Pages

24 September 2012

Kinh Hoa Nghiêm - Phần VI

 "Phật mới thành Chánh giác tại Bồ-đề đạo tràng, đạo tràng được trang nghiêm bằng vô lượng diệu bảo, thân Phật Giá-na vạn đức viên mãn ngồi tên tòa kim cang. Kinh Ðại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm..."

Hán Dịch: Ðại Sư Thật Xoa Nan Ðà
Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh
(Trọn bộ 4 tập – Tái bản lần thứ hai)
Nhà xuất bản Tôn giáo Hà Nội – PL.2549 – DL.2005
(Chánh Tân Tu Đại Tạng, tập 10, Hoa Nghiêm Bộ , số hiệu 0278 , 80 quyển, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Đường Thật-xoa-nan-đà dịch, bttdtkvn)

 

Hán bộ quyển 5

V. Ðại Bồ Tát Giải Thoát Môn.

Phổ Hiền Bồ tát ma ha tát nhập bất tư nghì giải thoát môn phương tiện hải, nhập Như Lai công đức hải, chính là những môn giải thoát nghiêm tịnh tất cả quốc độ điều phục chúng sanh khiến họ được xuất ly rốt ráo, giải thoát môn khắp đến chỗ của tất cả Như Lai tu tập đầy đủ công đức, giải thoát môn an lập tất cả địa vị những đại nguyện của Bồ tát, có giải thoát môn khắp hiện vô số vô lượng thân, giải thoát môn diễn thuyết bất tư nghì số danh tự sai khác khắp tất cả quốc độ, giải thoát môn trong tất cả vi trần đều hiện vô biên cảnh giới thần thông của chư Bồ tát, có giải thoát môn trong một niệm hiện những sự kiếp thành kiếp hoại trong ba đời, có giải thoát môn hiện tất cả Bồ tát đều nhập cảnh giới của mình, có giải thoát môn hay dùng thần thông lực hóa hiện nhiều thân khắp vô biên pháp giới, có giải thoát môn hiển thị những pháp môn thứ đệ tu hành vào nhứt thiết trí rộng lớn của tất cả Bồ tát. Lúc đó Phổ Hiền Bồ tát ma ha tát dùng công đức của mình, lại nương oai thần của Phật, quán sát khắp tất tất cả chúng hội rồi nói kệ rằng:
Như Lai trang nghiêm cõi rộng lớn
Ðồng với tất cả vi trần số
Phật tử thanh tịnh đều khắp đầy
Mưa bất tư nghì pháp vi diệu.
Như trong hội này thấy Phật ngồi
Tất cả vi trần đều như vậy
Phật thân không đến cũng không đi
Bao nhiêu quốc độ đều hiện rõ.
Hiển bày Bồ tát chỗ tu hành
Vô lượng quốc độ các phương tiện
Và nói chơn lý bất tư nghì
Khiến các Phật tử vào pháp giới.
Xuất sanh Hóa Phật số vi trần
Khắp ứng quần sanh lòng họ muốn
Thâm nhập pháp giới môn phương tiện
Rộng lớn vô biên đều khai diễn.
Như Lai danh hiệu đồng thế gian
Mười phương quốc độ đều đầy khắp
Tất cả phương tiện không luống qua
Ðiều phục chúng sanh lìa cấu nhiễm.
Phật ở trong tất cả vi trần
Thị hiện vô biên đại thần lực
Ðều ngồi Ðạo Tràng hay diễn thuyết
Như Phật thuở xưa Bồ đề hạnh.
Tam thế vô biên kiếp rộng lớn
Phật trong mỗi niệm đều thị hiện
Tất cả kiếp hoại và kiếp thành
Trí bất tư nghì đều biết rõ.
Chúng hội Phật tử rộng vô hạn
Cùng nhau muốn lường cảnh giới Phật
Pháp môn của Phật vô lượng biên
Rõ biết được cả rất là khó.
Phật như hư không vô phân biệt
Ðồng chơn pháp giới vô sở y
Hóa hiện đi khắp đến mọi nơi
Ðều ngồi đạo tràng thành Chánh giác.
Phật dùng diệu âm rộng tuyên dương
Tất cả các địa đều rành rõ
Hiện trước khắp mỗi mỗi chúng sanh
Ðều ban pháp Như Lai bình đẳng.
Tịnh Ðức Diệu Quang Bồ tát ma ha tát được giải thoát môn qua khắp đạo tràng trang nghiêm của chúng hội Bồ tát ở mười phương.
Phổ Ðức Tối Thắng Ðăng Quang Chiếu Ðại Bồ tát được giải thoát môn trong một niệm hiện vô tận thân thành Chánh giác, giáo hóa thành thục bất tư nghì chúng sanh.
Phổ Quang Sư Tử Tràng Ðại Bồ tát được giải thoát môn tu tập phước đức trang nghiêm của Bồ tát thành tựu tất cả Phật độ.
Phổ Bửu Diệm Diệu Quang Ðại Bồ tát được giải thoát môn quán sát thần thông cảnh giới không mê lầm.
Phổ Âm Công Ðức Hải Tràng Ðại Bồ tát được giải thoát môn ở trong một chúng hội đạo tràng thị hiện tất cả Phật độ trang nghiêm.
Phổ Trí Quang Chiếu Như Lai Cảnh Ðại Bồ tát được giải thoát môn theo Như Lai quán sát tạng pháp giới quảng đại thậm thâm.
Phổ Giác Duyệt Ý Thinh Ðại Bồ tát được giải thoát môn gần gũi phụng thờ tất cả chư Phật.
Phổ Thanh Tịnh Vô Tận Phước Oai Quang Ðại Bồ tát được giải thoát môn xuất sanh tất cả đà la ni thần thông biến hóa rộng lớn.
Phổ Bửu Kế Hoa Tràng Ðại Bồ tát được giải thoát môn công hạnh vào khắp tất cả thế gian xuất sanh vô biên hạnh môn của Bồ tát.
Phổ Tướng Tối Thắng Quang Ðại Bồ tát được giải thoát môn có thể ở nơi trong pháp giới vô tướng xuất hiện tất cả cảnh giới của chư Phật.
Lúc đó Tịnh Ðức Diệu Quang Ðại Bồ tát thừa oai lực của Phật, quán sát khắp biển giải thoát môn của tất cả Bồ tát rồi nói kệ rằng:
Tất cả mười phương những quốc độ
Trong một sát na đều nghiêm tịnh
Dùng diệu âm thinh chuyển pháp luân
Cùng khắp thế gian không gì sánh.
Như Lai cảnh giới vô biên tế
Nhứt niệm pháp giới đều đầy đủ
Trong mỗi vi trần lập đạo tràng
Ðều chứng Bồ đề hiện thần biến.
Thế Tôn ngày trước tu các hạnh
Trải qua trăm ngàn vô lượng kiếp
Tất cả Phật độ đều trang nghiêm
Vô ngại như không thường xuất hiện.
Thần thông của Phật không hạn lượng
Sung mãn vô biên tất cả kiếp
Giả sử trải qua vô lượng kiếp
Niệm niệm quán sát không nhàm mỏi.
Nên quán sát Phật cảnh thần thông
Thập phương quốc độ đều nghiêm tịnh
Tất cả nơi đây đều hiện tiền
Niệm niệm chẳng đồng vô lượng thứ.
Xem Phật trăm ngàn vô lượng kiếp
Chẳng hết một lông nơi thân Phật
Phương tiện vô ngại của Như Lai
Phật quang chiếu khắp vô lượng cõi.
Kiếp xưa Ðức Phật ở thế gian
Kính thờ chư Phật vô biên số
Do đây đại chúng như sông đổ
Ðều đến cúng dường biển Thế Tôn.
Như Lai xuất hiện khắp mười phương
Trong mỗi vi trần vô lượng cõi
Vô lượng cảnh giới đều hiện ra
Ðều trụ vô biên vô tận kiếp.
Phật trong nhiều kiếp vì chúng sanh
Tu tập vô biên đại bi hạnh
Tùy thuận chúng sanh vào thế gian
Giáo hóa chúng hội khiến thanh tịnh.
Phật trụ chơn như pháp giới tạng
Vô tướng vô hình không cấu nhiễm
Chúng sanh xem thấy được Phật thân
Tất cả khổ nạn đều tiêu diệt.
Hải Nguyệt Quang Ðại Minh Bồ tát Ma ha tát được giải thoát môn phương tiện xuất sanh các địa, các Ba la mật giáo hóa chúng sanh và nghiêm tịnh tất cả Phật độ.
Vân Âm Hải Quang Ly Cấu Tạng Ðại Bồ tát được giải thoát môn trong mỗi niệm vào khắp pháp giới các nơi sai khác.
Trí Sanh Bửu Kế Ðại Bồ tát được giải thoát môn trong vô lượng kiếp hiện công đức rộng lớn thanh tịnh ra trước tất cả chúng sanh.
Công Ðức Tự Tại Vương Tịnh Quang Ðại Bồ tát được giải thoát môn thấy các thứ trang nghiêm, lúc thập phương tất cả Bồ tát tối sơ đến đạo tràng.
Thiện Dũng Mãnh Liên Hoa Kế Ðại Bồ tát được giải thoát môn tùy thuận căn trí của chúng sanh khắp hiển bày tất cả Phật pháp.
Phổ Trí Vân Nhựt Tràng Ðại Bồ tát được giải thoát môn thành tựu Phật trí an trụ vĩnh viễn vô lượng kiếp.
Ðại Tinh Tấn Kim Cang Tế Ðại Bồ tát được giải thoát môn công lực vào khắp tất cả vô biên pháp ấn.
Hương Diệm Quang Tràng Ðại Bồ tát được giải thoát môn hiển bày tất cả Phật hiện tại, lúc bắt đầu tu hạnh Bồ tát nhẫn đến thành tựu đại trí huệ.
Ðại Minh Ðức Thâm Mỹ Âm Ðại Bồ tát được giải thoát môn an trụ biển đại nguyện của Phật Tỳ Lô Giá Na.
Ðại Phước Quang Trí Sanh Ðại Bồ tát được giải thoát môn hiển bày cảnh giới thậm thâm khắp pháp giới của Như Lai.
Lúc đó Hải Nguyệt Quang Ðại Minh Ðại Bồ tát, thừa oai lực của Phật, quán sát khắp biển trang nghiêm của tất cả chúng Bồ tát rồi nói kệ rằng:
Các Ba la mật và các địa
Rộng lớn vô biên đều viên mãn
Vô lượng chúng sanh điều phục hết
Tất cả Phật độ đều nghiêm tịnh
Như Phật giáo hóa chúng sanh giới
Mười phương quốc độ đều sung mãn
Trong mỗi tâm niệm chuyển pháp luân
Khắp ứng quần sanh không bỏ sót.
Phật trong vô lượng kiếp rộng lớn
Khắp hiện trước tất cả chúng sanh
Như Phật thuở xưa rộng tu hành
Ðem dạy cho họ hạnh thanh tịnh.
Tôi thấy mười phương không thừa sót
Cũng thấy chư Phật hiện thần thông
Ðều ngồi đạo tràng chứng Bồ đề
Chúng hội nghe pháp bao quanh Phật.
Quang minh rộng lớn Phật pháp thân
Hiện ở thế gian dùng phương tiện
Khắp theo chúng sanh lòng thích ưa
Xứng căn trí họ mà thuyết pháp.
Chơn như bình đẳng thân vô tướng
Pháp thân thanh tịnh lìa cấu nhiễm
Trí huệ tịch tịnh thân vô lượng
Ứng khắp mười phương mà thuyết pháp.
Trí lực của Phật đều thanh tịnh
Trí huệ vô biên như hư không
Vì chúng khai thị không ẩn sót
Khiến khắp chúng sanh đồng ngộ nhập.
Như Phật thuở xưa đã tu hành
Nhẫn đến thành tựu nhứt thiết trí
Nay phóng quang minh khắp pháp giới
Trong đó hiện bày đều sáng rõ.
Phật dùng bổn nguyện hiện thần thông
Chiếu khắp mười phương không chỗ sót
Như Phật thuở xưa đã tu hành
Trong lưới quang minh đều diễn thuyết.
Thập phương cảnh giới vô cùng tận
Vô đẳng vô biên đều sai khác
Phật lực vô ngại phóng đại quang
Tất cả quốc độ đều sáng rõ.
VI. Chư Bồ Tát Cúng Dường Tán Thán.
Lúc bấy giờ tòa sư tử của Như Lai, những hoa báu đẹp, lâu đài, thềm bực và các cửa nẻo, mỗi mỗi đều xuất hiện Phật sát vi trần số Ðại Bồ tát. Danh hiệu của các ngài là: Hải Huệ Tự Tại Thần Thông Vương Ðại Bồ tát, Lôi Âm Phổ Chấn Ðại Bồ tát, Chúng Bửu Quang Minh Kế Ðại Bồ tát, Ðại Trí Nhựt Dũng Mãnh Huệ Ðại Bồ tát, Bất Tư Nghì Công Ðức Bửu Trí Ấn Ðại Bồ tát, Bá Mục Liên Hoa Kế Ðại Bồ tát, Kim Diệm Viên Mãn Quang Ðại Bồ tát, Pháp Giới Phổ Âm Ðại Bồ tát, Vân Âm Tịnh Nguyệt Ðại Bồ tát, Thiện Dũng Mãnh Quang Minh Tràng Ðại Bồ tát. Vi Trần số đại Bồ tát như vậy làm bực thượng thủ đồng thời xuất hiện. Chư Bồ tát này đều sắm những thứ cúng dường như mây: mây bửu hoa như ý, mây liên hoa diệu hương, mây bửu quang, mây hương diệm, mây quang minh như ý, mây nhạc âm duyệt ý, mây bửu đăng quang, mây cây nhánh bông trái bằng châu báu, mây vô tận bửu như ý quang minh thanh tịnh, mây tất cả đồ trang nghiêm như ý. Chư Bồ tát này đem những mây báu đẹp như vậy rưới khắp tất cả chúng hội đạo tràng để cúng dường, rồi đi nhiễu Phật vô lượng trăm ngàn vòng. Sau đó chư Bồ tát này hóa hiện vô lượng tòa sư tử liên hoa báu đẹp, rồi ngồi kiết già trên ấy. Công hạnh của chư Bồ tát này thanh tịnh rộng lớn như biển, được trí huệ lớn soi sáng pháp phổ môn, tùy thuận chư Phật được công hạnh vô ngại, đầy đủ biện tài, được bất tư nghì môn giải thoát, trụ nơi bực phổ môn của Như Lai, Ðã được tất cả môn đà la ni, có thể dung thọ tất cả pháp, khéo trụ bậc trí huệ tam thế bình đẳng, đã được hỷ lạc rộng lớn rất sâu, rất khéo thanh tịnh vô biên phước đức, quán sát khắp hư không pháp giới chư Phật xuất thế ở mười phương quốc độ đều siêng cần đến cúng dường. Lúc đó Hải Huệ Tự Tại Thần Thông Vương Ðại Bồ tát thừa oai lực của Phật, quán sát khắp tất cả chúng hội đạo tràng rồi nói kệ rằng:
Chư Phật tỏ ngộ đều đã biết
Vô ngại như không đều chiếu rõ
Sáng khắp mười phương vô lượng cõi
Ở nơi chúng hội rất nghiêm khiết.
Như Lai công đức chẳng thể lường
Thập phương pháp giới đều sung mãn
Khắp ngồi dưới tất cả thọ vương
Bực đại tự tại đồng vân tập.
Phật có sức thần thông như vậy
Một niệm hiện ra vô lượng tướng
Như Lai cảnh giới thật vô biên
Tùy môn giải thoát hay xem thấy.
Như Lai thuở xưa vô lượng kiếp
Ở trong các cõi siêng tu hành.
Các môn phương tiện độ chúng sanh
Khiến họ tuân hành các Phật pháp.
Tỳ Lô Giá Na đủ tướng hảo
Ngồi liên hoa tạng sư tử tòa
Tất cả chúng hội đều thanh tịnh
An trụ vắng lặng đồng chiêm ngưỡng.
Ma Ni Bảo Tạng phóng quang minh
Khắp pháp vô biên mây hương diệm
Vô lượng chuỗi đẹp đồng thòng rũ
Bảo tọa như vậy Như Lai ngồi.
Các thứ trang nghiêm cửa cát tường
Thường phóng đăng quang mây bửu diệm
Lửa sáng rộng lớn chiếu khắp nơi
Ðức Phật ngồi trên thêm nghiêm hảo.
Các thứ cửa sổ ma ni đẹp
Hoa sen đẹp báu khắp trang nghiêm
Thường vang tiếng diệu người nghe vui
Phật ngồi trên tòa minh hiển nhứt.
Luân báu chở tòa hình bán nguyệt
Kim Cang làm đài màu lửa sáng
Chư đại Bồ tát thường bao quanh
Phật ngồi giữa chúng sáng chói nhứt.
Các thứ biến hóa khắp mười phương
Diễn nói Như Lai nguyện rộng lớn
Tất cả ảnh tượng đều hiện trong
Trên tòa như vậy Phật an tọa.
Lúc đó Vân Âm Phổ Chấn Ðại Bồ tát thừa oai lực của Phật, quán sát khắp tất cả chúng hội đạo tràng rồi nói kệ rằng:
Ngày xưa Phật tu Bồ đề hạnh
Cúng dường thập phương vô lượng Phật
Như Lai oai lực thường hộ trì
Trong tòa Như Lai đều thấy rõ.
Như ý châu Vương như lửa chói
Hoa đẹp trang nghiêm tòa sư tử
Các thứ trang nghiêm đều ảnh hiện
Tất cả chúng hội đồng thấy rõ.
Phật tòa khắp hiện tướng trang nghiêm
Niệm niệm sắc loại đều sai biệt
Tùy các chúng sanh hiểu chẳng đồng
Riêng thấy Phật ngồi nơi trên đó.
Nhánh báu bủa giăng lưới liên hoa
Hoa nở hiện ra chư Bồ tát
Tiếng vui vi diệu thường vang ra
Ca ngợi Như Lai ngồi bửu tọa.
Công đức Như Lai rộng vô lượng
Tất cả trang nghiêm từ đây sanh
Những sự nghiêm sức trong mỗi địa
Tất cả chúng sanh chẳng rõ được.
Kim Cang làm đất không hư hoại
Rộng lớn thanh tịnh rất bằng phẳng
Ma ni làm lưới giăng hư không
Dưới cội Bồ đề đều cùng khắp.
Nơi đó vô biên sắc tướng sáng
Chơn Kim làm cát rải khắp nơi
Khắp nơi rải hoa và châu báu
Ðều dùng sáng đẹp tòa Như Lai.
Ðịa Thần hoan hỷ nên hớn hở
Sát na thị hiện vô cùng tận
Khắp hiện tất cả mây trang nghiêm
Luôn ở trước Phật đứng chiêm ngưỡng.
Bửu đăng rộng lớn rất sáng chói
Hương diệm phóng quang không dừng ngớt
Tùy thời thị hiện đều sai khác
Ðịa Thần dùng đây cúng dường Phật.
Tất cả mười phương những quốc độ
Những sư trang nghiêm trong các cõi
Nay đạo tràng này đều hiện đủ
Do Phật oai thần nên được vậy.
Lúc đó Chúng Bửu Quang Minh Kế Ðại Bồ tát thừa oai lực của Phật, quán sát khắp tất cả chúng hội đạo tràng rồi nói kệ rằng:
Thế Tôn thuở trước lúc tu hành
Thấy các Phật độ đều viên mãn
Vô lượng vô tận việc đã thấy
Trong đạo tràng này đều hiện đủ.
Thần lực quảng đại của Thế Tôn
Phóng quang khắp rưới ma ni bửu
Bửu châu như vậy rải đạo tràng
Khắp cả mặt đất trang nghiêm đẹp.
Như Lai phước đức đại thần thông
Ma ni châu bửu khắp trang nghiêm
Mặt đất cùng dưới cội Bồ đề
Ðều phóng quang minh mà diễn thuyết.
Bửu đăng vô lượng từ trên xuống
Bửu Vương xen lẫn để trang nghiêm
Khắp nơi đều diễn diệu pháp âm
Ðây là Ðịa Thần tự hiển hiện.
Bửu địa khắp nơi hiện mây sáng
Bửu cự chói sáng như chớp nháng
Bửu Võng bủa giăng trùm trên không
Bửu chi bày hàng trang nghiêm đẹp.
Các ngài nên xem nơi chốn này
Nhiều thứ diệu bảo dùng trang nghiêm
Hiển bày biển nghiệp của chúng sanh
Khiến họ rõ biết chơn pháp tánh.
Cùng khắp mười phương tất cả Phật
Những cội Bồ đề đều viên mãn
Tất cả đều hiện trong đạo tràng
Diễn nói Như Lai pháp thanh tịnh.
Tùy lòng ưa thích của chúng sanh
Nơi ấy vang ra tiếng vi diệu
Như trên Phật tòa đã diễn thuyết
Mỗi mỗi pháp môn đều nói đủ.
Nơi ấy thường phóng diệu hương quang
Hương quang diễn nói tiếng thanh tịnh
Nếu có chúng sanh kham thọ pháp
Ðều khiến được nghe trừ phiền não.
Mỗi mỗi trang nghiêm đều viên mãn
Giả sử ức kiếp nói không hết
Như Lai thần lực khắp mọi nơi
Vì thế chỗ kia đều nghiêm tịnh.
Lúc đó Ðại Trí Nhựt Dũng Mãnh Huệ Ðại Bồ tát thừa oai lực của Phật, quán sát khắp tất cả chúng hội đạo tràng rồi nói kệ rằng:
Thế Tôn nghiêm nhìn ngồi pháp đường
Chói sáng rực rỡ trong cung điện
Tùy lòng ưa thích của chúng sanh
Thân Phật hiện khắp mười phương cõi.
Như Lai cung điện chẳng nghĩ bàn
Ma ni bửu tạng dùng trang sức
Những đồ trang nghiêm đều sáng trưng
Trong đó Phật ngồi minh hiển nhứt.
Ma ni làm trụ đủ các màu
Linh lạc chơn kim như mây bủa
Thềm báu bốn mặt liệt thành hàng
Cửa nẻo tùy phương đều mở rộng.
Màn trướng trang nghiêm lụa bông đẹp
Cây báu nhánh lá đều nghiêm sức
Chuỗi ngọc ma ni rũ bốn phương
Pháp Vương yên lặng ngồi trong đó.
Ma ni làm lưới tràng đẹp thơm
Ðèn sáng chói rực như mây bủa
Che trên dùng những vật trang nghiêm
Ðấng Chánh Biến Tri ngồi nơi đó.
Hiện mây biến hóa khắp mười phương
Mây ấy diễn thuyết khắp thế gian
Tất cả chúng sanh đều thuận phục
Hiện rõ như vậy trong điện Phật.
Ma Ni làm cây đơm bông đẹp
Mười phương các cõi không sánh được
Những sự trang nghiêm trong ba đời
Bóng hình đều hiện nơi trong ấy.
Các nơi đều có châu ma ni
Ánh sáng rực rỡ vô lượng thứ
Cửa nẻo tùy phương xen nhau bày
Trụ nóc trang nghiêm rất tráng lệ.
Như Lai cung điện bất tư nghì
Thanh tịnh quang minh đủ các tướng
Tất cả cung điện hiện nơi trong
Nơi nơi đều có Như Lai tọa.
Như Lai cung điện vô lượng biên
Ðức Phật tự nhiên ngự trong ấy
Mười phương tất cả các chúng hội
Ðều hướng về Phật mà vân tập.
Lúc đó Bất Tư Nghì Công Ðức Bửu Trí Ân Ðại Bồ tát thừa oai lực của Phật, quán sát khắp tất cả chúng hội đạo tràng rồi nói kệ rằng:
Xưa Phật tu hành những biển phước
Tất cả quốc độ vi trần số
Thần thông nguyện lực cảm sanh ra
Ðạo tràng nghiêm tịnh không cấu nhiễm.
Châu Vương như ý làm gốc cây
Kim cang như ý làm thân cây
Bửu võng che giăng trên không gian
Diệu hương ngào ngạt lan tràn khắp.
Cây nhánh nghiêm sức đủ châu báu
Thân bằng ma ni đua cao vọi
Nhánh lá che đầy như mây giăng
Ðây là đạo tràng nơi Phật ngự.
Ðạo tràng rộng lớn bất tư nghì
Cây báu giáp vòng đều che khắp
Lá dầy bông sai, soi sáng nhau
Trong hoa đều kết ma ni quả.
Tất cả nhánh cây phát diệu quang
Chiếu khắp đạo tràng đều sáng rỡ
Quang minh thanh tịnh sáng vô tận
Hiển hiện như đây do Phật lực.
Ma ni bửu tạng dùng làm bông
Bóng sáng chói giăng dường mây gấm
Quanh cây khắp nơi đều thơm tho
Trong đạo tràng này khắp nghiêm sức.
Các ngài nên xem Phật đạo tràng
Lưới báu liên hoa đều thanh tịnh
Tia sáng kết vừng đây hiện ra
Tiếng lạc tiếng linh trong mây phát.
Mười phương tất cả các quốc độ
Những cây trang nghiêm màu sắc tốt
Trong cội Bồ đề hiện rõ ràng
Phật ngự nơi đây sạch cấu nhiễm.
Ðạo tràng rộng lớn do phước thành
Cây nhánh mưa báu luôn vô tận
Trong báu xuất hiện các Bồ tát
Ðều đến mười phương cúng dường Phật.
Chư Phật cảnh giới bất tư nghì
Khiến khắp cây báu vang tiếng nhạc
Như đạo Bồ đề tu thuở trước
Chúng hội nghe tiếng đều được thấy.
Lúc đó Bá Mục Liên Hoa Kế Ðại Bồ tát thừa oai lực của Phật, quán sát khắp tất cả chúng hội đạo tràng rồi nói kệ rằng:
Tất cả ma ni vang diệu âm
Xưng dương hồng danh tam thế Phật
Chư Phật vô lượng sự thần thông
Trong đạo tràng đây đều hiện thấy.
Các bông đua nở như chuỗi giăng
Mây sáng phủ tuôn khắp mười phương
Thần cây Bồ đề hướng Thế Tôn
Nhứt tâm chiêm ngưỡng cúng dường Phật.
Lửa sáng ma ni kết thành tràng
Trong tràng hừng hực phát hương thơm
Hương thơm huân khắp tất cả chúng
Do đây đạo tràng đều nghiêm khiết.
Liên hoa thòng tuôn sáng màu vàng
Sáng vàng vang ra tiếng của Phật
Che khắp mười phương các quốc độ
Dứt hẳn nóng phiền của đại chúng.
Bồ đề thọ vương tự tại lực
Thường phóng quang minh rất thanh tịnh
Chúng hội mười phương vô lượng biên
Trong đạo tràng này đều hiện rõ.
Nhánh báu chói rõ như đèn sáng
Ánh sáng tuyên thuyết bổn nguyện lớn
Như Phật thuở xưa nơi các cõi
Công hạnh tu hành đều nói đủ.
Dưới cây chư thần đông vô số
Nơi đạo tràng này đồng hội đến
Trước cây đạo thọ của Như Lai
Cùng nhau tuyên dương môn giải thoát.
Thế Tôn thuở xưa thường tu tập
Cúng dường tất cả mười phương Phật
Công hạnh tu hành và hồng danh
Trong châu ma ni đều hiện rõ.
Tất cả đạo tràng vang tiếng diệu
Diệu âm rộng lớn khắp mười phương
Nếu có chúng sanh thọ được pháp
Liền điều phục họ khiến thanh tịnh.
Như Lai thuở xưa khắp tu hành
Tất cả vô lượng trang nghiêm sự
Mười phương tất cả cội Bồ đề
Mỗi cây trang nghiêm vô lượng thứ.
Lúc đó Kim Diệu Viên Mãn Quang Ðại Bồ tát, thừa oai lực của Phật, quán sát khắp tất cả chúng hội đạo tràng rồi nói kệ rằng:
Xưa Phật tu hành hạnh Bồ đề
Nơi các cảnh giới hiểu rành rõ
Xứ cùng phi xứ trọn không nghi
Ðây là trí lực đầu tiên cả.
Như xưa khắp quán sát pháp tánh
Tất cả biển nghiệp đều sáng suốt
Việc ấy ngày nay trong lưới sáng
Cùng khắp mười phương diễn thuyết đủ.
Thuở xưa tu hành đại phương tiện
Theo cơ chúng sanh mà hóa độ
Khiến khắp chúng hội lòng sạch trong
Nên nay Phật thành căn trí lực.
Như các chúng sanh hiểu chẳng đồng
Ý muốn việc làm đều sai khác
Thuận theo mỗi người để thuyết pháp
Phật dùng trí lực được như vậy.
Khắp hết mười phương những cõi nước
Tất cả vô lượng chúng sanh giới
Phật trí bình đẳng như hư không
Trong chân lông Phật đều hiện đủ.
Việc làm mọi nơi Phật đều biết
Nhứt niệm tam thế đều không sót
Thập phương quốc độ các chúng sanh
Có thể khai thị khiến hiện rõ.
Thiền định giải thoát sức vô biên
Tam muội phương tiện cũng như vậy
Vì chúng thị hiện khiến vui mừng
Tối tăm phiền não đều trừ sạch.
Trí Phật vô ngại gồm tam thế
Sát na đều hiện trong chân lông
Phật pháp quốc độ và chúng sanh
Hiện rõ đều do sức tùy niệm.
Phật nhãn rộng lớn như hư không
Thấy khắp pháp giới đều không sót
Lực dụng Vô thượng bực vô ngại
Phật nhãn vô lượng hiển bày được.
Tất cả chúng sanh đủ phiền não
Tất cả tùy miên cùng tập khí
Như Lai xuất hiện khắp thế gian
Ðều dùng phương tiện khiến trừ diệt.
Lúc đó Pháp Giới Phổ Âm Ðại Bồ tát thừa oai lực của Phật, quán sát khắp tất cả chúng hội đạo tràng rồi nói kệ rằng:
Oai thần của Phật khắp mười phương
Thị hiện rộng lớn vô phân biệt
Hạnh đại Bồ đề Ba la mật
Từ xưa đầy đủ đều khiến thấy.
Xưa với chúng sanh khởi đại bi
Tu hành Bồ tát Ba la mật
Do đây thân Phật rất đẹp xinh
Chúng sanh thấy Phật đều mừng rỡ.
Thuở xưa vô biên vô lượng kiếp
Tu trì tịnh giới Ba la mật
Thân Phật thanh tịnh khắp mười phương
Dứt trừ thế gian những đau khổ.
Thuở xưa tu hành nhẫn thanh tịnh
Tín giải chân thật vô phân biệt
Nên sắc tướng Phật đều viên mãn
Phóng quang chiếu sáng khắp mười phương.
Thuở xưa nhiều kiếp tinh tấn tu
Chuyển được chúng sanh chướng sâu nặng
Nên Phật phân thân khắp mười phương

Dưới cội Bồ đề đều có Phật.

Xưa Phật tu hành vô lượng kiếp

Vô lượng thiền định đều thanh tịnh

Người thấy được Phật tâm vui mừng

Phiền não chướng cấu đều trừ dứt.

Như Lai thuở xưa tu các hạnh

Ðầy đủ Bát nhã Ba la mật

Nên Phật phóng quang khắp sáng soi
Trừ được tất cả ngu si ám.
Các môn phương tiện độ chúng sanh
Khiến chỗ tu hành đều thành tựu
Tất cả mười phương đều khắp qua
Vô biên kiếp số chẳng thôi dứt.
Xưa Phật tu hành trải nhiều kiếp
Trọn nên đại nguyện Ba la mật
Nên Phật xuất hiện khắp thế gian
Cứu chúng sanh tận vị lai tế.
Từ vô lượng kiếp Phật tu hành
Tất cả pháp lực Ba la mật
Do đây được thành sức tự nhiên
Hiện khắp mười phương các quốc độ.
Xưa Phật tu hành trí phổ môn
Trí tánh rộng lớn như hư không
Do đây được thành sức vô ngại
Phóng quang chiếu khắp mười phương cõi.
Lúc đó Vân Âm Tịnh Nguyệt Ðại Bồ tát, thừa oai lực của Phật, quán sát khắp tất cả chúng hội đạo tràng rồi nói kệ rằng:
Thần thông cảnh giới khắp hư không
Thập phương chúng sanh đều được thấy
Như xưa tu hành đã được thành
Trong quả ma ni đều nói đủ.
Thanh tịnh siêng tu vô lượng kiếp
Vào bực sơ địa cực Hoan Hỷ
Xuất sanh pháp giới trí rộng lớn
Thấy khắp mười phương vô lượng Phật.
Trong tất cả pháp bực Ly Cấu
Khắp chúng sanh số trì tịnh giới
Ðã nhiều đại kiếp rộng tu hành
cúng dường vô biên vô lượng Phật.
Chứa nhóm phước đức bực Phát Quang
Tạng xa ma tha trí kiên cố
Pháp vân rộng lớn đều đã nghe
Trong trái ma ni nói như vậy.
Diệm Huệ sáng chói bực vô đẳng
Khéo rõ cảnh giới khởi từ bi
Tất cả quốc độ bình đẳng thân
Như Phật đã tu đều diễn nói.
Các môn pháp tạng bực Nan Thắng
Ðộng tịnh thuận nhau không trái phản
Cảnh giới Phật pháp đều bình đẳng
Như Phật đã tu đều nói được.
Tu hành rộng lớn bực Hải Huệ
Tất cả pháp môn đều rõ khắp
Hiện khắp quốc độ như hư không
Pháp âm này trong cây diễn nói.
Cùng khắp pháp giới thân hư không
Khắp soi chúng sanh đèn trí huệ
Tất cả phương tiện đều thanh tịnh
Bậc Viễn Hành xưa nay nói đủ.
Tất cả nguyện hạnh đã trang nghiêm
Vô lượng quốc độ đều thanh tịnh
Tất cả phân biệt không động được
Ðây bực Vô Ðẳng đều tuyên thuyết.
Vô lượng cảnh giới sức thần thông
Khéo vào giáo pháp quang minh lực
Thanh tịnh như đây bực Thiện Huệ
Nhiều kiếp tu hành đều nói đủ.
Pháp Vân rộng lớn đệ thập địa
Chứa trùm tất cả khắp hư không
Cảnh giới chư Phật đều tuyên bày
Tiếng này Ðại Bồ tát oai thần của Phật.
Lúc đó Thiện Dũng Mãnh Quang Tràng Ðại Bồ tát thừa oai lực của Phật, quán sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng:
Vô lượng chúng sanh ở trong hội
Các môn tin hiểu tâm thanh tịnh
Ðều ngộ nhập được trí Như Lai
Liễu đạt tất cả trang nghiêm cảnh.
Ðều khởi tịnh nguyện tu các hạnh
Ðều từng cúng dường vô lượng Phật
Thấy thân chân thật của Như Lai
Cũng thấy tất cả những thần biến.
Hoặc có thấy được Phật pháp thân
Vô đẳng vô ngại đều cùng khắp
Tất cả vô biên các pháp tánh
Ðều vào trong thân không thừa sót.
Hoặc có thấy Phật diệu sắc thân
Quang minh sắc tướng đều vô biên
Tùy các chúng sanh hiểu chẳng đồng
Trong mười phương đều hiện biến khắp.
Hoặc thấy vô ngại trí huệ thân
Tam thế bình đẳng như hư không
Thuận tâm chúng sanh mà chuyển biến
Các môn sai biệt đều khiến thấy.
Có người rõ được âm thanh Phật
Cùng khắp mười phương các cõi nước
Tùy theo chúng sanh chỗ nên hiểu
Ngôn âm nói ra không chướng ngại.
Hoặc thấy Như Lai phóng quang minh
Sáng soi mọi nơi khắp thế gian
Có người ở trong Phật quang minh
Lại thấy chư Phật hiện thần biến.
Có người thấy Phật phóng quang minh
Từ nơi chân lông tuôn ánh sáng
Thị hiện thuở xưa đạo tu hành
Khiến sanh tin sâu vào Phật trí.
Hoặc thấy tướng Phật phước trang nghiêm
Và thấy phước này từ đâu sanh
Thuở xưa tu hành Ba la mật
Ðều trong tướng Phật được thấy rõ.
Như Lai công đức chẳng thể lường
Ðầy khắp pháp giới không ngằn mé
Nhẫn đến thần thông các cảnh giới
Do nơi Phật lực tuyên nói được.
Lúc đó Hoa Tạng Thế Giới trang nghiêm do thần lực của Phật, khắp nơi chấn động sáu cách mười tám tướng: động, biến động, phổ biến động; khởi, biến khởi, phổ biến khởi; dũng, biến dũng, phổ biến dũng; chấn, biến chấn, phổ biến chấn; hống, biến hống, phổ biến hống; kích, biến kích, phổ biến kích. Các Thế Chủ trên đây mỗi vị đều hiện bất tư nghì những cụm mây báu cúng dường rưới xuống nơi chúng hội đạo tràng của Như Lai: những mây hoa hương trang nghiêm, những mây ma ni tốt đẹp, những mây lưới báu rực rỡ, những mây vô biên các loại châu ma ni sáng chói, những mây chơn châu nhiều mầu, những mây hương chiên đàn, những mây bửu cái, những mây châu ma ni vang ra tiếng vi diệu thanh tịnh, những mây chuỗi ngọc ma ni sáng như mặt nhựt, những mây các thứ đồ trang nghiêm sai khác. Như trong thế giới này mỗi vị Thế Chủ hoan hỷ cúng dường như vậy, trong hoa tạng thế giới trang nghiêm tất cả thế chủ cũng cúng dường như vậy. Trong tất cả thế giới, đều có Như Lai ngồi đạo tràng, mỗi vị Thế Chủ đều riêng tin hiểu, đều riêng cảnh duyên, đều riêng tu tập pháp trợ đạo, đều riêng thành tựu, đều riêng hoan hỷ, đều riêng chứng nhập, đều riêng ngộ hiểu các pháp môn, đều riêng nhập cảnh giới thần thông của Như Lai, đều riêng vào cảnh giới trí lực của Như Lai, đều riêng nhập môn giải thoát của Như Lai. Như Hoa Tạng Thế Giới này, thập phương tận pháp giới hư không giới trong tất cả thế giới cũng đều như vậy./.

(còn tiếp)

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites