Pages

11 January 2013

Audio Phật Pháp - Phần 1

http://rungthienvienkhong.files.wordpress.com/2011/05/duc-phat-thich-ca-23.jpg?w=604&h=451&h=451"Để có thể giữ đúng như lời giáo huấn của ta, các con hãy kính trọng lẫn nhau và đừng cãi v. Đừng bắt chước như nước với dầu xô đẩy lẫn nhau; hãy bắt chước như nước với sữa, có thể hoàn toàn hòa lẫn vào nhau.
Hãy cùng nghiên cứu với nhau, cùng giảng giải cho nhau, thực hành với nhau. Không nên phí phạm tâm thức của các con và thời giờ của các con trong sự cãi v hay lười biếng. Hãy hân hoan đón nhận hoa thơm của Giác ngộ vào lúc ra hoa và hái lấy quả ngọt trên Đường Ngay Thật..." (Những lời dạy cuối cùng của Phật)
Video nguồn: www.phatam.com

Kinh Hoa Nghiêm (Trọn Bài, 2 Phần) Kinh Hoa Nghiêm (Trọn Bài, 2 Phần)
Tác giả: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Lược sử Đức Phật A Di Đà và 48 Đại nguyện Lược sử Đức Phật A Di Đà và 48 Đại nguyện
Tác giả: Thích Thiện Hoa
Tha Thiết Cầu Sanh Tịnh Độ Tha Thiết Cầu Sanh Tịnh Độ
Tác giả: Thích Chân Hiếu
Tịnh Độ Vấn Đáp (Trọn Bài, 1 Phần) Tịnh Độ Vấn Đáp (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Nội Dung Giáo Học Của Phật Pháp Nội Dung Giáo Học Của Phật Pháp
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Vì Sao Phải Hành Trì Niệm Phật Hằng Ngày Vì Sao Phải Hành Trì Niệm Phật Hằng Ngày
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Thành Phật (Mới, Trọn Bài, 1 Phần) Niệm Phật Thành Phật (Mới, Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Thành Phật (Trọn Bài, 7 Phần) (Mới) Niệm Phật Thành Phật (Trọn Bài, 7 Phần) (Mới)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Bất Muội Nhân Quả Bất Muội Nhân Quả
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Vạn Thứ Không Mang Đi, Duy Chỉ Nghiệp Theo Mình Vạn Thứ Không Mang Đi, Duy Chỉ Nghiệp Theo Mình
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Phải Nhiếp Tâm Vào Tiếng Phật Hiệu Niệm Phật Phải Nhiếp Tâm Vào Tiếng Phật Hiệu
Tác giả: Thích Chân Hiếu
Nhiếp Trọn Sáu Căn Tịnh Niệm Tiếp Nối Nhiếp Trọn Sáu Căn Tịnh Niệm Tiếp Nối
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Thế Nào Là Chấp Trì Danh Hiệu Phật Thế Nào Là Chấp Trì Danh Hiệu Phật
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Phát Tâm Lập Chí Phát Tâm Lập Chí
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Phước Đức Và Công Đức Phước Đức Và Công Đức
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Phải Phát Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc Niệm Phật Phải Phát Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Buông Bỏ Buông Bỏ
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Chính Là Cúng Dường Chư Phật Niệm Phật Chính Là Cúng Dường Chư Phật
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Minh Tín Nhân Quả Minh Tín Nhân Quả
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Niệm A Di Đà Phật Tức Là Niệm 10 Phương Phật (Khai Thị 146) Niệm A Di Đà Phật Tức Là Niệm 10 Phương Phật (Khai Thị 146)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Ăn Thịt Là Tự Đầu Độc Chính Mình (Khai Thị 157) Ăn Thịt Là Tự Đầu Độc Chính Mình (Khai Thị 157)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Quên Câu Phật Hiệu Là Còn Dính Mắc Lục Đạo Luân Hồi Quên Câu Phật Hiệu Là Còn Dính Mắc Lục Đạo Luân Hồi
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Trì Giới Niệm Phật Mới Chắc Vãng Sanh (Khai Thị 59) Trì Giới Niệm Phật Mới Chắc Vãng Sanh (Khai Thị 59)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Niệm Phật (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Niệm Phật (Trích Từ 50 Bài Khai Thị)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Thế Nào Là Niệm Phật Không Xen Tạp (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) Thế Nào Là Niệm Phật Không Xen Tạp (Trích Từ 50 Bài Khai Thị)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Vì Sao Phật Tử Phải Giữ Ngũ Giới (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) Vì Sao Phật Tử Phải Giữ Ngũ Giới (Trích Từ 50 Bài Khai Thị)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Thế Nào Là Người Thật Thà Niệm Phật (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) Thế Nào Là Người Thật Thà Niệm Phật (Trích Từ 50 Bài Khai Thị)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Tu Hành Sao Cho Thành Tựu (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) Tu Hành Sao Cho Thành Tựu (Trích Từ 50 Bài Khai Thị)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Biết Niệm Phật Mới Diệt Tội (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) Biết Niệm Phật Mới Diệt Tội (Trích Từ 50 Bài Khai Thị)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Sanh Tử Tự Tại (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) Sanh Tử Tự Tại (Trích Từ 50 Bài Khai Thị)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Siêu Độ Thân Bằng Quyến Thuộc (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) Siêu Độ Thân Bằng Quyến Thuộc (Trích Từ 50 Bài Khai Thị)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Điều Kiện Của Ba Bậc Vãng Sanh Điều Kiện Của Ba Bậc Vãng Sanh
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Không Đoạn Phiền Não Không Được Niệm Phật Không Đoạn Phiền Não Không Được
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Làm Gì Để Lúc Lâm Chung Không Có Bệnh Khổ (Trích Đoạn Khai Thị 92) Làm Gì Để Lúc Lâm Chung Không Có Bệnh Khổ (Trích Đoạn Khai Thị 92)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Lời Khuyên Giới Sát Phóng Sanh Của Chư Tổ Lời Khuyên Giới Sát Phóng Sanh Của Chư Tổ
Tác giả: Phật Âm
Cách Giúp Người Thân Lúc Hấp Hối (Trích Đoạn Khai Thị 31 Và 32) Cách Giúp Người Thân Lúc Hấp Hối (Trích Đoạn Khai Thị 31 Và 32)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Sát Sanh Ăn Thịt Là Kết Oán Thù Với Chúng Sanh (Trích Đoạn Khai Thị 170) Sát Sanh Ăn Thịt Là Kết Oán Thù Với Chúng Sanh (Trích Đoạn Khai Thị 170)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Thân Người Khó Được Mà Dễ Mất (Trích Đoạn Khai Thị Số 166) Thân Người Khó Được Mà Dễ Mất (Trích Đoạn Khai Thị Số 166)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Thập Niệm Pháp Thập Niệm Pháp
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Lão Thật Niệm Phật Khó Được Lão Thật Niệm Phật Khó Được
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Phật Học Và Y Học Phật Học Và Y Học
Tác giả: Pháp Sư Đạo Chứng
Lời Dạy Của Ấn Quang Đại Sư (Có Phụ Đề) Lời Dạy Của Ấn Quang Đại Sư (Có Phụ Đề)
Tác giả: Ấn Quang Đại Sư
Ăn Chay, Sát Sanh Và Quả Báo (Có Phụ Đề) Ăn Chay, Sát Sanh Và Quả Báo (Có Phụ Đề)
Tác giả: Thích Tâm Anh
Nhân Quả Và Số Phận Con Người Nhân Quả Và Số Phận Con Người
Tác giả: Thích Đạt Ma Phổ Giác
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký (2001) (Trọn Bài, 25 Phần) Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký (2001) (Trọn Bài, 25 Phần)
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Khi Chết Ta Mang Theo Được Gì Khi Chết Ta Mang Theo Được Gì
Tác giả: Phật Âm
Quán Thế Âm Bồ Tát Viên Thông Chương Quán Thế Âm Bồ Tát Viên Thông Chương
Tác giả: Phật Âm
Thập Đại Nguyện Vương Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương Phổ Hiền Bồ Tát
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Thế Nào Là Tín Nguyện Hạnh Chân Thật Thế Nào Là Tín Nguyện Hạnh Chân Thật
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Nguồn Gốc Siêu Độ Và Cách Thức Siêu Độ Để Đạt Lợi Ích Thù Thắng Nguồn Gốc Siêu Độ Và Cách Thức Siêu Độ Để Đạt Lợi Ích Thù Thắng
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Sự Thù Thắng Khi Sanh Đến Cực Lạc Thế Giới Sự Thù Thắng Khi Sanh Đến Cực Lạc Thế Giới
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Là Pháp Sám Hối Hiệu Quả Nhất Niệm Phật Là Pháp Sám Hối Hiệu Quả Nhất
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Điều Kiện Di Dân Đến Thế Giới Cực Lạc Điều Kiện Di Dân Đến Thế Giới Cực Lạc
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Ý Nghĩa Của Việc Cúng Hình Tượng Và Lạy Phật Bồ Tát Ý Nghĩa Của Việc Cúng Hình Tượng Và Lạy Phật Bồ Tát
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Phật Niệm Phật Mà Thành Phật Phật Niệm Phật Mà Thành Phật
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Lợi Ích Hiện Tại Của Sự Niệm Phật Lợi Ích Hiện Tại Của Sự Niệm Phật
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Những Khai Thị Quan Trọng Của Ấn Tổ Cho Người Niệm Phật Những Khai Thị Quan Trọng Của Ấn Tổ Cho Người Niệm Phật
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Những Lời Khai Thị Của Lịch Đại Tổ Sư Về Phóng Sanh Những Lời Khai Thị Của Lịch Đại Tổ Sư Về Phóng Sanh
Tác giả: Phật Âm
Đâu Là Chân Tướng Sự Thật Đâu Là Chân Tướng Sự Thật
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Giáo Lý Phải Thông Đạt Niệm Phật Mới Tương Ứng Giáo Lý Phải Thông Đạt Niệm Phật Mới Tương Ứng
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Nhân Quả Ba Đời Kinh Nhân Quả Ba Đời
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Chân Thật Có Cầu Tất Có Ứng Chân Thật Có Cầu Tất Có Ứng
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Chân Thật Để Hóa Giải Xung Đột Chân Thật Để Hóa Giải Xung Đột
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Không Sanh Không Diệt Đừng Sợ Hãi Không Sanh Không Diệt Đừng Sợ Hãi
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị Pháp Môn Tịnh Độ Khai Thị Pháp Môn Tịnh Độ
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Học Phật Vì Lẽ Gì Học Phật Vì Lẽ Gì
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Tầm Quan Trọng Của Việc Nghe Kinh Tầm Quan Trọng Của Việc Nghe Kinh
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Ý Nghĩa Chân Thật Của Bổn Nguyện Niệm Phật Ý Nghĩa Chân Thật Của Bổn Nguyện Niệm Phật
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Làm Thế Nào Để Tự Tại Vãng Sanh Làm Thế Nào Để Tự Tại Vãng Sanh
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Làm Thế Nào Để Tri Ân Và Báo Ân Làm Thế Nào Để Tri Ân Và Báo Ân
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Làm Thế Nào Để Phát Bồ Đề Tâm Làm Thế Nào Để Phát Bồ Đề Tâm
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Vô Thường Vô Thường
Tác giả: Thích Giác Thiện
Khai Thị Pháp Môn Tịnh Độ (2012) (Trọn Bài, 8 Phần) Khai Thị Pháp Môn Tịnh Độ (2012) (Trọn Bài, 8 Phần)
Tác giả: Thích Chân Hiếu
Ý Nghĩa Cúng Dường Hình Tượng Phật, Bồ Tát Ý Nghĩa Cúng Dường Hình Tượng Phật, Bồ Tát
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Thập Thiện Nghiệp Thập Thiện Nghiệp
Tác giả: Thích Thiện Hoa
Sơ Cơ Tịnh Nghiệp Chỉ Nam (Nguyên Tác: Cư Sĩ Hoàng Hàm Chi) (Thích Hoằng Tri dịch) Sơ Cơ Tịnh Nghiệp Chỉ Nam (Nguyên Tác: Cư Sĩ Hoàng Hàm Chi) (Thích Hoằng Tri dịch)
Tác giả: Phật Âm
Tịnh Độ Vấn Đáp Tịnh Độ Vấn Đáp
Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Đi Tìm Hạnh Phúc Đi Tìm Hạnh Phúc
Tác giả: Thích Trí Siêu
Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký
Tác giả: Pháp Sư Diễn Bồi
Cẩm Nang Tu Đạo (Nguyên Tác: Hòa Thượng Quảng Khâm) Cẩm Nang Tu Đạo (Nguyên Tác: Hòa Thượng Quảng Khâm)
Tác giả: Phật Âm
Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn (Diễn Giải: Pháp Sư Diễn Bồi) (Trọn Bài, 11 Phần) (Rất Hay) Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn (Diễn Giải: Pháp Sư Diễn Bồi) (Trọn Bài, 11 Phần) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
Chủ Động Cái Chết Để Tái Sinh Trong Một Kiếp Sống Tốt Đẹp Hơn (Nguyên Tác: Đức Đạt Lai Lạt Ma) Chủ Động Cái Chết Để Tái Sinh Trong Một Kiếp Sống Tốt Đẹp Hơn (Nguyên Tác: Đức Đạt Lai Lạt Ma)
Tác giả: Phật Âm
Pháp Ngữ Của Hòa Thượng Hư Vân Pháp Ngữ Của Hòa Thượng Hư Vân
Tác giả: Phật Âm
Suối Nguồn Tâm Linh (Tác Giả: Hòa Thượng Ajahn Chah) (Trọn Bộ, 37 Phần) Suối Nguồn Tâm Linh (Tác Giả: Hòa Thượng Ajahn Chah) (Trọn Bộ, 37 Phần)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
Vì Sao Người Chết 49 Ngày Mới Đi Đầu Thai? (Có Phụ Đề) (Trích từ quyển Lâm Chung Những Điều Cần Biết Vì Sao Người Chết 49 Ngày Mới Đi Đầu Thai? (Có Phụ Đề) (Trích từ quyển Lâm Chung Những Điều Cần Biết
Tác giả: Pháp Sư Thế Liễu
10 Điều Phát Nguyện Sám Hối Cầu Vãng Sanh Cực Lạc 10 Điều Phát Nguyện Sám Hối Cầu Vãng Sanh Cực Lạc
Tác giả: Phật Âm
Kinh Pháp Hoa Giảng Giải (Có Phụ Đề) (47 Phần) Kinh Pháp Hoa Giảng Giải (Có Phụ Đề) (47 Phần)
Tác giả: Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Kinh Kim Cang giảng giải (HT. Thích Thanh Từ soạn dịch) Kinh Kim Cang giảng giải (HT. Thích Thanh Từ soạn dịch)
Tác giả: Phật Âm
Giảng Giảng "48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà"
Tác giả: Phật Âm
Cẩm Nang Của Người Phật Tử (Nguyên Tác: Khải Thiên) Cẩm Nang Của Người Phật Tử (Nguyên Tác: Khải Thiên)
Tác giả: Phật Âm
Luận Thành Duy Thức Giảng Giải (Việt Dịch: HT. Thích Thiện Siêu) Luận Thành Duy Thức Giảng Giải (Việt Dịch: HT. Thích Thiện Siêu)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
Đọc Đọc "Kinh Pháp Cú" (423 Bài Kệ Trong 26 Phẩm) (Cố HT. Thích Minh Châu dịch) (Có Phụ Đề) (Rất Hay)
Tác giả: Phật Âm
Thập Đại Đệ Tử Phật Thập Đại Đệ Tử Phật
Tác giả: Phật Âm
Giảng Giải Giảng Giải "Kinh Duy Ma Cật"
Tác giả: Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Mộng Đông Thiền Sư Di Tập (Dịch Giả: Thích Nguyên Thành) Mộng Đông Thiền Sư Di Tập (Dịch Giả: Thích Nguyên Thành)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
Ngữ Lục (Nguyên Tác: HT. Tuyên Hóa) (Trọn Bài, 1 Phần) Ngữ Lục (Nguyên Tác: HT. Tuyên Hóa) (Trọn Bài, 1 Phần)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
Cải Đổi Vận Mạng - Làm Chủ Vận Mạng (Liễu Phàm Tứ Huấn) (HT. Thích Minh Quang dịch) Cải Đổi Vận Mạng - Làm Chủ Vận Mạng (Liễu Phàm Tứ Huấn) (HT. Thích Minh Quang dịch)
Tác giả: Phật Âm
Câu Chuyện Số Mệnh (Liễu Phàm Tứ Huấn) (HT. Thích Thiện Siêu dịch) Câu Chuyện Số Mệnh (Liễu Phàm Tứ Huấn) (HT. Thích Thiện Siêu dịch)
Tác giả: Phật Âm
Đọc: Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ (Có Phụ Đề) Đọc: Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ (Có Phụ Đề)
Tác giả: Phật Âm
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao (Quyển Thứ 2) Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao (Quyển Thứ 2)
Tác giả: Ấn Quang Đại Sư
Trung Phong Pháp Ngữ (Nguyên Tác: Thiền Sư Minh Bổn) Trung Phong Pháp Ngữ (Nguyên Tác: Thiền Sư Minh Bổn)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
Mộng Du Tập (Nguyên Tác: Hám Sơn Đại Sư) Mộng Du Tập (Nguyên Tác: Hám Sơn Đại Sư)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
Đọc: Vô Thượng Niết Bàn (Có Phụ Đề) Đọc: Vô Thượng Niết Bàn (Có Phụ Đề)
Tác giả: Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Cho và Nhận (Nguyên Tác: Đức Đạt Lai Lạt Ma 14) Cho và Nhận (Nguyên Tác: Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
Vô Thường Nó Đến Bất Chợt Lúc Nào Cũng Không Hay Biết (Trích trong 48 Tọa Đàm Khế Lý Khế Cơ) Vô Thường Nó Đến Bất Chợt Lúc Nào Cũng Không Hay Biết (Trích trong 48 Tọa Đàm Khế Lý Khế Cơ)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
Bước Đầu Học Phật (Nguyên Tác: HT. Thích Thanh Từ) Bước Đầu Học Phật (Nguyên Tác: HT. Thích Thanh Từ)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh Vấn Đáp (Trọn Bài, 12 Phần) Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh Vấn Đáp (Trọn Bài, 12 Phần)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
48 Tọa Đàm Về Hộ Niệm: Khế Lý Khế Cơ (Trọn Bài, 10 Phần) 48 Tọa Đàm Về Hộ Niệm: Khế Lý Khế Cơ (Trọn Bài, 10 Phần)
Tác giả: Cư Sĩ Diệu Âm
Tích Truyện Pháp Cú Tích Truyện Pháp Cú
Tác giả: Diệu Pháp Âm
Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải
Tác giả: Phật Âm
Lá Thư Tịnh Độ (Trọn Bài, 6 Phần) (Rất Hay) Lá Thư Tịnh Độ (Trọn Bài, 6 Phần) (Rất Hay)
Tác giả: Ấn Quang Đại Sư
Hương Quê Cực Lạc (Việt Dịch: HT. Thích Thiền Tâm) Hương Quê Cực Lạc (Việt Dịch: HT. Thích Thiền Tâm)
Tác giả: Phật Âm
Bài Học Ngàn Vàng (Nguyên Tác: HT. Thích Thiện Hoa) Bài Học Ngàn Vàng (Nguyên Tác: HT. Thích Thiện Hoa)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
37 Pháp Hành Bồ Tát Đạo (Nguyên Tác: Đại Sư Vô Trước) 37 Pháp Hành Bồ Tát Đạo (Nguyên Tác: Đại Sư Vô Trước)
Tác giả: Diệu Pháp Âm
Một Bức Thư Phúc Đáp Khắp Nơi Một Bức Thư Phúc Đáp Khắp Nơi
Tác giả: Ấn Quang Đại Sư

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites