Pages

01 October 2012

NHỮNG LỜI KHUYÊN NIỆM PHẬT

Vollbild anzeigen

"Tây phương vui !  Tây phương vui !  
Cảnh vui Tây Phương ai tỉnh giác?..."

(Trung Phong Tổ Sư)
Ta Bà khổ !  Ta Bà khổ ! 
Nỗi khổ Ta Bà, ai đếm số?
Người đời trở lại lấy khổ làm vui.  
Cam trụ trong nhà lửa
Từ túi da hôi, đầu ló ra, khóc oa oa.  
Một đời vô minh rồi già bệnh. 
Ba tấc khí tiêu vong, 
Chung quy chôn  hạ thổ.
Năm nẻo xuống lên chẳng tạm ngừng.
Trăm kiếp ngàn đời chịu cực khổ.
Các nhân giả !
Chi bằng sớm kíp niệm Di Đà !
Bỏ Ta Bà khổ,  chớ dần dà  !  

Tây phương vui !  Tây phương vui !  
Cảnh vui Tây Phương ai tỉnh giác?
Nhân dân quốc độ đều tuyệt vời
Không nóng lạnh, không ba đường ác.  
Thai hoa sen, thân ánh sáng.  
Thiên nhạc thường diễn Diệu pháp âm. 
Đất ngọc lưu ly, chẳng mảy bụi.  
Lầu gác toàn bạc vàng châu báu. 
Tuổi thọ vô cùng, sống mãi mãi.  
Các nhân giả !
Chỉ bằng kíp sớm niệm Di Đà !  
Cầu cảnh Tây Phương, chớ lơ là !  
 Trung Phong Tổ Sư

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites