Pages

16 September 2013

Hình Ảnh Cúng Dường Chư Tăng Trong Đại Lễ Vu Lan PL 2557 Tại Chùa Phật Huệ - Đức Quốc

Dưới đây là một số hình ảnh các Phật tử cúng dường Chư Tăng trong lễ Khất Thực. Vì trời mưa quá lớn, BTC đã quyết định di rời lộ trình Lễ Khất Thực của phái đoàn Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni chùa Phật Huệ vào nơi Đại Hùng Bảo Điện để các Phật tử đỡ phần vất vả và có được cơ hội đảnh lễ, cúng dường các Chư Tăng ngay nơi Chánh Điện...

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites