Pages

30 December 2013

Những Hình Ảnh Trong Khoá Tu Phật Thất 27-29.12.2013 tại Chùa Phật Huệ

"Có phải khi tu tập sẽ bị khảo (gặp chướng duyên) hay không? Trong Pháp môn Tịnh Độ tại sao Hân và Yểm là cần thiết? Tại sao khi lâm chung cần phải có Thiện Tri Thức hay Ban Hộ Niệm? Niệm Phật nhanh, chậm, to, nhỏ hoặc niệm thầm có những lợi lạc gì khi tu tập? Nhiều người đã niệm Phật, vậy điều kiện nào cần hội đủ để được vãng sanh?..."0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites