Pages

09 May 2012

Tạng Thư Sống Chết - MP3

Xin giới thiệu tới quí Phật tử bộ Audio MP3:
Tạng thư Sống Chết - The Tibetan Book Of Living And Dying
của Sogyal Rinpoche do Ni sư Thích Nữ Trí Hải dịch
                     Links download 1:


Phần 1a Phần 1b Phần 2a Phần 2b Phần 3a Phần 3b
Phần 4a Phần 4b Phần 5a Phần 5bb Phần 6a Phần 6b
Phần 7a Phần 7b Phần 8a Phần 8b Phần 9a Phần 9b

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites