc độ giả, tức hiện Chấp Kim Cang Thần nhi vị thuyết Pháp. Vô Tận Ý, thị Quán Thế Âm Bồ Tát thành tựu như thị công đức, Dĩ chủng chủng hình du chư quốc độ, độ thoát chúng sanh, Thị cố nhữ đẳng ưng đương nhất tâm cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Thị Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát ư bố úy cấp nạn chi trung, năng thí vô úy, Thị cố thử Ta Bà thế giới giai hiệu chi vi Thí Vô Úy Giả.

Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Phật ngôn,Thế Tôn, ngã kim đương cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Tức giải cảnh chúng bảo châu anh lạc, giá trị bách thiên lượng kim, nhi dĩ dữ chi tác thị ngôn, Nhân giả, thọ thử Pháp thí, trân bảo anh lạc. Thời Quán Thế Âm Bồ Tát bất khẳng thọ chi, Vô Tận Ý phục bạch Quán Thế Âm Bồ Tát ngôn, Nhân giả, mẫn ngã đẳng cố, thọ thử anh lạc. Nhĩ thời Phật cáo Quán Thế Âm Bồ Tát, Đương mẫn thử Vô Tận Ý Bồ Tát, cập tứ chúng, Thiên, long, dạ xoa, càn thát bà, a tu la, ca lâu la, khẩn na la, Ma hầu la già, nhân, phi nhân đẳng cố, thọ thử anh lạc. Tức thời Quán Thế Âm Bồ Tát mẫn chư tứ chúng, Cập ư thiên, long, nhân phi nhân đẳng, thọ kỳ anh lạc, phân tác nhị phần, Nhất phần phụng Thích Ca Mâu Ni Phật, nhất phần phụng Đa Bảo Phật tháp.
Vô Tận Ý, Quán Thế Âm Bồ Tát hữu như thị tự tại thần lực, du ư Ta Bà thế giới. Nhĩ thời Vô Tận Ý Bồ Tát dĩ kệ vấn viết,

Thế Tôn diệu tướng cụ,
Ngã kim trùng vấn bỉ,
Phật tử hà nhân duyên,
Danh vi Quán Thế Âm.

Cụ túc diệu tướng tôn,
Kệ đáp Vô Tận Ý,
Nhữ thính Quán Âm hạnh,
Thiện ứng chư phương sở.

Hoằng thệ thâm như hải,
Lịch kiếp bất tư nghì,
Thị đa thiên ức Phật,
Phát đại thanh tịnh nguyện.

Ngã vị nhữ lược thuyết,
Văn danh cập kiến thân,
Tâm niệm bất không quá,
Năng diệt chư hữu khổ.

Giả sử hưng hại ý,
Thôi lạc đại hỏa khanh,
Niệm bỉ Quán Âm lực,
Hỏa khanh biến thành trì.

Hoặc phiêu lưu cự hải,
Long ngư chư quỷ nạn,
Niệm bỉ Quán Âm lực,
Ba lãng bất năng một.

Hoặc tại tu di phong,
Vi nhân sở thôi đọa,
Niệm bỉ Quán Âm lực,
Như nhật hư không trụ.

Hoặc bị ác nhân trục,
Đọa lạc kim cang sơn,
Niệm bỉ Quán Âm lực,
Bất năng tổn nhất mao.


Hoặc trị oán tặc nhiễu,
Các chấp đao gia hại
Niệm bỉ Quán Âm lực,
Hàm tức khởi từ tâm.

Hoặc tao vương nạn khổ,
Lâm hình dục thọ chung,
Niệm bỉ Quán Âm lực,
Đao tầm đoạn đoạn hoại.

Hoặc tù cấm già tỏa,
Thủ túc bị nữu giới,
Niệm bỉ Quán Âm lực,
Thích nhiên đắc giải thoát.

Chú trớ chư độc dược,
Sở dục hại thân giả,
Niệm bỉ Quán Âm lực,
Hoàn trước ư bổn nhân.

Hoặc ngộ ác la sát,
Độc long chư quỷ đẳng,
Niệm bỉ Quán Âm lực,
Thời tất bất cảm hại.Nhược ác thú vi nhiễu,
Lợi nha trảo khả bố,
Niệm bỉ Quán Âm lực,
Tật tẩu vô biên phương.

Vân lôi cổ xiết điện,
Giáng bạc chú đại vũ,
Niệm bỉ Quán Âm lực,
Ứng thời đắc tiêu tán.

Chúng sanh bị khổn ách,
Vô lượng khổ bức thân,
Quán Âm diệu trí lực,
Năng cứu thế gian khổ.

Cụ túc thần thông lực,
Quảng tu trí phương tiện,
Thập phương chư quốc độ,
Vô sát bất hiện thân.

Chủng chủng chư ác thú,
Địa ngục quỷ súc sanh,
Sanh lão bệnh tử khổ,Chân quán thanh tịnh quán,
Quảng đại trí tuệ quán,
Bi quán cập từ quán,
Thường nguyện thường chiêm ngưỡng.

Vô cấu thanh tịnh quang,
Tuệ nhật phá chư ám,
Năng phục tai phong hỏa,
Phổ minh chiếu thế gian.

Bi thể giới lôi chấn,
Từ ý diệu đại vân,
Chú cam lồ Pháp vũ,
Diệt trừ phiền não diệm.

Tranh tụng kinh quan xử,
Bố úy quân trận trung,
Niệm bỉ Quán Âm lực,
Chúng oán tất thoái tán.

Diệu âm Quán Thế Âm,
Phạm âm hải triều âm
Thắng bỉ thế gian âm,
Thị cố tu thường niệm.

Niệm niệm vật sanh nghi,
Quán Thế Âm tịnh Thánh,
Ư khổ não tử ách,
Năng vị tác y hộ.

Cụ nhất thiết công đức,
Từ nhãn thị chúng sanh,
Phước tụ hải vô lượng,
Thị cố ưng đảnh lễ.
Nhĩ thời Trì Địa Bồ Tát tức tùng tọa khởi tiền bạch Phật ngôn, Thế Tôn, nhược hữu chúng sanh văn thị Quán Thế Âm Bồ Tát phẩm, Tự tại chi nghiệp, Phổ Môn thị hiện thần thông lực giả, đương tri thị nhân công đức bất thiểu. Phật thuyết thị Phổ Môn phẩm thời, chúng trung bát vạn tứ thiên chúng sanh, Giai phát vô đẳng đẳng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề tâm.

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm


12 Đại Nguyện Của Quán Thế Âm Bồ Tát1. Nam Mô hiệu Viên-Thông, danh Tự Tại, Quan-Âm Như Lai quảng-phát hoằng thệ nguyện. (Lạy)
Được xưng tặng là hiểu biết đầy đủ thông dong hoàn toàn, Ngài đem pháp tu hành mà khuyên độ khắp cùng.


Nguyện Thứ Nhất:  
Khi thành Bồ Tát
Danh hiệu tôi: Tự Tại Quán Âm
Mười hai lời nguyện cao thâm
“Nghe tiếng cứu khổ” Quán Âm thề nguyền.
2. Nam-mô vô quái ngại, Quan-Âm Như Lai thường cư Nam Hải nguyện. (Lạy)
Ở trong một niệm tâm được tự tại vô ngại, Ngài nguyện thường ở biển phương Nam (Nam Hải)để cứu độ chúng sanh.
Nguyện Thứ Hai: 
Không nài gian khổ
Quyết một lòng cứu độ chúng sanh
Luôn luôn thị hiện biển đông
Vớt người chìm đắm, khi dông gió nhiều.
3. Nam-mô trú Ta-Bà U-Minh giới Quan Âm Như-Lai tầm thanh cứu khổ Nguyện. (Lạy)
Luôn ở cõi Ta Bà và cõi U-Minh, Ngài cứu độ kẻ nào kêu cầu tới Ngài
Nguyện Thứ Ba: 
Ta Bà ứng hiện
Chốn U Minh nhiều chuyện khổ đau
Oan oan tương báo hại nhau
Nghe tiếng than thở, mau mau cứu liền.
4. Nam-mô hàng tà ma, trừ yêu quái Quan Âm Như-Lai năng trừ nguy hiểm nguyện. (Lạy)
Trừ khử loài tà ma, yêu quái, Ngài có đủ sức cứu người gặp nguy hiểm.
Nguyện Thứ Tư: 
Hay trừ yêu quái
Bao nhiêu loài ma quỉ gớm ghê
Độ cho chúng hết u mê
Dứt trừ nguy hiểm, không hề nhiễu nhương.
5. Nam-mô thanh tịnh bình thùy dương liễu, Quan Âm Như-Lai cam-lộ sái tâm nguyện. (Lạy)
Ngài nhành dương liễu dịu dàng nhúng vào nước ngọt mát trong cái bình thanh tịnh để rưới tắt lửa lòng của chúng sanh.
Nguyện Thứ Năm: 
Tay cầm Dương Liễu
Nước cam lồ rưới mát nhân thiên
Chúng sanh điên đảo, đảo điên
An vui mát mẻ, ưu phiền tiêu tan.
6. Nam-mô Đại-Từ bi năng hỉ xả, Quan Âm Như-Lai thường hành bình đẳng nguyện. (Lạy)
Thương xót người đói và sẵng lòng tha thứ, Ngài không phân biệt kẻ oán người thân, tất cả đều coi như nhau.
Nguyện Thứ Sáu:  
Thường hành bình đẳng
Lòng từ bi thương xót chúng sanh
Hỷ xả tất cả lỗi lầm
Thường hành bình đẳng, chúng sanh mọi loài.
7. Nam-mô trú dạ tuần vô tổn hoại, Quan Âm Như-Lai thệ diệt tam đồ nguyện.(Lạy)
Đêm ngày đi khắp đó đây để cứu giúp chúng sanh ra khỏi các sự tổn hại, Ngài nguyện cứu vớt chúng sanh ra khỏi ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, và súc sanh.
Nguyện Thứ Bảy:  
Dứt ba đường dữ
Chốn ngục hình, ngạ quỉ, súc sanh
Cọp beo . . ., thú dữ vây quanh
Quán Âm thị hiện, chúng sanh thoát nàn.
8. Nam-mô vọng Nam nham cầu lễ bái, Quan Âm Như-Lai, già tỏa giải thoát nguyện. (Lạy)
Nếu ai quay về núi hướng nam mà hết lòng cầu nguyện thì dầu có bị gông cùm xiềng xích cũng được thoát khỏi
Nguyện Thứ Tám:  
Giải thoát còng la
Nếu tội nhân sắp bị khảo tra
Thành tâm lễ bái thiết tha
Quán Âm phò hộ, thoát ra nhẹ nhàng.
9. Nam-mô tạo pháp-thuyền du khổ hải, Quan Âm Như-Lai độ tận chúng sanh nguyện. (Lạy)
Dùng phép tu hành để làm chiếc thuyền, Ngài đi cùng trong biển khổ để độ hết chúng sanh.
Nguyện Thứ Chín:  
Cứu vớt hàm linh
Trên con thuyền Bát Nhã lênh đênh
Bốn bề biển khổ chông chênh
Quán Âm độ hết, đưa lên Niết Bàn.
10. Nam-mô tiền tràng phan, hậu bảo cái, Quan Âm Như-Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện. (Lạy)
Nếu ai cầu nguyện và tu hành theo Ngài chỉ dẫn, khi rời bỏ xác thân này thì sẽ có phướng dài đi trước, tàng lọng quý giá theo sau, để rước về Tây Phương.
Nguyện Thứ Mười:  
Tây Phương tiếp dẫn
Tràng hoa thơm, kỹ nhạc, lộng tàn
Tràng phan, bảo cái trang hoàng
Quán Âm tiếp dẫn, đưa đàng về Tây.
11. Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật cảnh giới, Quan Âm Như-Lai Di Đà thọ ký nguyện. (Lạy)
Ở giới của Đức Vô Lượng Thọ (tức Phật A Di Đà), Ngài đã được cho biết trước là về sau Ngài sẽ thay thế Đức Phật A Di Đà ở ngôi vị đó.
Nguyện Thứ Mười Một:
Di Đà thọ ký
Cảnh Tây Phương, tuổi thọ khôn lường
Chúng sanh muốn sống miên trường
Quán Âm nhớ niệm, Tây Phương mau về.
12. Nam-mô đoan nghiêm thân vô tỉ trại, Quan Âm Như-Lai quả tu thập nhị nguyện. (Lạy)
Được thân hình nghiêm trang không ai so sánh được với Ngài, ấy là kết quả của sự tu theo mười hai lời nguyện lớn ấỵ.
Nguyện Thứ Mười Hai:
Tu hành tin tấn
Dù thân nầy tan nát cũng đành
Thành tâm nghiêm chỉnh thực hành
Mười hai câu nguyện độ sanh đời đời.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites