01 tháng 5 2012

Đại Lễ Vu Lan tại chùa Phật Huệ 2011 - Video III

Hình ảnh Đại Lễ Vu Lan tại chùa Phật Huệ 2011...

0 Kommentare:

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites