Pages

06 March 2013

Sát Sanh Bị Quả Báo Mụt Ghẻ Miệng Người Khổng Lồ

"Thái Thượng viết: Họa phúc vô môn duy nhân tự triệu. Thiện ác chi báo như ảnh tùy hình. Thái Thượng nói: Họa phúc không có lối mà do người tự triệu. Báo ứng thiện ác như bóng theo hình..."  (Thái Thượng Cảm Ứng Thiên)


Video Đại Đức Thích Giác Nhàn giảng về Cõi Âm0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites