Pages

25 September 2012

Kinh Hoa Nghiêm - Phần VII

"Phật mới thành Chánh giác tại Bồ-đề đạo tràng, đạo tràng được trang nghiêm bằng vô lượng diệu bảo, thân Phật Giá-na vạn đức viên mãn ngồi tên tòa kim cang. Kinh Ðại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm..."

 Hán Dịch: Ðại Sư Thật Xoa Nan Ðà
Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh
(Trọn bộ 4 tập – Tái bản lần thứ hai)
Nhà xuất bản Tôn giáo Hà Nội – PL.2549 – DL.2005
(Chánh Tân Tu Đại Tạng, tập 10, Hoa Nghiêm Bộ , số hiệu 0278 , 80 quyển, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Đường Thật-xoa-nan-đà dịch, bttdtkvn)

PHẨM NHƯ LAI HIỆN TƯỚNG THỨ HAI

Hán bộ trọn quyển thứ sáu

Lúc bấy giờ, chư Bồ tát và tất cả Thế Gian Chủ nghĩ rằng: “Thế nào là địa vị của chư Phật? Thế nào là cảnh giới của chư Phật? Thế nào là chư Phật gia trì? Thế nào là chỗ làm của chư Phật? Thế nào là lực của chư Phật? Thế nào là vô sở úy của chư Phật? Thế nào là tam muội của chư Phật? Thế nào là thần thông của chư Phật? Thế nào là chư Phật tự tại? Thế nào là chư Phật không ai nhiếp thủ được? Thế nào là mắt của chư Phật? Thế nào là tai của chư Phật? Thế nào là mũi của chư Phật? Thế nào là lưỡi của chư Phật? Thế nào là thân của chư Phật? Thế nào là ý của chư Phật? Thế nào là thân quang của chư Phật? Thế nào là quang minh của chư Phật? Thế nào là tiếng của chư Phật? Thế nào là trí của chư Phật? Mong đức Thế Tôn xót thương chúng tôi mà khai diễn cho. Lại thập phương chư Phật đều vì chư Bồ tát mà diễn thuyết thế giới hải, chúng sanh hải, pháp giới an lập hải, Phật hải, Phật ba la mật hải, Phật giải thoát hải, Phật biến hóa hải, Phật diễn thuyết hải, Phật danh hiệu hải, Phật thọ lượng hải, và diễn nói Bồ tát thệ nguyện hải, Bồ tát phát thu hải, Bồ tát trợ đạo hải, Bồ tát thừa hải, Bồ tát hạnh hải, Bồ tát xuất ly hải, Bồ tát thần thông hải, Bồ tát ba la mật hải, Bồ tát địa hải, Bồ tát trí hải. Mong Ðức Thế Tôn cũng vì chúng tôi mà diễn thuyết như vậy”. Lúc đó, do thần lực của chư Bồ tát, nơi trong tất cả lùm mây đồ cúng dường tự nhiên vang ra tiếng nói kệ rằng:
Vô lượng kiếp tu hành viên mãn
Dưới cội Bồ đề thành Chánh giác
Vì độ chúng sanh khắp hiện thân
Như mây đầy khắp vị lai tế.
Chúng sanh có nghi đều khiến dứt
Tin hiểu rộng lớn đều khiến phát
Vô biên khổ não đều khiến trừ
An lạc của Phật đều khiến chứng.
Vô số Bồ tát đồng sát trần
Cùng đến pháp hội chiêm ngưỡng Phật
Mong theo ý mình chỗ nên thọ
Phật thuyết diệu pháp trừ nghi hoặc.
Thế nào rõ biết Như Lai địa
Thế nào quan sát Như Lai cảnh
Phật chỗ gia trì pháp vô biên
Mong dạy pháp này khiến thanh tịnh.
Thế nào là Phật chỗ thật hành
Mà dùng trí huệ có thể vào
Phật lực thanh tịnh rộng vô biên
Vì các Bồ tát nên khai thị.
Thế nào rộng lớn các tam muội
Thế nào tịnh trị pháp vô úy
Thần thông lực dụng chẳng thể lường
Nguyện tùy chúng sanh tâm thích nói.
Chư Phật Pháp Vương như Thế Chủ
Chỗ làm tự tại không chướng ngại
Tất cả những pháp rộng lớn kia
Vì lợi chúng sanh nên khai diễn.
Tại sao Phật nhãn là vô lượng
Nhĩ, tỷ, thiệt, thân cũng như vậy
Phật ý vô lượng lại thế nào
Mong giải cho biết phương tiện đó.
Như các chúng sanh vô lượng cõi
Pháp giới chỗ có sự an lành
Chư Phật rộng lớn cũng vô biên
Mong vì Phật tử đều khai diễn.
Ra hẳn các độ khả tư nghì
Khắp vào giải thoát môn phương tiện
Chỗ có tất cả biển pháp môn
Trong đạo tràng này xin tuyên thuyết.
Lúc bấy giờ Ðức Thế Tôn biết tâm niệm của chư Bồ tát liền từ trên mặt, trong răng phóng ra vi trần số quang minh. Những là quang minh bửu hoa khắp soi sáng, những quang minh các thứ tiếng trang nghiêm pháp giới, những quang minh giăng bủa mây vi diệu, những quang minh thập phương chư Phật ngồi đạo tràng hiện thần biến, những quang minh mây lọng báu, những quang minh đầy khắp pháp giới vô ngại, những quang minh trang nghiêm khắp soi tất cả cõi Phật, những quang minh kiến lập bửu tràng kim cang thanh tịnh, những quang minh khắp trang nghiêm chúng hội đạo tràng Bồ tát, những quang minh diệu âm xưng dương tất cả danh hiệu chư Phật. Phật phóng ra vi trần số quang minh như vậy. Mỗi quang minh này lại có vi trần số quang minh làm quyến thuộc. Tất cả quang minh đủ màu báu đẹp, chiếu khắp mười phương đều một ức Phật sát vi trần số thế giới. Chúng Bồ tát trong những thế giới đó từ nơi quang minh đều được thấy Hoa Tạng thế giới trang nghiêm này. Do thần lực của Phật, quang minh đó ở trước tất cả chúng hội Bồ tát xướng kệ rằng:
Trong vô lượng kiếp chỗ tu hành
Cúng dường thập phương vô lượng Phật
Hóa độ tất cả loài chúng sanh
Nay thành đấng Thế Tôn Diệu Giác.
Trong chân lông Phật tuôn mây báu
Quang minh chiếu khắp mười phương cõi
Người đáng được độ đều thấy hiểu
Khiến đến Bồ đề không chướng ngại.
Phật xưa qua lại trong các loài
Giáo hóa thành thục những quần sanh
Thần thông tự tại vô lượng biên
Một niệm đều khiến được giải thoát.
Cây báu Bồ đề châu ma ni
Các thứ trang nghiêm đều đặc thắng
Phật ở dưới cây thành Chánh giác
Phóng đại quang minh khắp soi sáng.
To tiếng chấn động khắp mười phương
Vì chúng rộng tuyên pháp tịch diệt
Tùy tâm chúng sanh chỗ ưa thích
Các môn phương tiện khiến tỏ ngộ.
Xưa tu các độ đều viên mãn
Ðồng số vi trần ngàn quốc độ
Tất cả trí lực đều đã thành
Các ông nên qua đồng lễ kính.
Thập phương Phật tử như sát trần
Ðều cùng vui mừng vân tập đến
Ðã rưới mây báu để cúng dường
Nay ở trước Phật chuyên chiêm ngưỡng.
Như Lai nhứt âm vô lượng số
Hay diễn Khế Kinh sâu rộng lớn
Khắp rưới diệu pháp ứng quần tâm
Ðấng Lưỡng Túc Tôn nên qua thấy.
Tam thế chư Phật phát nguyện lớn
Dưới cội Bồ đề đều tuyên thuyết
Trong một sát na đều hiện tiền
Ông nên mau đến chỗ Như Lai.
Tỳ Lô Giá Na biển đại trí
Diệu môn phóng quang đều được thấy
Nay chờ chúng nhóm để phát tâm
Ông nên qua kia nghe Phật dạy.
Lúc đó tất cả chúng hội trong thập phương thế giới đã nhờ quang minh của Phật khai thị, đều cùng nhau đến chỗ Phật Tỳ Lô Giá Na cung kính cúng dường.
Phương đông Hoa Tạng trang nghiêm thế giới hải này, có thế giới hải tên Thanh Tịnh Quang Liên Hoa Trang Nghiêm. Trong thế giới này có quốc độ, tên Ma Ni Anh Lạc Kim Cang Tạng, Phật hiệu Pháp Thủy Giác Hư Không Vô Biên Phương. Trong đại chúng của Như Lai đó có Ðại Bồ tát tên Quán Sát Thắng Pháp Liên Hoa Tràng cùng vi trần số Bồ tát đồng đến chỗ Phật, đều hiện mười thứ thân tướng của Bồ tát đầy khắp hư không mà chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây mưa tất cả hoa sen báu sáng rỡ. Lại hiện mười thứ mây núi báu Tu Di. Lại hiện mười thứ mây ánh sáng mặt trời. Lại hiện mười thứ mây chuỗi hoa báu. Lại hiện mười thứ mây tất cả anh lạc. Lại hiện mười thứ mây hương bột. Lại hiện mười thứ mây hương thoa hương đốt. Lại hiện mười thứ mây tất cả gỗ thơm. Vi trần số mây cúng dường như vậy đều khắp cả hư không mà chẳng tan mất. Chư Bồ tát này hướng Phật kính lễ cúng dường, rồi ở phương đông đều hóa làm những thứ tòa sư tử tốt đẹp sáng chói, chư Bồ tát này ngồi kiết già trên những pháp tòa ấy.
Phương nam của Hoa Tạng thế giới hải này có thế giới tên Nhứt Thiết Bửu Nguyệt Quang Minh Trang Nghiêm Tạng. Trong thế giới chủng này có quốc độ tên Vô Biên Quang Viên Mãn Trang Nghiêm. Phật hiệu Phổ Trí Quang Minh Ðức Tu Di Vương. Trong đại chúng của Như Lai đó có Ðại Bồ tát tên Phổ Chiếu Pháp Hải Huệ cùng vi trần số Bồ tát đồng đến chỗ Phật, đều hiện mười thứ mây báu ma ni châu vương trang nghiêm sáng chói đầy khắp hư không mà chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây ma ni bửu châu hiện ra đồ trang nghiêm. Lại hiện mười thứ mây ma ni bửu châu xưng dương hồng danh của Phật. Lại hiện mười thứ mây ma ni bửu châu nói tất cả Phật pháp. Lại hiện mười thứ mây ma ni bửu châu những cây đẹp trang nghiêm đạo tràng. Lại hiện mười thứ mây ma ni bửu châu hiện các Hóa Phật. Lại hiện mười thứ mây ma ni bửu châu khắp hiện hình tượng trang nghiêm của tất cả đạo tràng. Lại hiện mười thứ mây ma ni bửu châu nói cảnh giới của chư Phật. Lại hiện mười thứ mây hình tượng vô số cung điện bất tư nghì. Lại hiện mười thứ mây khắp hiện thân tượng của tam thế Phật. Hiện vô số mây ma ni châu vương như vậy đầy khắp hư không mà chẳng tan mất. Chư Bồ tát này hướng Phật kính lễ cúng dường rồi ở phương nam hóa làm vi trần số tòa sư tử đế thanh bửu diêm phù đàn Kim liên hoa tạng, đồng ngồi kiết già trên bửu tòa ấy.
Phương tây của Hoa Tạng thế giới hải này có thế giới hải tên Khả Ái Nhạo Bửu Quang Minh. Trong thế giới chủng đó quốc độ tên Xuất Sanh Thượng Diệu Tư Thân Cụ. Phật hiệu Hương Diệm Công Ðức Bửu Trang Nghiêm. Trong đại chúng của Như Lai đó có Ðại Bồ tát tên Nguyệt Quang Hương Diệm Phổ Trang Nghiêm cùng vi trần số Bồ tát đồng đến chỗ Phật, đều hiện mười thứ mây lầu các châu bảo tốt đẹp thơm sáng, khắp hư không chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây lầu các vô biên sắc tướng. Lại hiện mười thứ mây lầu các đèn báu sáng chói. Lại hiện mười thứ mây lầu các chơn châu. Lại hiện mười thứ mây lầu các hoa báu. Lại hiện mười thứ mây lầu các chuỗi ngọc báu trang nghiêm. Lại hiện mười thứ mây lầu các trang nghiêm sáng chói hiện khắp mười phương. Lại hiện mười thứ mây lầu các những bột báu xen lẫn trang nghiêm. Lại hiện mười thứ mây lầu các những châu báu cùng khắp mười phương. Lại hiện mười thứ mây lầu các cửa đẹp lưới báu.
Chư Bồ tát này hiện vi trần số mây lầu các rồi hướng Phật kính lễ cúng dường, liền ở nơi phương tây hóa làm tòa sư tử chơn kim đại bửu, rồi đều ngồi kiết gìa trên bảo tòa ấy.
Phương bắc của Hoa Tạng thế giới hải này, có thế giới hải tên Tỳ Lưu Ly Liên Hoa Quang Viên Mãn Tạng. Trong thế giới chủng đó có quốc độ tên Ưu Bát La Hoa Trang Nghiêm. Phật hiệu Phổ Trí Tràng Âm Vương. Trong đại chúng của Như Lai đó có Ðại Bồ tát Sư Tử Phấn Tấn Quang Minh cùng vi trần số Bồ tát đồng đến chỗ Phật. Chư Bồ tát này đều hiện mười thứ mây những cây đẹp ma ni thơm tho khắp hư không, chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây những cây trang nghiêm lá dày đẹp thơm. Lại hiện mười thứ mây những cây trang nghiêm hóa hiện vô biên sắc tướng. Lại hiện mười thứ mây những cây trang nghiêm hoa đẹp. Lại hiện mười thứ mây cây trang nghiêm ánh sáng báu. Lại hiện mười thứ mây những cây trang nghiêm hóa hiện thân Bồ tát. Lại hiện mười thứ mây những cây trang nghiêm hiển hiện chỗ đạo tràng bất tư nghì thuở trước. Lại hiện mười thứ mây cây báu y phục sáng như mặt trời. Lại hiện mười thứ mây cây phát ra tất cả âm thanh vừa ý.
Chư Bồ tát hiện những mây cây báu trang nghiêm rồi hướng Phật kính lễ cúng dường, liền ở phương bắc đều hóa làm tòa sư tử Liên Hoa Ma Ni, rồi đều ngồi kiết già trên bảo tòa đó.
Phương đông bắc của Hoa Tạng thế giới hải này, có thế giới hải tên Diêm Phù Ðàn Kim Pha Lê Sắc Tràng. Trong thế giới chủng đó có quốc độ tên Chúng Bửu Trang Nghiêm. Phật hiệu Nhứt Thiết Pháp Vô Úy Ðăng, trong đại chúng của Như Lai đó có Ðại Bồ tát tên Tối Thắng Quang Minh Ðăng Vô Tận Công Ðức Tạng cùng vi trần số Bồ tát đồng đến chỗ Phật. Chư Bồ tát này đều hiện mười thứ mây bửu liên hoa vô biên sắc tướng khắp hư không chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây tòa sư tử ma ni sáng chói. Lại hiện mười thứ mây tòa sư tử tất cả đồ trang nghiêm. Lại hiện mười thứ mây tòa sư tử tràng hoa báu. Lại hiện mười thứ mây tòa sư tử khắp rưới chuỗi ngọc báu. Lại hiện mười thứ mây tòa sư tử tất cả hoa hương chuỗi ngọc báu. Lại hiện mười thứ mây tòa sư tử thị hiện tòa trang nghiêm ma ni của tất cả Phật. Lại hiện mười thứ mây tòa sư tử cửa nẻo thềm bực và những chuỗi ngọc trang nghiêm. Lại hiện mười thứ mây tòa sư tử tất cả cây nhánh báu ma ni. Lại hiện mười thứ mây tòa sư tử hương báu xen lẫn trang nghiêm ánh sáng chói như mặt nhựt. Chư Bồ tát này hiện vô số mây báu tòa sư tử rồi hướng Phật kính lễ cúng dường, liền ở phương đông bắc đều hóa ra làm tòa sư tử bửu liên hoa ma ni, rồi đều ngồi kiết già trên bảo tòa đó.
Phương đông nam của Hoa Tạng thế giới hải này, có thế giới hải tên Kim Trang Nghiêm Lưu Ly Quang Phổ Chiếu. Trong thế giới chủng đó có quốc độ tên Thanh Tịnh Hương Quang Minh. Phật hiệu Phổ Hỷ Thâm Tín Vương. Trong đại chúng của Như Lai đó có Ðại Bồ tát tên Huệ Ðăng Phổ Minh cùng vi trần số Bồ tát đồng đến chỗ Phật. Chư Bồ tát này đều hiện mười thứ mây màn trướng tất cả châu ma ni khắp hư không chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây màn trướng tất cả hoa trang nghiêm. Lại hiện mười thứ mây màn trướng tất cả hương. Lại hiện mười thứ mây màn trướng bửu đăng. Lại hiện mười thứ mây màn trướng thị hiện Phật thần thông thuyết pháp. Lại hiện mười thứ mây màn trướng hiển hiện tất cả y phục trang nghiêm. Lại hiện mười thứ mây màn trướng tất cả bửu hoa. Lại hiện mười thứ mây màn trướng lưới báu khua tiếng lạc tiếng linh. Lại hiện mười thứ mây màn trướng đài liên hoa lưới ma ni. Lại hiện mười thứ mây màn trướng tất cả đồ trang nghiêm bất tư nghì. Chư Bồ tát này hiện ra vi trần số mây màn lưới báu như vậy rồi hướng Phật kính lễ cúng dường, liền ở phương đông nam đều hóa làm tòa sư tử bửu liên hoa, rồi ngồi trên bửu tòa đó.
Phương tây nam của Hoa Tạng thế giới hải này có thế giới hải tên Nhựt Quang Biến Chiếu. Trong thế giới chủng đó có quốc độ tên Sư Tử Nhựt Quang Minh. Phật hiệu Phổ Trí Quang Minh Âm. Trong đại chúng của Ðức Phật đó có Ðại Bồ tát tên Phổ Hoa Quang Diệm Kế cùng vi trần số Bồ tát đồng đến chỗ Phật. Chư Bồ tát này đều hiện mười thứ mây bửu cái vi diệu trang nghiêm khắp hư không chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây bửu cái đẹp trang nghiêm sáng chói. Lại hiện mười thứ mây bửu cái tạng chơn châu vô biên sắc. Lại hiện mười thứ mây bửu cái châu ma ni vang ra tiếng bi mẫn của tất cả Bồ tát. Lại hiện mười thứ mây bửu cái tràng hoa đẹp báu. Lại hiện mười thứ mây bửu cái rủ lưới lục lạc. Lại hiện mười thứ mây bửu cái cây ma ni nhánh trang nghiêm. Lại hiện mười thứ mây bửu cái châu ma ni chói sáng như mặt nhựt. Lại hiện mười thứ cây bửu cái tất cả hương thoa hương đốt. Lại hiện mười thứ mây bửu cái tạng chiên đàn. Lại hiện mười thứ mây bửu cái cảnh giới Phật rộng lớn khắp sáng chói. Chư Bồ tát này hiện vi trần số mây bửu cái như vậy rồi hướng Phật kính lễ cúng dường, liền ở phương tây nam đều hóa làm tòa sư tử đế thanh bửu trang nghiêm sáng rỡ rồi ngồi kiết già trên đó.
Phương tây bắc của Hoa Tạng thế giới hải này, có thế giới hải tên Bửu Quang Chiếu Diệu. Trong thế giới chủng đó có quốc độ tên Chúng Hương Trang Nghiêm. Phật hiệu Vô Lượng Công Ðức Hải Quang Minh. Trong đại chúng của Như Lai đó có Ðại Bồ tát tên Vô Tận Quang Ma Ni Vương cùng vi trần số Bồ tát đồng đến chỗ Phật. Chư Bồ tát này đều hiện mười thứ mây viên mãn quang tất cả châu bửu khắp hư không chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây viên mãn quang tất cả bửu diệm. Lại hiện mười thứ mây viên mãn quang tất cả diệu hoa. Lại hiện mười thứ mây viên mãn quang tất cả hóa Phật. Lại hiện mười thứ mây viên mãn quang mười phương Phật độ. Lại hiện mười thứ mây viên mãn quang Phật cảnh giới. Lại hiện mười thứ mây viên mãn quang tất cả lưu ly bửu ma ni. Lại hiện mười thứ mây viên mãn quang trong một niệm hiện vô biên tướng chúng sanh. Lại hiện mười thứ mây viên mãn quang tiếng diễn nói đại nguyện của tất cả Như Lai. Lại hiện mười thứ mây mười thứ mây viên mãn quang ma ni vương tiếng diễn hóa tất cả chúng sanh. Chư Bồ tát này hiện vi trần số mây viên mãn quang như vậy rồi hướng Phật kính lễ cúng dường, liền ở phương tây bắc đều hóa làm tòa sư tử vô tận quang minh oai đức tạng rồi ngồi kiết già trên bửu tòa ấy.
Phương dưới của Hoa Tạng thế giới hải này có thế giới hải tên Liên Hoa Hương Diệu Ðức Tạng. Trong thế giới hải đó có quốc độ tên Bửu Sư Tử Quang Minh Chiếu Diệu. Phật hiệu Pháp Giới Quang Minh. Trong đại chúng của đức Phật đó có đại Bồ tát tên Pháp Giới Quang Diệm Huệ cùng vi trần số Bồ tát đồng đến chỗ Phật. Chư Bồ tát này đều hiện mười thứ mây quang minh tất cả tạng ma ni, khắp hư không chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây quang minh tất cả hương. Lại hiện mười thứ mây quang minh tất cả bửu diệm. Lại hiện mười thứ mây quang minh vang tiếng thuyết pháp của tất cả Phật. Lại hiện mười thứ mây quang minh tất cả Phật độ trang nghiêm. Lại hiện mười thứ mây quang minh tất cả diệu hoa lầu các. Lại hiện mười thứ mây quang minh việc chư Phật giáo hóa chúng sanh trong tất cả kiếp. Lại hiện mười thứ mây quang minh hoa nhụy vô tận bửu. Lại hiện mười thứ mây quang minh bửu tòa quang minh. Chư Bồ tát này hiện mười thứ mây quang minh như vậy rồi hướng Phật kính lễ cúng dường, liền ở nơi phương dưới đều hóa làm tòa sư tử liên hoa bửu diệm rồi ngồi kiết già trên đó.
Phương trên của Hoa Tạng thế giới hải này có thế giới hải tên Ma Ni Bửu Chiếu Diệu Trang Nghiêm. Trong thế giới chủng đó có quốc độ tên Vô Tướng Diệu Quang Minh, Phật hiệu Vô Ngại Công Ðức Quang Minh Vương. Trong đại chúng của Như Lai đó có đại Bồ tát tên Vô Ngại Lực Tinh Tấn Huệ cùng vi trần số Bồ tát đồng đến chỗ Phật. Chư Bồ tát này đều hiện mây quang diệm báu vô biên sắc tướng đầy hư không mà chẳng tan mất. Lại hiện mười thứ mây quang diệm lưới báu ma ni. Lại hiện mười thứ mây quang diệm tất cả Phật độ trang nghiêm rộng lớn. Lại hiện mười thứ mây quang diệm tất cả diệu hương. Lại hiện mười thứ mây quang diệm tất cả trang nghiêm. Lại hiện mười thứ mây quang diệm chư Phật biến hóa. Lại hiện mười thứ mây quang diệm các cây hoa đẹp. Lại hiện mười thứ mây quang diệm tất cả kim cang. Lại hiện mười thứ mây quang diệm châu ma ni hiện công hạnh của vô biên Bồ tát. Lại hiện mười thứ mây quang diệm tất cả đèn chơn châu. Chư Bồ tát hiện vi trần số mây quang diệm như vậy rồi hướng Phật kính lễ cúng dường, liền ở nơi thượng phương đều hóa làm tòa sư tử liên hoa quang minh diễn thinh âm của Phật, rồi ngồi trên bửu tòa đó.

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites