Pages

26 September 2012

Kinh Hoa Nghiêm - Phần VIII


"Phật mới thành Chánh giác tại Bồ-đề đạo tràng, đạo tràng được trang nghiêm bằng vô lượng diệu bảo, thân Phật Giá-na vạn đức viên mãn ngồi tên tòa kim cang. Kinh Ðại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm..."
Hán Dịch: Ðại Sư Thật Xoa Nan Ðà
Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh
(Trọn bộ 4 tập – Tái bản lần thứ hai)
Nhà xuất bản Tôn giáo Hà Nội – PL.2549 – DL.2005
(Chánh Tân Tu Đại Tạng, tập 10, Hoa Nghiêm Bộ , số hiệu 0278 , 80 quyển, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Đường Thật-xoa-nan-đà dịch, bttdtkvn)


Hoa Nghiêm Phẩm Như Lai Hiện Tướng
(tiếp theo)
Trong mười ức Phật sát vi trần số thế giới hải như vậy có mười ức vi trần số đại Bồ tát, mỗi Ðại Bồ tát có thế giới hải vi trần số chúng Bồ tát đồng đến tập hội. Mỗi Bồ tát đều hiện thế giới hải vi trần số mây, các thứ đồ trang nghiêm cúng dường đều khắp hư không mà chẳng tan mất. Hiện những mây như thế rồi, chư Bồ tát đồng hướng Phật kính lễ, cúng dường. Tùy theo phương hướng của mình đến, chư Bồ tát đều hóa làm các thứ bửu tòa sư tử trang nghiêm rồi ngồi kiết già trên bửu tòa đó.
Sau khi ngồi xong, trong chân lông nơi thân của chư Bồ tát, mỗi mỗi đều hiện mười thế giới hải vi trần số các thứ bửu sắc quang minh.
Trong mỗi quang minh đều hiện mười thế giới hải vi trần số chư Bồ tát đều ngồi tòa sư tử liên hoa tạng.
Chư Bồ tát này đều có thể vào khắp trong tất cả vi trần của tất cả pháp giới hải.
Trong mỗi vi trần đó đều có mười thế giới vi trần số những cõi rộng lớn. Trong mỗi cõi này đều có tam thế chư Phật Thế Tôn.
Chư Bồ tát này đều có thể qua gần gũi cúng dường khắp chư Thế Tôn đó. Lại có thể trong mỗi niệm dùng pháp môn tự tại thị hiện để khai ngộ thế giới hải vi trần số chúng sanh. Trong mỗi niệm lại dùng pháp môn thị hiện tất cả chư Thiên chết rồi sanh để khai ngộ vi trần số chúng sanh. Trong mỗi niệm lại dùng pháp môn nói tất cả công hạnh Bồ tát, dùng pháp môn chấn động tất cả cõi tán thán công đức thần biến của Phật, dùng pháp môn nghiêm tịnh tất cả cõi Phật hiển thị tất cả đại nguyện hải, dùng pháp môn thinh âm của Phật nhiếp khắp tất cả ngôn từ của chúng sanh, dùng pháp môn hay rưới tất cả Phật pháp, dùng pháp môn quang minh chiếu khắp mười phương quốc độ khắp pháp giới thị hiện thần biến, dùng pháp môn hiện Phật thân đầy khắp pháp giới giải thoát lực của tất cả Như Lai, dùng pháp môn Phổ Hiền Bồ tát kiến lập tất cả chúng hội đạo tràng, trong mỗi niệm dùng những pháp môn như vậy để khai ngộ thế giới hải vi trần số chúng sanh.
Trong mỗi niệm, mỗi quốc độ đều làm cho Tu Di Sơn vi trần số chúng sanh, kẻ đọa ác đạo được lìa hẳn khổ não. Ðều làm cho Tu Di Sơn vi trần số chúng sanh, kẻ trụ tà định được vào chánh định. Ðều làm cho Tu Di Sơn vi trần số chúng sanh tùy lòng ưa thích được sanh lên cõi trời. Ðều làm cho Tu Di Sơn vi trần số chúng sanh an trụ bực Thanh Văn, bực Bích Chi Phật. Ðều làm cho Tu Di Sơn vi trần số chúng sanh thờ bực Thiện tri thức đủ những phước hạnh. Ðều khiến Tu Di Sơn vi trần số chúng sanh phát Bồ đề tâm. Ðều làm cho Tu Di Sơn vi trần số chúng sanh thẳng đến bực Bồ tát bất thối chuyển. Ðều làm cho Tu Di Sơn vi trần số chúng sanh được trí nhãn thanh tịnh thấy tất cả pháp bình đẳng của Như Lai đã thấy. Ðều làm cho Tu Di Sơn vi trần số chúng sanh an trụ trong những lực, những nguyện, dùng trí vô tận làm phương tiện thanh tịnh các Phật độ. Ðều làm cho Tu Di Sơn vi trần số chúng sanh đều được an trụ nguyện hải rộng lớn Tỳ Lô Giá Na, sanh trong nhà Như Lai.
Lúc đó, chư Bồ tát, ở trong quang minh, đồng thời nói kệ:
Trong các quang minh vang diệu âm
Cùng khắp mười phương tất cả nước
Diễn thuyết Phật tử các công đức
Hay vào đạo Bồ đề vi diệu.
Kiếp hải tu hành không mõi nhàm
Khiến chúng sanh khổ được giải thoát
Tâm không hạ liệt không nhọc nhằn
Phật tử khéo vào phương tiện đạo.
Tất cả kiếp hải phương tiện
Vô lượng vô biên không thừa sót
Tất cả pháp môn đều khắp vào
Mà thường nói kia tánh tịch diệt.
Tam thế chư Phật bao nhiêu nguyện
Tu hành tất cả đều trọn vẹn
Bèn dùng lợi ích các chúng sanh
Mà tự thật hành nghiệp thanh tịnh.
Tất cả chư Phật trong chúng hội
Cùng khắp mười phương đều qua đến
Ðều dùng biển trí huệ thậm thâm
Vào pháp tịch diệt của chư Phật.
Mỗi mỗi quang minh đều vô biên
Ðều vào nan tư các quốc độ
Trí nhãn thanh tịnh khắp thấy đều
Là cảnh sở hành của Bồ tát.
Bồ tát hay trụ một đầu lông
Ðộng khắp mười phương các quốc độ
Chẳng khiến chúng sanh có sợ ngờ
Ðây là phương tiện bực thanh tịnh.
Trong mỗi mỗi trần vô lượng thân
Lại hiện trang nghiêm các cõi nước
Một niệm sống chết khắp khiến thấy
Ðược bực trang nghiêm ý vô ngại.
Tam thế chỗ có tất cả kiếp
Trong một sát na đều hiện được
Biết thân như huyễn không thể tướng
Chứng minh pháp tánh bực vô ngại.
Phổ Hiền thắng hạnh đều được vào
Tất cả chúng sanh đều thích thấy
Phật tử trụ được pháp môn này
Trong các quang minh vang tiếng lớn.
Lúc đó Ðức Thế Tôn muốn khiến tất cả đại chúng Bồ tát được sức thần thông vô biên cảnh giới của Như Lai, nên phóng quang minh nơi giữa chặn mày, gọi là nhứt thiết Bồ tát trí quang minh, chiếu khắp mười phương, trạng như mây sáng bửu sắc, tất cả quốc độ và chúng sanh trong tất cả Phật độ ở mười phương đều làm cho hiển hiện. Quang minh ấy lại chấn động khắp các thế giới. Trong mỗi trần hiện vô số Phật. Tùy theo tánh ưa thích chẳng đồng của các chúng sanh khắp rưới mây diệu pháp luân của tam thế chư Phật, hiển thị biển ba la mật của Như Lai. Lại rưới vô lượng những mây xuất ly khiến các chúng sanh thoát hẳn sanh tử. Lại rưới mây đại nguyện của chư Phật hiển bày chúng hội đạo tràng của Phổ Hiền Bồ tát trong thập phương thế giới. Quang minh ấy chiếu hiện những việc như vậy rồi, trở về nhiễu vòng quanh Phật, rồi nhập vào dưới chơn Phật.
Lúc đó, trước Phật có hoa sen lớn thoạt hiện ra. Hoa ấy có đủ mười thứ trang nghiêm: các châu báu xen lẫn làm cộng, ma ni bửu vương làm gương, các báu làm cánh, các hương ma ni làm tua, vàng diêm phù đàn trang nghiêm đài hoa, lưới đẹp trùm trên mầu sáng thanh tịnh, trong niệm thị hiện vô biên thần biến của chư Phật, khắp phát khởi tất cả thanh âm, ma ni bửu vương ảnh hiện thân Phật, trong âm thinh có thể diễn thuyết tất cả hạnh nguyện của Bồ tát.
Khi hoa sen này hiện ra rồi, trong khoảng một niệm trong tướng bạch hào của Như Lai đồng thời xuất hiện đại Bồ tát tên Nhứt Thiết Pháp Thắng Âm và thế giới hải vi trần số Bồ tát. Chư Bồ tát này đi nhiễu Phật vô lượng vòng, lễ chưn Phật. Thắng Âm Bồ tát ngồi đài liên hoa, các Bồ tát ngồi trên tua sen.
Thắng Âm Bồ tát này rõ pháp giới, lòng rất hoan hỷ, nhập sở hành của Phật trí không nghi trệ, vào biển pháp thân chẳng thể lường của Phật, qua tất cả cõi chỗ của các Như Lai. Các chưn lông đều hiện thần thông, niệm niệm đều quán khắp tất cả pháp giới. Thập phương chư Phật đồng ban thần lực khiến chư Bồ tát này khắp an trụ tất cả tam muội, cùng tận kiếp vị lai thường thấy thân vô biên pháp giới công đức hải của Phật, nhẫn đến tất cả tam muội, giải thoát thần thông biến hóa.
Chư Bồ tát này liền ở trong chúng, thừa oai thần của Phật, quan sát mười phương mà nói kệ rằng:
Phật thân đầy khắp nơi pháp giới
Hiện khắp trước tất cả chúng sanh
Tùy duyên phó cảm đều khắp cùng
Mà hằng ở tòa Bồ đề này.
Trong mỗi chưn lông của Như Lai
Tất cả sát trần chư Phật ngồi
Chúng hội Bồ tát cùng vây quanh
Diễn nói thắng hạnh của Phổ Hiền.
Như Lai ngồi yên nơi Bồ Ðề
Một lòng thị hiện nhiều sát hải
Mỗi mỗi lông đều hiện như vậy
Như vậy khắp cùng cả pháp giới.
Trong mỗi mỗi cõi đều an tọa
Tất cả sát độ đều cùng khắp
Thập phương Bồ tát như mây nhóm
Tất cả đồng đến hội đạo tràng.
Tất cả quốc độ vi trần số
Công đức quang minh chúng Bồ tát
Ở khắp trong hội của Như Lai
Nhẫn đến pháp giới đều đầy khắp.
Pháp giới vi trần các quốc độ
Trong tất cả chúng đều xuất hiện
Như vậy phân thân trí cảnh giới
Trong hạnh Phổ Hiền hay kiến lập.
Ở giữa chúng hội của chư Phật
Thắng Trí Bồ tát đều an tọa
Tất cả nghe pháp đều hoan hỷ
Nơi nơi tu hành vô lượng kiếp.
Ðã vào hạnh nguyện của Phổ Hiền
Tất cả xuất sanh các Phật pháp
Trong pháp hải Tỳ Lô Giá Na
Tu hành chứng được Như Lai địa.
Phổ Hiền Bồ tát đã khai giác
Tất cả Như Lai đồng khen mừng
Ðã được chư Phật đại thần thông
Pháp giới châu lưu đều cùng khắp.
Tất cả quốc độ vi trần số
Thường hiện hóa thân đều đầy khắp
Khắp vì chúng sanh phóng đại quang
Ðều rưới pháp giới xứng lòng họ.
Lúc đó trong đại chúng lại có Ðại Bồ tát tên Quán Sát Nhứt Thiết Thắng Pháp Liên Hoa Quang Huệ Vương, thừa oai lực của Phật, quán sát mười phương rồi nói kệ rằng:
Như Lai trí rất sâu
Vào khắp nơi pháp giới
Hay chuyển theo ba đời
Vì đời làm Minh Ðạo.
Chư Phật đồng pháp thân
Vô y, vô sai biệt
Tùy theo ý chúng sanh
Khiến thấy thân hình Phật.
Ðầy đủ nhứt thiết trí
Biết khắp tất cả pháp
Trong tất cả quốc độ
Tất cả đều hiện đủ.
Thân Phật và quang minh
Sắc tướng chẳng nghĩ bàn
Chúng sanh ai ưa thích
Tùy ưng đều khiến thấy.
Nơi trên một thân Phật
Hóa làm vô lượng Phật
Lôi âm khắp các cõi
Diễn pháp sâu như biển.
Trong mỗi mỗi chân lông
Lưới sáng khắp mười phương
Diễn diệu âm của Phật
Ðiều phục kẻ khó phục.
Trong quang minh Như Lai
Thường vang tiếng thâm diệu
Ca ngợi công đức Phật
Và công hạnh Bồ tát.
Phật chuyển chánh pháp luân
Vô biên vô lượng số
Pháp nói ra vô đẳng
Trí cạn không lường được.
Trong tất cả thế giới
Hiện thân thành Chánh giác
Mỗi mỗi khởi thần biến
Pháp giới đều đầy đủ.
Như Lai mỗi mỗi thân
Hiện Phật đồng chúng sanh
Tất cả vi trần cõi
Khắp hiện thần thông lực.
Lúc đó trong đại chúng lại có Ðại Bồ tát tên Pháp Hỷ Huệ Quang Minh, thừa oai thần của Phật, quan sát khắp mười phương, rồi nói kệ rằng:
Phật thân thường hiển hiện
Pháp giới đều đầy đủ
Hằng diễn quảng đại âm
Chấn động mười phương cõi.
Như Lai khắp hiện thân
Thế gian đều vào khắp
Tùy chúng sanh thích ưa
Hiển thị thần thông lực.
Phật tùy tâm chúng sanh
Hiện khắp ở trước họ
Chúng sanh chỗ được thấy
Ðều là Phật thần lực.
Quang minh chiếu vô biên
Thuyết pháp cũng vô lượng
Phật tử tùy trí mình
Vào được quan sát được.
Phật thân vốn vô sanh
Mà thị hiện xuất sanh
Pháp tánh như hư không
Chư Phật trụ trong đó.
Không trụ cũng không đi
Mọi nơi đều thấy Phật
Quang minh chiếu cùng khắp
Tiếng tâm đồn khắp cõi.
Vô thể vô sở trụ
Cũng không có chỗ sanh
Không tướng cũng không hình
Chỗ hiện đều như bóng.
Phật tùy tâm chúng sanh
Vì họ hiện pháp Vân
Các thứ môn phương tiện
Khai ngộ và điều phục.
Trong tất cả thế giới
Thấy Phật ngồi đạo tràng
Ðại chúng đồng bao quanh
Chói sáng mười phương cõi.
Tất cả thân chư Phật
Ðều có tướng vô tận,
Thị hiện dầu vô lượng
Sắc tướng vô cùng tận.
Lúc đó trong đại chúng lại có Ðại Bồ tát tên Hương Diệm Quang Phổ Minh Huệ thừa thừa oai thần của Phật, quan sát mười phương rồi nói kệ rằng:
Bồ tát trong hội này
Vào Phật địa khó lường
Mỗi mỗi đều được thấy
Thần lực của chư Phật.
Trí thân khắp vào được
Tất cả vi trần cõi
Thấy thân ở trong đó
Thấy khắp các Ðức Phật.
Như bóng hiện các cõi
Tất cả chỗ Như Lai
Trong tất cả chỗ đó
Ðều hiện sự thần thông.
Phổ Hiền các hạnh nguyện
Tu tập đã sáng sạch
Có thể tất cả cõi
Thấy khắp Phật thần biến.
Thân ở tất cả chỗ
Tất cả đều bình đẳng
Trí có thể như vậy
Vào cảnh giới của Phật.
Ðã chứng trí Như Lai
Chiếu khắp trong pháp giới
Khắp vào chân lông Phật
Tất cả những cõi nước.
Tất cả quốc độ Phật
Ðều hiện thần thông lực
Thị hiện các thứ thân
Và các thứ danh hiệu.
Nơi trong khoảng một niệm
Hiện khắp những thần biến
Ðạo tràng thành Chánh giác
Và chuyển diệu pháp luân.
Tất cả cõi rộng lớn
Ức kiếp chẳng nghĩ bàn
Bồ tát trong chánh định
Một niệm đều hiện được.
Tất cả những Phật độ
Chư Bồ tát mỗi vị
Khắp vào nơi thân Phật
Vô biên cũng vô tận.
Lúc đó lại có Ðại Bồ tát tên Sư Tử Phấn Tấn Huệ Quang Minh, thừa oai thần của Phật, quan sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng:
Tỳ Lô Giá Na Phật
Hay chuyển chánh pháp luân
Pháp giới các cõi nước
Như mây đều cùng khắp.
Trong mười phương chỗ có
Những thế giới rộng lớn
Phật nguyện lực thần thông
Chuyển pháp luân khắp chỗ.
Tất cả những cõi nước
Trong chúng hội rộng lớn
Danh hiệu đều chẳng đồng
Tùy ưng diễn diệu pháp.
Như Lai oai lực lớn
Phổ Hiền nguyện tạo thành
Trong tất cả cõi nước
Diệu âm đều khắp đến.
Phật thân khắp pháp giới
Khắp rưới những mưa pháp
Vô sanh vô sai biệt
Thế gian hiện tất cả.
Muôn ức vô số kiếp
Trong tất cả quốc độ
Việc làm từ thuở xưa
Diệu âm đều nói đủ.
Mười phương vi trần cõi
Lưới sáng trùm khắp nơi
Ánh sáng đều có Phật
Khắp hóa độ quần sanh.
Phật thân vô sai biệt
Ðầy khắp trên pháp giới
Ðều khiến thấy sắc thân
Tùy cơ khéo điều phục.
Tam thế tất cả cõi
Tất cả đấng Ðạo Sư
Danh hiệu sai khác nhau
Tuyên thuyết đều khiến thấy.
Quá hiện và vị lai
Tất cả chư Như Lai
Chuyển vi diệu pháp luân
Chúng hội đều nghe được.

(còn tiếp)

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites