Pages

19 September 2012

Kinh Hoa Nghiêm - Phần IV

"Phật mới thành Chánh giác tại Bồ-đề đạo tràng, đạo tràng được trang nghiêm bằng vô lượng diệu bảo, thân Phật Giá-na vạn đức viên mãn ngồi tên tòa kim cang. Kinh Ðại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm..."
 Hán Dịch: Ðại Sư Thật Xoa Nan Ðà
Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh
(Trọn bộ 4 tập – Tái bản lần thứ hai)
Nhà xuất bản Tôn giáo Hà Nội – PL.2549 – DL.2005
(Chánh Tân Tu Đại Tạng, tập 10, Hoa Nghiêm Bộ , số hiệu 0278 , 80 quyển, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Đường Thật-xoa-nan-đà dịch, bttdtkvn)Hán bộ quyển 3