Pages

21 September 2012

Kinh Hoa Nghiêm - Phần V

"Phật mới thành Chánh giác tại Bồ-đề đạo tràng, đạo tràng được trang nghiêm bằng vô lượng diệu bảo, thân Phật Giá-na vạn đức viên mãn ngồi tên tòa kim cang. Kinh Ðại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm..."
Hán Dịch: Ðại Sư Thật Xoa Nan Ðà
Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh
(Trọn bộ 4 tập – Tái bản lần thứ hai)
Nhà xuất bản Tôn giáo Hà Nội – PL.2549 – DL.2005
(Chánh Tân Tu Đại Tạng, tập 10, Hoa Nghiêm Bộ , số hiệu 0278 , 80 quyển, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Đường Thật-xoa-nan-đà dịch, bttdtkvn)


Hán bộ quyển 4


Lúc đó, Phổ Quang Diệm Tạng Thần thừa oai lực của Phật quán sát khắp tất cả chúng Chủ Hóa thần rồi nói kệ rằng:

Ông xem Như Lai tinh tấn lực

Rộng lớn ức kiếp bất tư nghì

Vì độ chúng sanh hiện thế gian

Bao nhiêu ám chướng khiến đều dứt.

Chúng sanh ngu si sanh kiến chấp

Phiền não như thác như lửa cháy

Ðạo Sư phương tiện đều dứt trừ

Phổ Tập Quang Tràng được tỏ ngộ.

Phước đức như không vô cùng tận

Cầu tìm biên tế bất khả đắc

Phật đại bi lực không động lay

Ðại Quang Biến Chiếu lòng vui đẹp.

Tôi xem công hạnh của Như Lai

Trải vô lượng kiếp không ngằn mé

Như vậy thị hiện sức thần thông

Chúng Diệu Cung Thần đã rõ biết.

Ức kiếp tu hành chẳng thể suy

Cầu tìm biên tế chẳng thể biết

Diễn pháp thật tướng khiến vui mừng

Vô Tận Quang Thần quán sát thấy.

Mười phương chỗ có vô lượng chúng

Ðại chúng hiện tiền chiêm ngưỡng Phật

Quang minh tịch tịnh chiếu thế gian

Chủng Chủng Diệm Nhãn hay rõ thấu.

Như Lai xuất hiện khắp thế gian

Ngồi trong tất cả cung điện báu

Tuyên thuyết đại pháp rộng vô biên

Thập Phương Cung Thần môn giải thoát.

Chư Phật trí huệ rất rộng sâu

Thế gian tự tại đều khắp hiện

Thuyết minh rành rẽ chơn thật lý

Oai Quang Tự Tại ngộ môn này.

Kiến chấp ngu si bị che tối

Chúng sanh mê lầm thường lưu chuyển

Vì họ Phật dạy diệu pháp môn

Quang Chiếu Phương Thần hay ngộ nhập.

Chí nguyện rộng lớn bất tư nghì

Thập lực lục độ đã thanh tịnh

Theo bổn nguyện xưa hiện ra đời

Lôi Âm Ðiển Quang rõ biết được.

Phổ Hưng Vân Tràng Chủ Thủy Thần được giải thoát môn từ tâm bình đẳng lợi ích tất cả chúng sanh.

Hải Triều Vân Âm Thần được giải thoát môn vô biên pháp trang nghiêm.

Diệu Sắc Luân Kế Thần được giải thoát môn quán sát chúng sanh đáng giáo hóa dùng phương tiện nhiếp thọ.

Thiện Xảo Triền Phục Thần được giải thoát môn khắp diễn bày cảnh giới thậm thâm của chư Phật.

Ly Cấu Hương Tích Thần được giải thoát môn khắp hiện đại quang minh thanh tịnh.

Phước Kiều Quang Âm Thần được giải thoát môn thanh tịnh pháp giới vô tướng vô tánh.

Tri Túc Tự Tại Thần được giải thoát môn biển đại bi vô tận.

Tịnh Hỷ Thiện Âm Thần được giải thoát môn đại hoan hỷ trong đạo tràng chúng hội Bồ tát.

Phổ Hiện Oai Quang Thần được giải thoát môn dùng sức đại phước đức vô ngại khắp xuất hiện.

Hống Thinh Biến Hải Thần được giải thoát môn quán sát tất cả chúng sanh phát khởi phương tiện điều phục như hư không.

Lúc đó Phổ Hưng Vân Tràng Thần thừa oai lực của Phật quán sát khắp tất cả chúng Chủ Thủy Thần rồi nói kệ rằng:

Thanh Tịnh từ bi sát trần số

Cộng sanh một tướng của Như Lai

Mỗi mỗi tướng hảo đều như vậy

Do đây nhìn Phật không nhàm đủ.

Thế Tôn thuở xưa lúc tu hành

Khắp đến chỗ ngự tất cả Phật

Công hạnh tu hành không nhàm mỏi

Phương tiện như đây Vân Âm biết.

Phật trong tất cả mười phương cõi

Vắng lặng bất động không lai khứ

Ðều khiến chúng sanh thấy thân Phật

Diệu Sắc Luân Kế hay ngộ nhập.

Như Lai cảnh giới vô biên lượng

Tất cả chúng sanh chẳng biết được

Diệu Âm diễn thuyết khắp mười phương

Thiện Xảo Triền Phục tu tập được.

Thế Tôn quang minh vô cùng tận

Chiếu khắp pháp giới bất tư nghị

Thuyết pháp giáo hóa độ chúng sanh

Ly Cấu Hương Tích quán sát thấy.

Như Lai thanh tịnh đồng hư không

Vô tướng vô hình mười phương khắp

Tất cả chúng hội đều được thấy

Phước Quang Âm Thần khéo quán sát.

Phật xưa tu tập môn đại bi

Tâm Phật rộng khắp đồng chúng sanh

Dường như mây lớn hiện thế gian

Môn giải thoát này Tri Túc biết.

Tất cả thập phương các quốc độ

Ðều thấy Như Lai ngự pháp tòa

Khai ngộ rành rẽ đại Bồ đề

Tịnh Hỷ Thiện Âm được chứng nhập.

Chư Phật chỗ làm không chướng ngại

Qua khắp mười phương tất cả cõi

Các nơi thị hiện đại thần thông

Phổ Hiện Oai Quang đã ngộ được.

Tu tập vô biên hạnh phương tiện

Khắp cõi chúng sanh đều đầy đủ

Thần thông diệu dụng chẳng tạm dừng

Hống Thinh Biến Hải chứng nhập được.

Xuất Hiện Bửu Quang Chủ Hải Thần được giải thoát môn dùng thân châu báu trang nghiêm tâm bình đẳng bố thí phước đức cho tất cả chúng sanh.

Bất Khả Hoại Kim Cang Tràng Thần được giải thoát môn phương tiện khéo giữ gìn thiện căn của tất cả chúng sanh.

Bất Tạp Ly Cấu Thần được giải thoát môn có thể làm cạn biển phiền não của tất cả chúng sanh.

Hằng Trụ Ba Lãng Thần được giải thoát môn khiến tất cả chúng sanh lìa ác đạo.

Cát Tường Bửu Nguyệt Thần được giải thoát môn khắp dứt trừ đại si ám.

Diệu Hoa Long Kế Thần được giải thoát môn dứt trừ tất cả sự khổ của các loài mà ban cho sự an lạc.

Phổ Trì Quang Vị Thần được giải thoát môn chữa sạch kiến chấp ngu si của tất cả chúng sanh.

Bửu Diệm Hoa Quang Thần được giải thoát môn xuất sanh tất cả bửu chủng tánh Bồ đề tâm.

Kim Cang Diệu Kế Thần được giải thoát môn biển công đức tâm bất động.

Hải Triều Lôi Âm Thần được giải thoát môn vào khắp môn pháp giới tam muội.

Lúc đó, Xuất Hiện Bửu Quang Thần thừa oai lực của Phật, quán sát khắp tất cả chúng Chủ Hải Thần rồi nói kệ rằng:

Bất khả tư nghì biển đại kiếp

Cúng dường tất cả mười phương Phật

Khắp đem công đức thí quần sanh

Do đây đoan nghiêm không ai sánh.

Tất cả thế gian đều xuất hiện

Chúng sanh căn dục đều biết rõ

Vì họ hoằng tuyên biển pháp môn

Bất Hoại Kim Tràng vui được ngộ.

Phật là đạo sư của thế gian

Pháp vân pháp vũ chẳng lường được

Tiêu cạn biển khổ vốn vô cùng

Bất Tạp Trần Cấu môn ngộ nhập.

Phiền não che đậy các chúng sanh

Lưu chuyển các loài chịu khổ não

Vì họ khai thị cảnh Như Lai

Hằng Trụ Ba Thần đã chứng được.

Phật trong nhiều kiếp khó nghĩ bàn

Tu hành công hạnh vô cùng tận

Dứt hẳn lưới nghi của chúng sanh

Cát Tường Bửu Nguyệt đã được biết.

Phật thấy chúng sanh thường khủng bố

Lưu chuyển trong biển sanh tử lớn

Khai đạo Vô thượng của Như Lai

Diệu Hoa Long Kế đã hiểu được.

Chư Phật cảnh giới bất tư nghì

Pháp giới hư không tướng bình đẳng

Trừ sạch lưới nghi của chúng sanh

Trì Quang Vị Thần hay tuyên thuyết.

Phật nhãn thanh tịnh bất tư nghì

Tất cả cảnh giới đều gồm thấy

Ðem đạo vi diệu dạy chúng sanh

Bửu Diệm Hoa Quang tâm tỏ ngộ.

Ma quân rộng lớn số vô lượng

Trong một sát na đều trừ diệt

Tâm không lay động khó nghĩ lường

Kim Cang Diệu Kế được phương tiện.

Khắp mười phương cõi diễn diệu âm

Mười phương pháp giới đều cùng khắp

Cảnh giới tam muội của Như Lai

Hải Triều Âm Thần được rõ biết.

Phổ Phát Tấn Lưu Chủ Hà Thần được giải thoát môn khắp mưa vô biên pháp vũ.

Phổ Khiết Tuyền Giản Thần được giải thoát môn khắp hiện trước tất cả chúng sanh khiến lìa hẳn phiền não.

Ly Trần Tịnh Nhãn Thần được giải thoát môn dùng phương tiện đại bi khắp rửa sạch phiền não trần cấu của tất cả chúng sanh.

Thập Phương Biến Hống Thần được giải thoát môn hằng ra tiếng lợi ích chúng sanh.

Phổ Cứu Hộ Chúng Sanh Thần được giải thoát môn thường sanh lòng từ không não hại đối với tất cả hàm thức.

Vô Nhiệt Tịnh Quang Thần được giải thoát môn khắp thị hiện tất cả căn lành mát mẻ.

Phổ Sanh Hoan Hỷ Thần được giải thoát môn tu hành đầy đủ bố thí khiến tất cả chúng sanh lìa hẳn bỏn sẻn.

Quảng Ðức Thắng Tràng Thần được giải thoát môn làm tất cả phước điền hoan hỷ.

Quang Chiếu Phổ Thế Thần được giải thoát môn hay khiến tất cả chúng sanh người tạp nhiễm được thanh tịnh, kẻ sân độc được hoan hỷ.

Hải Ðức Quang Minh Thần được giải thoát môn hay khiến tất cả chúng sanh vào biển giải thoát thường hưởng vui đầy đủ.

Lúc đó Phổ Phát Tấn Lưu Thần thừa oai lực của Phật, quán sát khắp tất cả chúng Chủ Hà Thần rồi nói kệ rằng:

Như Lai thuở trước vì chúng sanh

Tu tập pháp hải vô biên hạnh

Dường như mưa rưới tan nóng nực

Dứt hết phiền não của chúng sanh.

Phật xưa nhiều kiếp bất tư nghì

Quang Minh đại nguyện sạch thế gian

Căn tánh thuần thục khiến ngộ đạo

Phổ Khiết Tuyền Thần tâm được ngộ.

Ðại bi phương tiện khắp chúng sanh

Ðều hiện trước họ thường giáo hóa

Khiến họ dứt sạch phiền não nhơ

Tịnh Nhãn thấy đây rất vui đẹp.

Phật diễn diệu âm đều khiến nghe

Chúng sanh ưa thích lòng hoan hỷ

Ðều khiến trừ sạch vô lượng khổ

Biến Hống Thần đây được giải thoát.

Phật xưa tu tập hạnh Bồ đề

Vì lợi chúng sanh vô lượng kiếp

Do đó quang minh khắp thế gian

Phổ Cứu Hộ Thần nhớ biết rõ.

Phật xưa tu hành vì chúng sanh

Phương tiện giáo hóa khiến thành thục

Biển phước thanh tịnh trừ khổ phiền

Vô Nhiệt Quang Thần đã được thấy.

Bố thí rất rộng lớn vô cùng

Tất cả chúng sanh đều lợi ích

Hay khiến người thấy hết xan tham

Phổ Hoan Hỷ Thần được tỏ ngộ.

Phật xưa tu hành thật phương tiện

Thành tựu vô biên biển công đức

Người thấy được Phật đều mừng rỡ

Ðức Thắng Tràng Thần lòng vui thích.

Chúng sanh phiền não đều trừ sạch

Từ tâm bình đẳng với oán thù

Nên được quang minh chiếu khắp nơi

Phổ Chiếu Thế Thần được thấy rõ.

Phật là biển phước điền công đức

Hay khiến chúng sanh lìa điều ác

Nhẫn đến thành tựu đại Bồ đề

Hải Ðức Minh Thần được giải thoát.

Nhu Nhuyến Thắng Vị Chủ Giá Thần được giải thoát môn đem pháp vị cho chúng sanh khiến thành tựu thân Phật.

Thời Hoa Tịnh Quang Thần được giải thoát môn hay khiến tất cả chúng sanh được sự vui mừng rộng lớn.

Sắc Lực Dũng Kiện Thần được giải thoát môn dùng tất cả pháp môn viên mãn làm cho các cảnh giới đều thanh tịnh.

Tăng Ích Tinh Khí Thần được giải thoát môn thấy đại bi vô lượng thần thông biến hóa của Phật.

Phổ Sanh Căn Quả Thần được giải thoát môn khắp hiện Phật phước điền khiến gieo giống không hư mất.

Diệu Nghiêm Hoàn Kế Thần được giải thoát môn khắp phát hoa tịnh tín của chúng sanh.

Nhuận Trạch Tịnh Hoa Thần được giải thoát môn đại từ cứu tế chúng sanh khiến thêm lớn biển phước đức.

Thành Tựu Diệu Hương Thần được giải thoát môn rộng khai thị tất cả hành pháp.

Kiến Giả Ái Nhạo Thần được giải thoát môn hay khiến pháp giới chúng sanh xa lìa những điều ác giải đãi ưu não đều được thanh tịnh.

Ly Cấu Quang Minh Thần được giải thoát môn quán sát thiện căn của tất cả chúng sanh tùy thuận thuyết pháp khiến chúng hội được vui mừng đầy đủ.

Lúc đó Nhu Nhuyến Thắng Vị Thần thừa oai lực của Phật quán sát khắp hết tất cả chúng Chủ Giá Thần rồi nói kệ rằng:

Như Lai Vô thượng biển công đức

Khắp hiện đèn sáng chiếu thế gian

Tất cả chúng sanh đều cứu độ

Ban cho an lạc chẳng sót thừa.

Thế Tôn công đức vô lượng biên

Chúng sanh được nghe chẳng luống bỏ

Ðều khiến lìa khổ thường vui mừng

Thời Hoa Quang Thần được chứng nhập.

Như Lai trí lực đều viên mãn

Công đức trang nghiêm hiện thế gian

Ðiều phục tất cả loài chúng sanh

Pháp này Dũng Kiện được chứng rõ.

Phật xưa tu tập biển đại bi

Tâm Phật niệm niệm khắp thế gian

Thần thông của Phật thật vô biên

Tăng Tinh Khí Thần quán sát thấy.

Phật khắp thế gian thường hiện tiền

Tất cả phương tiện không luống bỏ

Chúng sanh phiền não đều sạch trừ

Sanh Căn Quả Thần được giải thoát.

Phật là biển trí của thế gian

Phóng tịnh quang minh đều cùng khắp

Tin hiểu rộng lớn từ đây sanh

Diệu Nghiêm Kế Thần được ngộ nhập.

Phật quán thế gian khởi từ tâm

Vì lợi chúng sanh mà xuất hiện

Khai thị thắng đạo rất vui lành

Nhuận Tinh Hoa Thần môn giải thoát.

Thiện Thệ tu hành hạnh thanh tịnh

Dưới cội Bồ đề tuyên thuyết đủ

Giáo hóa như vậy khắp mười phương

Thành Diệu Hương Thần lãnh hội được.

Phật nơi tất cả các thế gian

Khiến lìa ưu não sanh đại hỷ

Bao nhiêu căn dục khiến sạch trừ

Kiến Ái Nhạo Thần được ngộ nhập.

Như Lai xuất hiện nơi thế gian

Quán sát chúng sanh lòng ưa thích

Các môn phương tiện khiến thành thục

Ly Cấu Quang Thần môn giải thoát.

Kiết Tường Chủ Dược Thần được giải thoát môn quán sát khắp tâm của tất cả chúng sanh mà siêng năng nhiếp thủ.

Chiên Ðàn Lâm Thần được giải thoát môn dùng quang minh nhiếp thủ chúng sanh khiến họ được lợi ích.

Ly Trần Quang Minh Thần được giải thoát môn dùng phương tiện thanh tịnh dứt trừ phiền não của tất cả chúng sanh.

Danh Xưng Phổ Văn Thần được giải thoát môn hay dùng đại danh xưng thêm lớn vô biên thiện căn.

Mao Khổng Hiện Quang Thần được giải thoát môn đại bi tràng mau đến tất cả cảnh giới bịnh tật.

Phá Ám Thanh Tịnh Thần được giải thoát môn chữa trị tất cả chúng sanh mù lòa khiến được trí nhãn thanh tịnh.

Phổ Phát Hống Thinh Thần được giải thoát môn hay diễn Phật Âm giảng nghĩa sai biệt của các pháp.

Tế Nhựt Quang Tràng Thần được giải thoát môn hay làm thiện tri thức khiến chúng sanh đều phát thiện căn.

Minh Kiến Thập Phương Thần được giải thoát môn tạng đại bi thanh tịnh hay dùng phương tiện khiến sanh tín giải.

Phổ Phát Oai Quang Thần được giải thoát môn phương tiện khiến niệm Phật dứt trừ bịnh của tất cả chúng sanh.

Lúc đó Kiết Tường Thần, thừa oai lực của Phật, quán sát khắp tất cả chúng Chủ Dược Thần rồi nói kệ rằng:

Như Lai trí tuệ bất tư nghì

Chúng sanh tâm niệm đều rõ biết

Hay dùng vô lượng phương tiện môn

Dứt trừ chúng sanh vô lượng khổ.

Ðại Hùng thiện xảo khó nghĩ lường

Hành động thi vi không luống uổng

Tất khiến chúng sanh khổ dứt trừ

Chiên Ðàn Lâm Thần đã ngộ được.

Ông xem chư Phật pháp dường ấy

Thuở xưa siêng tu vô lượng kiếp

Ðối với các cõi không chấp tham

Ly Trần Quang Thần được chứng nhập.

Trăm ngàn muôn kiếp khó gặp Phật

Ai được thấy Phật và nghe danh

Tất được lợi ích không luống qua

Danh Xưng Phổ Văn đã biết rõ.

Trong mỗi chân lông của Như Lai

Ðều phóng quang minh dứt các khổ

Thế gian phiền não đều dứt trừ

Mao Khổng Quang Thần môn ngộ nhập.

Chúng sanh ngu si bị mù lòa

Nghiệp hoặc khổ não nhiều vô lượng

Phật đều dứt trừ khai trí huệ

Phá Ám Tịnh Thần quán sát thấy.

Như Lai nhứt âm vô hạn lượng

Khai diễn tất cả biển pháp môn

Chúng sanh được nghe đều biết rành

Phát Hống Thinh Thần được giải thoát.

Ông xem Phật trí khó nghĩ bàn

Hiện vào các loài để cứu độ

Hay khiến người thấy đều thuận theo

Tế Nhựt Tràng Thần rõ biết được.

Như Lai phương tiện biển đại bi

Vì cứu chúng sanh mà xuất hiện

Rộng khai chánh đạo dạy chúng sanh

Kiến Thập Phương Thần đã rõ thấu.

Như Lai khắp phóng đại quang minh

Tất cả mười phương đều chiếu đến

Chúng sanh niệm Phật sanh công đức

Phổ Phát Quang Thần môn giải thoát.

Bố Hoa Như Vân Chủ Lâm Thần được giải thoát môn biển trí rộng lớn vô biên.

Trạc Cán Thơ Quang Thần được giải thoát môn sửa sang rộng lớn khắp thanh tịnh.

Sanh Nha Phát Diệu Thần được giải thoát môn tăng trưởng các thứ mầm tịnh tín.

Kiết Tường Tịnh Diệp Thần được trang nghiêm tất cả công đức thanh tịnh.

Thùy Bố Diệm Tạng Thần được giải thoát môn trí huệ phổ môn thanh tịnh thường xem khắp pháp giới.

Diệu Trang Nghiêm Quang Thần được giải thoát môn biết khắp công hạnh của tất cả chúng sanh mà bủa giăng mây pháp.

Khả Ái Lôi Thinh Thần được giải thoát môn nhẫn thọ tất cả tiếng trái ý mà diễn thuyết âm thinh thanh tịnh.

Hương Quang Phổ Biến Thần được giải thoát môn hiện khắp mười phương những cảnh giới rộng lớn đã làm từ thuở xưa.

Diệu Quang Hoánh Diệu Thần được giải thoát môn dùng tất cả công đức nhiêu ích thế gian.

Hoa Quả Quang Vị Thần được giải thoát môn hay khiến tất cả chúng sanh thấy Phật ra đời thường kính nhớ chẳng quên trang nghiêm tạng công đức.

Lúc đó Hoa Bố Như Vân Thần, thừa oai lực của Phật, quán sát khắp tất cả chúng Chủ Lâm Thần rồi nói kệ rằng:

Phật xưa tu tập hạnh Bồ đề

Phước đức trí huệ đều viên mãn

Tất cả trí lực trọn đủ đầy

Phóng đại quang minh mà xuất thế.

Ðại bi vô lượng khắp chúng sanh

Như Lai thuở xưa tu thanh tịnh

Nên nay hay làm lợi thế gian

Trạc Thơ Quang Thần biết rõ được.

Nếu người thấy Phật được một lần

Tất được thắng vào biển thâm tín

Khai thị tất cả đạo Như Lai

Sanh Nha Diệu Thần môn giải thoát.

Chân lông chứa nhóm các công đức

Ức kiếp tuyên dương chẳng thể hết

Chư Phật phương tiện khó nghĩ bàn

Cát Tường Diệp Thần hay hiểu rõ.

Tôi nhớ Như Lai thuở xa xưa

Cúng dường sát trần vô lượng Phật

Trí huệ lần lần thêm sáng suốt

Bố Diệm Tạng Thần rõ biết được.

Tất cả chúng sanh nhiều công hạnh

Thế Tôn một niệm đều rõ biết

Trí huệ vô ngại rộng vô biên

Diệu Nghiêm Quang Thần hay ngộ nhập.

Hằng diễn Như Lai tịch Diệu âm

Khắp sanh vô lượng đại hoan hỷ

Tùy theo căn tánh đều được ngộ

Lôi Âm Thần đây đã làm được.

Như Lai thị hiện đại thần thông

Mười phương quốc độ đều cùng khắp

Phật xưa tu hành khiến được thấy

Phổ Hương Quang Thần được chứng nhập.

Chúng sanh gian ác chẳng biết tu

Mê hoặc trầm luân trong sanh tử

Vì họ mở bày đường trí huệ

Diệu Quang Lâm Thần đã được thấy.

Phật vì nghiệp chướng các chúng sanh

Qua vô lượng kiếp mới xuất hiện

Người khác niệm niệm thường khiến thấy

Hoa Quả Vị Thần quán sát được.

Bửu Phong Khai Hoa Chủ Sơn Thần được giải thoát môn nhập đại tịch định quang minh.

Hoa Lâm Diệu Kế Thần được giải thoát môn tu tập từ thiện căn thành thục bất khả tư nghì số chúng sanh.

Cao Tràng Phổ Chiếu Thần được giải thoát môn quán sát tất cả tâm ưa thích của chúng sanh làm nghiêm tịnh các căn.

Ly Trần Bửu Kế Thần được giải thoát môn vô biên kiếp tinh tấn không nhàm trễ.

Quang Chiếu Thập Phương Thần được giải thoát môn dùng vô biên công đức quang khắp giác ngộ.

Ðại Lực Quang Minh Thần được giải thoát môn hay tự thành thục lại khiến chúng sanh xa lìa ngu mê.

Oai Quang Phổ Thắng Thần được giải thoát môn trừ tất cả khổ khiến không còn thừa.

Vi Mật Quang Luân Thần được giải thoát môn diễn giáo pháp quang minh hiển bày tất cả công đức của Như Lai.

Phổ Nhãn Hiện Kiến Thần được giải thoát môn khiến tất cả chúng sanh, nhẫn đến trong chiêm bao, đều thêm lớn thiện căn.

Kim Cang Kiên Cố Nhãn Thần được giải thoát môn xuất hiện vô biên đại nghĩa.

Lúc đó Bửu Phong Khai Hoa Thần, thừa oai lực của Phật, quán sát khắp tất cả chúng Chủ Sơn Thần rồi nói kệ rằng:

Xưa tự tại thắng hạnh rộng vô biên

Nay được thần thông cũng vô lượng

Rộng mở pháp môn nhiều vô số

Ðều khiến chúng sanh được tỏ ngộ.

Tướng hảo nghiêm thân khắp thế gian

Ánh sáng chân lông đều thanh tịnh

Ðại từ phương tiện bày tất cả

Diệu Kế Sơn Thần ngộ môn này.

Phật thân hiện khắp vô biên cõi

Thập phương thế giới đều đủ cả

Tướng hảo nghiêm tịnh người vui mừng

Phổ Chiếu Sơn Thần được ngộ nhập.

Nhiều kiếp siêng tu không lười mỏi

Chẳng nhiễm thế pháp như hư không

Các môn phương tiện độ chúng sanh

Môn này Bửu Kế Thần được ngộ.

Chúng sanh tối tâm vào đường hiểm

Phật xót thương họ phóng quang chiếu

Khiến khắp thế gian tỉnh giấc mơ

Quang chiếu vui mừng tâm được ngộ.

Xưa ở các cõi rộng tu hành

Cúng dường thập phương vô số Phật

Chúng sanh được thấy phát nguyện to

Ðại Lực Sơn Thần đã thấy rõ.

Thấy các chúng sanh lưu chuyển khổ

Tất cả nghiệp chướng luôn ràng buộc

Dùng trí huệ quang đều dứt trừ

Phổ Thắng Sơn Thần được giải thoát.

Mỗi mỗi chân lông vang tiếng diệu

Tùy chúng sanh tâm ca ngợi Phật

Khắp cả mười phương vô lượng kiếp

Quang Luân Sơn Thần chứng môn này.

Khắp cả mười phương Phật hiện tiền

Các môn phương tiện thuyết diệu pháp

Lợi ích chúng sanh nhiều công hạnh

Hiện Kiến Sơn Thần được tỏ ngộ.

Pháp môn vô lượng dường biển cả

Nhứt âm diễn thuyết người đều hiểu

Cả kiếp diễn bày vẫn chẳng cùng

Môn phương tiện này Kim Cang được.

Phổ Ðức Tịnh Hoa Chủ Ðịa Thần được giải thoát môn dùng tâm từ bi niệm niệm quán sát khắp tất cả chúng sanh.

Kiên Phước Trang Nghiêm Thần được giải thoát môn hiện khắp năng lực phước đức của tất cả chúng sanh.

Diệu Hoa Nghiêm Thọ Thần được giải thoát môn vào khắp các pháp xuất sanh tất cả cõi Phật trang nghiêm.

Phổ Tán Chúng Bửu Thần được giải thoát môn tu tập các môn tam muội khiến các chúng sanh trừ chướng cấu.

Tịnh Mục Quán Thời Thần được giải thoát môn khiến tất cả chúng sanh thường du hí khoái lạc.

Kim Sắc Diệu Nhãn Thần được giải thoát môn thị hiện tất cả thân thanh tịnh điều phục chúng sanh.

Hương Mao Phát Quang Thần được giải thoát môn rõ biết biển công đức đại oai lực của tất cả Phật.

Tịch Âm Duyệt Ý Thần được giải thoát môn nhiếp trì khắp biển âm thinh của tất cả chúng sanh.

Diệu Hoa Triền Kế Thần được giải thoát môn đầy đủ tánh ly cấu.

Kim Cang Phổ Trì Thần được giải thoát môn khắp xuất hiện tất cả pháp luân của Phật nhiếp trì.

Lúc đó Phổ Ðức Tịnh Hoa Thần thừa oai lực của Phật quán sát khắp tất cả chúng Chủ Ðịa Thần rồi nói kệ rằng:

Như Lai thuở xưa trong mỗi niệm

Môn đại từ bi bất khả thuyết

Tu hành như vậy không thôi ngừng

Nên được bền chắc thân bất hoại.

Tam thế chúng sanh và Bồ tát

Tất cả phước đức đã tạo được

Ðều hiện chân lông của Như Lai

Phước Nghiêm Ðịa Thần đã được thấy.

Tam muội tịch tịnh rất rộng lớn

Bất sanh bất diệt không lai khứ

Nghiêm tịnh quốc độ dạy chúng sanh

Diệu Hoa Ðịa Thần được giải thoát.

Phật thuở xa xưa tu các hạnh

Vì khiến chúng sanh tiêu chướng nặng

Phổ Tán Chúng Bửu Chủ Ðịa Thần

Thấy giải thoát này lòng mừng rỡ.

Như Lai cảnh giới không ngằn mé

Thế gian niệm niệm đều hiện khắp

Tịnh Mục Quán Thời Chủ Ðịa Thần

Thấy công hạnh Phật lòng vui đẹp.

Diệu Âm vô hạn bất tư nghì

Khắp vì chúng sanh trừ phiền não

Thấy Phật công đức rộng vô biên

Kim Sắc Nhãn Thần hay tỏ ngộ.

Tất cả sắc hình đều hóa hiện

Mười phương pháp giới đều đầy khắp

Như vậy hóa độ các chúng sanh

Hương Mao Ðịa Thần thường thấy Phật.

Diệu Âm cùng khắp cả mười phương

Trải vô lượng kiếp thường diễn thuyết

Duyệt Ý Ðịa Thần được suốt thông

Theo Phật được nghe rất mừng kính.

Chân lông thân Phật tuông mây thơm

Tùy chúng sanh tâm khắp các cõi

Những ai được thấy thành căn lành

Diệu Hoa Kế Thần thường quán sát.

Kiên cố khó hoại như Kim Cang

Chẳng thể lay động hơn Tu Di

Phật thân như vậy ở thế gian

Phổ Trì Ðịa Thần được thấy rõ.

Bửu Phong Quang Diệu Chủ Thành Thần được giải thoát môn phương tiện lợi ích chúng sanh.

Diệu Nghiêm Cung Ðiện Thần được giải thoát môn biết căn tánh chúng sanh giáo hóa thành thục.

Thanh Tịnh Hỷ Bửu Thần được giải thoát môn thường vui mừng khiến tất cả chúng sanh hưởng thọ phước đức.

Ly Ưu Thanh Tịnh Thần được giải thoát môn tạng đại bi cứu những kẻ bố úy.

Hoa Ðăng Diệm Nhãn Thần được giải thoát môn đại trí huệ khắp rõ suốt.

Diệm Tràng Minh Hiện Thần được giải thoát môn phương tiện khắp thị hiện.

Thạnh Phước Oai Quang Thần được được giải thoát môn quán sát khắp tất cả chúng sanh khiến tu biển phước đức rộng lớn.

Tịnh Quang Minh Thân Thần được giải thoát môn khai ngộ tất cả chúng sanh ngu ám.

Hương Tràng Trang Nghiêm Thần được giải thoát môn quán sát thần lực tự tại của Như Lai khắp thế gian điều phục chúng sanh.

Bửu Phong Quang Mục Thần được giải thoát môn có thể dùng đại quang minh phá núi chướng ngại của tất cả chúng sanh.

Lúc đó Bửu Phong Quang Diệu Thần, thừa oai lực của Phật, quán sát khắp tất cả chúng Chủ Thành Thần rồi nói kệ rằng:

Ðạo Sư thần lực bất tư nghì

Quang minh chiếu khắp mười phương cõi

Chúng sanh hiện tiền thấy Như Lai

Giáo hóa thành thục vô lượng số.

Chúng sanh căn tánh đều sai khác

Phật rõ biết cả không dư sót

Diệu Nghiêm Cung Ðiện Chủ Thành Thần

Chứng được môn này lòng mừng rỡ.

Như Lai vô lượng kiếp tu hành

Hộ trì chánh pháp của chư Phật

Tâm thường thừa phụng sanh hoan hỷ

Môn này Diệu Bửu Thần được ngộ.

Như Lai từ xưa đã trừ được

Tất cả khủng bố của chúng sanh

Luôn luôn với họ khởi từ bi

Ly Ưu Thành Thần mừng được ngộ

Phật trí quảng đại vô hạn biên

Ví như hư không chẳng lường được

Hoa Ðăng Diệm Nhãn Chủ Thành Thần

Học được Như Lai môn diệu huệ.

Phật thân sắc tướng đồng chúng sanh

Tùy họ ưa thích đều khiến thấy

Diệm Tràng Minh Hiện Chủ Thành Thần

Học phương tiện này lòng hoan hỷ.

Như Lai ngày trước tu phước đức

Thanh tịnh quảng đại vô biên tế

Thạnh Phước Oai Quang Chủ Thành Thần

Quán Sát tỏ ngộ lòng vui thích.

Chúng sanh ngu mê trong các cõi

Như kẻ sanh manh trọn không thấy

Vì lợi ích họ Phật ra đời

Tịnh Quang Minh Thần được chứng nhập.

Như Lai tự tại rộng vô biên

Như mây che khắp cùng thế giới

Nhẫn đến hiện mộng khiến điều phục

Môn này Hương Tràng quán sát thấy.

Chúng sanh si tối như mù lòa

Các thứ chướng cái theo ràng buộc

Phật quang chiếu suốt khiến mở ra

Quang Mục Thành Thần được chứng nhập.

Tịnh Trang Nghiêm Tràng Ðạo Tràng Thần được giải thoát môn đủ sức thệ nguyện xuất hiện cúng dường Phật rộng lớn trang nghiêm.

Tu Di Bửu Quang Ðạo Tràng Thần được giải thoát môn thành tựu Bồ đề hạnh rộng lớn hiện ra trước tất cả chúng sanh.

Lôi Âm Tràng Tướng Ðạo Tràng Thần được giải thoát môn tùy tâm ưa thích của tất cả chúng sanh khiến trong chiêm bao thấy Phật thuyết pháp.

Vũ Hoa Diệu Nhãn Thần được giải thoát môn hay mưa tất cả đồ báu trang nghiêm.

Thanh Tịnh Diệm Hình Thần được giải thoát môn có thể hiện đạo tràng trang nghiêm vi diệu rộng giáo hóa chúng sanh khiến thành thục.

Hoa Anh Thùy Kế Thần được giải thoát môn theo căn cơ thuyết pháp khiến sanh chánh niệm.

Vũ Bửu Trang Nghiêm Thần được giải thoát môn hay dùng biện tài khắp mưa vô biên pháp hoan hỷ.

Dũng Mãnh Hương Nhãn Thần được giải thoát môn rộng khen ngợi công đức của chư Phật.

Kim Cang Thể Vân Thần được giải thoát môn thị hiện vô biên sắc tướng trang nghiêm đạo tràng.

Liên Hoa Quang Minh Thần được giải thoát môn dưới cội Bồ đề yên lặng bất động mà đến khắp mười phương.

Diệu Quang Chiếu Diệu Thần được giải thoát môn hiển thị những trí lực của Như Lai.

Lúc đó Tịnh Trang Nghiêm Tràng Thần thừa oai lực của Phật, quán sát khắp tất cả chúng Ðạo Tràng Thần rồi nói kệ rằng:

Tôi nhớ Như Lai thuở xa xưa

Trong vô lượng kiếp tu công hạnh

Chư Phật xuất thế đều cúng dường

Ðược công đức lớn dường hư không.

Phật xưa bố thí vô cùng tận

Vô lượng cõi nước như vi trần

Tu Di Bửu Quang Ðạo Tràng Thần

Nhớ đến Như Lai lòng hớn hở.

Như Lai sắc tướng vốn vô cùng

Biến hóa rộng khắp tất cả cõi

Chúng sanh mơ mộng thường thị hiện

Lôi Âm Tràng Thần quán sát thấy.

Phật vô lượng kiếp tu hạnh xả

Xả được khó xả trí như biển

Xả hạnh như vậy vì chúng sanh

Diệu Nhãn Hoa Thần tỏ ngộ được.

Vô biên sắc tướng như mây báu

Hiện Bồ đề tràng khắp thế gian

Thanh Tịnh Diệm Hình Ðạo Tràng Thần

Thấy Phật tự tại sanh hoan hỷ.

Chúng sanh công hạnh biển vô biên

Như Lai cùng khắp rưới mưa Pháp

Tùy căn tánh họ trừ nghi hoặc

Hoa Anh Tràng Thần đã được ngộ.

Vô lượng pháp môn nghĩa sai khác

Biện tài rộng lớn đều vào được

Vũ Bửu Nghiêm Cụ Ðạo Tràng Thần

Nơi tâm niệm niệm thường như vậy.

Tất cả quốc độ bất khả thuyết

Dùng hết ngôn từ ca ngợi Phật

Nên được danh dự công đức to

Dũng Mãnh Nhãn Thần ghi nhớ được.

Các thứ sắc tướng nhiều vô biên

Dưới cội Bồ đề đều khắp hiện

Kim Thể Vân Thần ngộ môn này

Hằng quán đạo thọ sanh hoan hỷ.

Biên tế mười phương bất khả đắc

Phật tọa đạo tràng trí cũng vậy

Liên Hoa Quang Minh Ðạo Tràng Thần

Ðược giải thoát này rất vui thích.

Ðạo Tràng tất cả xuất diệu âm

Ca ngợi Như Lai trí thanh tịnh

Cũng khen nhơn hạnh đã viên thành

Diệu Quang Chiếu Thần nghe hiểu được.

Bửu Ấn Thủ Túc Hành Thần được giải thoát môn khắp rưới những châu báu sanh hoan hỷ rộng lớn.

Liên Hoa Quang Thần được giải thoát môn thị hiện Phật thân ngồi tất cả tòa liên hoa sáng đẹp khiến người thấy vui mừng.

Tối Thắng Hoa Kế Thần được giải thoát môn trong mỗi tâm niệm kiến lập chúng hội đạo tràng của tất cả Như Lai.

Nhiếp Chư Thiện Kiến Thần được giải thoát môn cất chân bước đi đều diều phục vô biên chúng sanh.

Diệu Bửu Tinh Tràng Thần được giải thoát môn trong mỗi niệm hóa hiện các thứ lưới liên hoa chiếu sáng rưới những châu báu vang ra thinh âm vi diệu.

Nhạo Thổ Diệu Âm Thần được giải thoát môn xuất sanh vô biên hoan hỷ.

Chiên Ðàn Thọ Quang Thần được giải thoát môn dùng hương phong giác ngộ khắp tất cả chúng hội đạo tràng.

Liên Hoa Quang Minh Thần được giải thoát môn tất cả chân lông phóng quang minh diễn pháp âm vi diệu.

Vi Diệu Quang Minh Thần được giải thoát môn nơi thân phóng ra các thứ lưới quang minh chiếu sáng khắp nơi.

Tích Tập Diệu Hoa Thần được giải thoát môn khai ngộ tất cả chúng sanh khiến sanh nhiều thiện căn.

Lúc đó Bửu Ấn Thủ Thần, thừa oai lực của Phật, quán sát khắp tất cả chúng Túc Hành Thần rồi nói kệ rằng:

Phật xưa tu hành vô lượng kiếp

Cúng dường tất cả mười phương Phật

Tâm thường vui đẹp chẳng mỏi nhàm

Tâm hoan hỷ rộng sâu như biển.

Niệm niệm thần thông chẳng thể lường

Hóa hiện hoa sen hương thơm ngát

Phật ngồi tòa sen đi khắp nơi

Liên Hoa Quang Thần đều thấy rõ.

Chư Phật Như Lai pháp như vậy

Chúng hội rộng lớn khắp mười phương

Thị hiện thần thông bất tư nghì

Tối Thắng Hoa Thần đều thấy biết.

Cõi nước mười phương tất cả chỗ

Nơi đó dở chân hoặc hạ chân

Ðều hay thành tựu các chúng sanh

Nhiếp Thiện Kiến Thần tâm được ngộ.

Như số chúng sanh khắp hiện thân

Mỗi mỗi thân này khắp pháp giới

Ðều phóng tịnh quang rưới các báu

Diệu Bảo Tinh Thần được chứng nhập.

Như Lai cảnh giới vô biên tế

Khắp rưới pháp vũ đều cùng khắp

Chúng hội thấy Phật sanh vui mừng

Thổ Diệu Âm Thần thấy biết được

Âm thanh của Phật đồng hư không

Tất cả âm thinh đều ở trong

Ðiều phục chúng sanh đều cùng khắp

Chiên Ðàn Thọ Thần nghe hiểu được.

Tất cả chân lông vang tiếng pháp

Diễn thuyết hồng danh tam thế Phật

Người nghe tiếng này đều vui mừng

Liên Hoa Quang Thần thấy như vậy.

Phật thân biến hiện bất tư nghì

Mỗi bước hiện tướng dường như biển

Tùy tâm chúng sanh khiến được thấy

Diệu Quang Minh Thần được giải thoát.

Mười phương khắp hiện đại thần thông

Tất cả chúng sanh đều khai ngộ

Tập Diệu Hoa Thần nơi pháp này

Thấy biết trong lòng rất hoan hỷ.

Tịnh Hỷ Cảnh Giới Thân Chúng Thần được giải thoát môn nhớ biển thệ nguyện thuở xưa của Phật.

Quang Chiếu Thập Phương Thần được giải thoát môn quang minh phổ chiếu vô biên thế giới.

Hải Âm Ðiều Phục Thần được giải thoát môn đại âm khắp giác ngộ tất cả chúng sanh khiến vui mừng điều phục.

Tịnh Hoa Nghiêm Kế Thần được giải thoát môn thân ở cùng khắp như hư không.

Vô Lượng Oai Nghi Thần được giải thoát môn thị hiện cảnh giới chư Phật cho tất cả chúng sanh.

Tối Thắng Quang Nghiêm Thần được giải thoát môn khiến tất cả chúng sanh đói thiếu được sắc lực đầy đủ.

Tịnh Quang Hương Vân Thần được giải thoát môn trừ phiền não cấu của tất cả chúng sanh.

Thủ Hộ Nhiếp Trì Thần được giải thoát môn chuyển nghiệp ma ngu si của tất cả chúng sanh.

Phổ Hiện Nhiếp Hóa Thần được giải thoát môn khắp ở nơi trong tất cả cung điện của thế chủ hiển thị tướng trang nghiêm.

Bất Ðộng Quang Minh Thần được giải thoát môn nhiếp khắp tất cả chúng sanh đều khiến sanh thiện căn thanh tịnh.

Lúc đó Tịnh Hỷ Cảnh Giới Thần thừa oai lực của Phật, quán sát khắp tất cả Thân Chúng Thần, rồi nói kệ rằng:

Tôi nhớ vi trần kiếp về trước

Có Phật Diệu Quang hiện xuất thế

Thế Tôn nơi Ðức Như Lai kia

Phát tâm cúng dường tất cả Phật.

Như Lai thân phóng đại quang minh

Quang chiếu pháp giới đều đầy khắp

Chúng sanh gặp được tâm điều phục

Quang Chiếu Phương Thần đã được thấy.

Như Lai tiếng tâm khắp các cõi

Ngôn âm của Phật đều viên mãn

Giác ngộ quần sanh không sót thừa

Âm Ðiều Phục Thần lòng hớn hở.

Phật thân thanh tịnh thường tịch diệt

Khắp hiện nhiều thân vẫn vô tướng

Như vậy khắp ở nơi thế gian

Tịnh Hoa Nghiêm Thần chứng nhập được.

Ðạo Sư thần lực bất tư nghì

Tùy tâm chúng sanh đều khiến thấy

Hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nằm đi

Vô Lượng Oai Nghi được tỏ ngộ.

Trăm ngàn muôn kiếp khó gặp Phật

Ra đời lợi ích sức tự tại

Khiến chúng xa lìa khổ nghèo cùng

Thắng Quang Nghiêm Thần môn chứng nhập.

Trong mỗi tướng răng của Như Lai

Phóng quang minh thơm như mây phủ

Dứt trừ hoặc nghiệp của chúng sanh

Tịnh Quang Hương Vân quán sát thấy.

Chúng sanh nhiễm trước vì chướng nặng

Chạy theo đường ma thường lưu chuyển

Như Lai khai thị giải thoát môn

Thủ Hộ Nhiếp Thần ngộ nhập được.

Tôi xem Như Lai sức tự tại

Phóng đại quang minh khắp pháp giới

Ở tại vương cung hóa chúng sanh

Phổ Hiện Hóa Thần được giải thoát.

Chúng sanh mê vọng đủ sự khổ

Phật ở trong đó thường cứu hộ

Khiến dứt phiền não tâm vui mừng

Bất Ðộng Quang Thần đã thấy biết.

Diệu Sắc Na La Diên Chấp Kim Cang Thần được giải thoát môn thấy Như Lai thị hiện thân vô biên sắc tướng.

Nhựt Luân Tốc Tật Tràng Thần được giải thoát môn mỗi sợi lông nơi thân Phật như mặt nhựt hiện ra các thứ quang minh.

Tu Di Hoa Quang Thần được giải thoát môn hóa hiện vô lượng thân đại thần biến.

Thanh Tịnh Vân Âm Thần được giải thoát môn vô biên âm thanh tùy theo mọi loài.

Diệu Tý Thiên Chúa Thần được giải thoát môn hiện vì tất cả thế chủ khai ngộ chúng sanh.

Khả Ái Nhạo Quang Minh Thần được giải thoát môn khắp khai thị tất cả môn sai biệt trong Phật pháp.

Ðại Thọ Lôi Âm Thần được giải thoát môn dùng đồ trang nghiêm khả ái nhiếp tất cả thọ thần.

Sư Tử Vương Quang Minh Thần được giải thoát môn phước đức trang nghiêm rộng lớn của Như Lai đều đầy đủ rõ ràng.

Mật Diệm Cát Tường Mục Thần được giải thoát môn quán sát khắp tâm của chúng sanh hiểm ác vì họ hiện thân oai nghiêm.

Liên Hoa Ma Ni Kế Thần được giải thoát môn khắp rưới tất cả đồ trang nghiêm như ý của Bồ tát.

Lúc đó Diệu Sắc Na La Diên Thần, thừa oai lực của Phật, quán sát khắp tất cả chúng Kim Cang Thần, rồi nói kệ rằng:

Ông nên xem Pháp Vương

Pháp Vương pháp như vậy

Sắc tướng vô lượng biên

Thế gian đều hiện khắp.

Mỗi lông nơi thân Phật

Lưới sáng bất tư nghì

Dường như vừng mặt trời

Khắp soi mười phương cõi.

Như Lai sức thần thông

Pháp giới đều cùng khắp

Trước tất cả chúng sanh

Thị hiện thân vô tận.

Như Lai thuyết pháp âm

Mười phương đều được nghe

Tùy các loài chúng sanh

Ðều khiến tâm đầy đủ.

Chúng thấy đấng Mâu Ni

Ở trong cung điện vua

Khắp vì các quần sanh

Xiển dương pháp rộng lớn.

Chỗ biển pháp xây vần

Tất cả nghĩa sai biệt

Các thứ môn phương tiện

Diễn thuyết không cùng tận.

Vô biên phương tiện lớn

Khắp ứng mười phương cõi

Gặp Phật tịnh quang minh

Ðều thấy thân của Phật.

Cúng dường lên chư Phật

Số vạn ức vi trần

Công đức như hư không

Tất cả đều chiêm ngưỡng.

Thần thông lực bình đẳng

Tất cả cõi đều hiện

An tọa diệu đạo tràng

Khắp hiện trước quần chúng.

Quang minh chiếu thế gian

Ánh sáng đều viên mãn.

Pháp giới chiếu khắp cùng

Hiển bày công hạnh Phật.

(còn tiếp)

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites