Pages

10 May 2012

Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông - Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng

Pháp Sư Tịnh Không (Phap Su Tinh Khong)

"Như Lai xuất hiện ở đời khó gặp, khó thấy. Kinh đạo của Phật khó được, khó nghe. Gặp Thiện Tri Thức, tiếp nhận Phật pháp có thể tu hành, điều ấy cũng khó. Nếu nghe kinh này tin tưởng, thọ trì chính là khó nhất trong những việc khó, không còn có gì mà khó hơn được".
(Trích : Phật thuyết Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh – Phẩm 45 – Lưu lại một kinh này)
Đạ̣i Thế́ Chí́ Niệ̣m Phậ̣t Viên Thông - Phầ̀n 1

 

Đạ̣i Thế́ Chí́ Niệ̣m Phậ̣t Viên Thông - Phầ̀n 2

 
 

Đạ̣i Thế́ Chí́ Niệ̣m Phậ̣t Viên Thông - Phầ̀n 3


 

Đạ̣i Thế́ Chí́ Niệ̣m Phậ̣t Viên Thông - Phầ̀n 4
 

Đạ̣i Thế́ Chí́ Niệ̣m Phậ̣t Viên Thông - Phầ̀n 5

 

Đạ̣i Thế́ Chí́ Niệ̣m Phậ̣t Viên Thông - Phầ̀n 6
 

Đạ̣i Thế́ Chí́ Niệ̣m Phậ̣t Viên Thông - Phầ̀n 7

 

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites