Pages

03 March 2013

Cúng Dường Kết Tập Kinh Điển


"Nhân dịp Thầy Chủ Trì chùa Phật Huệ Thượng Tọa Thích Thiện Sơn hướng dẫn phái đoàn Phật tử Việt-Đức-Đài Loan sang xứ Phật (Ấn Độ)..."


Cúng Dường Kết Tập Kinh Điển!Nhân dịp Thầy Chủ Trì chùa Phật Huệ Thượng Tọa Thích Thiện Sơn hướng dẫn phái đoàn Phật tử Việt-Đức-Đài Loan sang xứ Phật (Ấn Độ), Thầy được biết vào tháng 11.2013 sẽ có tổ chức buôi kết tập kinh điển lần thứ 7. Tăng chúng dự trù được mời về Ấn Độ khoảng 10000 vị, và buổi lễ kết tập kinh điển sẽ kéo dài khoảng 10 ngày. Thượng Tọa Thích Thiện Sơn đã tiếp xúc với BTC để đăng ký cúng dường hai ngày. BTC cho biết mỗi vị tu sĩ tính theo đầu người là 2€. Vị chi 10000 người là 20000€. Thầy Chủ Trì muốn chia đều phước báu cúng dường đến quí Phật tử nên Thầy gợi ý mỗi người sẽ cúng dường 2€. Phật tử nào muốn phát tâm cúng dường có thể download Danh Sách Cúng Dường dưới đây rồi điền tên và xin liên lạc trực tiếp về chùa hoặc với Phật Tử Thiện Lợi theo email:
Hoặc Ni Sư Thích Nữ Diệu Hạnh:
Số ĐT: 069-48449812 od. Mobil: 0176-81156716

Để biết cụ thể về hành trình chuyến đi, xin quý Phật tử hoan hỉ liên lạc về chùa theo địa chỉ email:
info@phathue.de
hoặc liên lạc về chùa:
Tel: 069-48 44 98 50
Nam Mô A Di Đà Phật

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites