Pages

06 October 2012

Vào Cửa Tịnh Tông - Pháp Sư Tịnh Không

Vào Cửa Tịnh Tông - Pháp Sư Tịnh Không (1/2)"Trong vòng trời đất, ngũ đạo phân minh, thiện ác báo ứng, hoạ phước tiếp nối, tự làm tự chịu, không ai thế cho. Người thiện làm lành, từ vui vào vui, từ sáng vào sáng. Người ác làm ác từ khổ vào khổ, từ tối vào tối..."

Phần I


Phần II


Tự Mình Phản Tỉnh

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites