Pages

14 September 2012

Kinh Hoa Nghiêm - Phần I

"Kinh Hoa Nghiêm cao sâu, nhiệm mầu vi diệu như thế, nên những ai thành kính phát tâm ấn tống thọ trì kinh này, thì phải biết rằng người đó nhiều đời gieo thiện duyên Bồ đề, đã từng làm sứ giả của Phật và đã từng ở trong ngôi nhà chánh pháp..."