Pages

01 November 2012

TAM THỜI HỆ NIỆM TOÀN TẬP

"Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhơn, văn thuyết A Di Đà Phật chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật.  Nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng chung thời, A-Di-Đà-Phật dữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền..." 
 
GIỚI ĐỊNH HƯƠNG TÁN
 
Giới định chân hương.  Phần khởi xung thiên thượng, đệ tử kiền thành, nhiệt tại kim lư phóng khoảnh khắc, phần vân tức biến mãn thập phương. Tích nhựt da du miễn nạn tiêu tai chướng.
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)
 
Giác hải hư không khởi,
Sa bà nghiệp lãng lưu.
Nhược nhân đăng bỉ ngạn,
Cực lạc hữu quy chu.
Lược dịch:
Do nhất niệm bất giác (mê) nên chấp có hư không, chúng sanh. Rồi sanh tâm phân biệt, vọng tưởng chấp trước.
Tạo nghiệp trôi lăng trong sáu nẻo luân hồi
Nếu ai muốn liễu thoát sanh tử trở về bờ giác
Kìa! Thuyền của Phật A Di Đà sẵn đưa ta trở về.
 
Nam mô A Di Đà Phật…
Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)
 
BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH
 
Quán tự tại Bồ-Tát hành thâm bát-nhã-ba-la-mật-đa thời chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.  Xá-Lợi-Tử!  Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị .  Xá-Lợi tử, thị chư Pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.  Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỉ thiệt thân ý, vô sắc thinh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý-thức-giới .  Vô vô minh diệc, vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử diệc vô lão-tử tận. Vô khổ tập diệc đạo, vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, Bồ-Đề Tát-Đỏa, Y bát nhã-ba-la mật-đa cố, tâm vô quái ngại cố, vô quái ngại, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết-bàn.  Tam-thế chư Phật, y bát-nhã-ba-la mật đa cố, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề.  Cố tri bát-nhã-ba-la-mật-đa, thị đại-thần chú, thị đại minh chú, thị vô-thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chân thiệt bất hư.  Cố thuyết bát-nhã-ba-la mật-đa chú.  Tức thuyết chú viết: Yết đế yết đế, ba la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế.  Bồ-đề tát bà ha. (3 l ần)
 
BẠT NHẤT THIẾT NGHIỆP CHƯỚNG CĂN BẢN ĐẮC SANH TỊNH ĐỘ ĐÀ LA NI
Nam-mô A Di Đa Bà Dạ
Da tha dà đa dạ, đa địa dạ tha
A Di rị đô bà tỳ
A Di rị đa. Tất đam bà tỳ
A Di rị đa.  Tì ca lan đế
A Di rị đa. Tì ca lan đa
Dà Di Nị. Dà dà na chỉ đa ca lệ. Ta Bà Ha (3 lần)
 
BIẾN THỰC CHÂN NGÔN

Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ lồ chỉ đế
An, tam bạt ra tam bạt ra hồng. (3 lần)
 
CAM LỒ THỦY CHƠN NGÔN

Nam Mô Tô Rô Bà Da
Đát Tha Nga Đa Da
Đát Điện Tha
Án Tô Rô Tô Rô
Bát Ra Tô Rô
Bát Ra Tô Rô
Ta Bà Ha.  (3 lần)
 
PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN

Án, nga nga nẵng
Tam bà phạ
Phiệt nhựt la hồng (3 lần)

 
TÁN LIÊN TRÌ
 
Liên trì hải hội.  Di Đà Như Lai Quan Âm Thế Chí Tọa Liên Đài.  Tiếp dẫn Thượng Kim Giai.  Đại Thệ Hoằng Khai.  Phổ nguyện li trần ai.

HỒI HƯỚNG
 
Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ trung
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.
Pháp vương lợi vật Bi trí hồng thâm.  Phổ biến thập phương Minh dương mỹ cách.  Kim mông trai chủ (Mổ) cung vi (Mỗ) giới phùng (Mỗ) chu kỳ.  Đặc thỉnh sơn tăng đăng tọa.  Y bằng giáo pháp. Tác tam thời hệ niệm Phật sự.  Nãi nhĩ vong linh.  Tao thử thắng duyên.  Tự nghi nghiêm túc oai nghi lai lâm tòa hạ.  Cung linh diệu pháp.  Nhất tâm thọ độ.
Nam mô A Di Đà Phật.  Nam mô A Di Đà Phật…
 
 
TÁN LƯ HƯƠNG
 
Lư hương sạ nhiệt . Pháp giới mông huân, chư Phật hải hội tất diêu văn .
Tùy xứ kiết tường vân. Thành ý phương ân. Chư Phật hiện toàn thân .
Nam Mô Hương Vân Lai Tập Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)
 
Thử nhất biện hương.  Căn bàn kiếp ngoại.  Kỷ bá trần hoàn.  Bất kinh thiên địa dĩ sanh thành.  Khởi thuộc âm dương nhi tạo hóa.  Nhiệt hướng lư trung.  Chuyên thân cúng dường.  Thường trụ tam bảo.  Sát hải vạn linh.  Cực Lạc Đạo sư.  A Di Đà Phật.  Quán Âm Thế Chí.  Thanh Tịnh Hải Chúng.  Tất trượng chân hương.  Phổ đồng cúng dường.
 
ĐỆ NHẤT THỜI PHÁP HỘI
 
Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát (3 lần)
 
PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH
 
Như Thị Ngã Văn:   Nhất thời Phật tại Xá-Vệ-Quốc, Kỳ thọ Cấp-Cô-Độc viên, Dữ Đại Tỳ-Kheo tăng, Thiên nhị bá ngũ thập nhơn câu, Giai thị Đại A-La-Hán, chúng sở tri Thức: Trưởng Lão Xá-Lợi-Phất.  Ma-Ha Mục Kiền-Liên, Ma-Ha Ca-Diếp, Ma-Ha Ca-Chiên-Diên.  Ma-Ha Câu-Hy-La, Ly-Bà-Đa, Châu-Lợi Bàn-Đà-Dà, Nan-Đà, A-Nan-Đà, La-Hầu-La, Kiều-Phạm Ba-Đề, Tân-Đầu Lô Phả-La-Đọa, Ca- Lưu-Đà-Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc-Câu-La, A-Nậu-Lâu-Đà, Như thị đẳng chư Đại đệ tử. Tinh chư Bồ-Tát Ma-Ha-Tát. Văn-Thù-Sư-Lợi Pháp-Vương-Tử, A-Dật Đa Bồ-Tát, Kiền  Đà-Ha Đề Bồ-Tát, Thường Tinh-Tấn Bồ-Tát, Dữ như thị đẳng Chư Đại Bồ Tát, cập thích-Đề-Hoàn Nhơn Đẳng, vô lượng chư thiên Đại chúng câu.  Nhĩ  thời Phật cáo trưởng lão xá-Lợi-Phất:  “Tùng thị tây phương quá thập vạn ức Phật Độ, hữu Thế-Giới danh viết Cực-Lạc.  Kỳ độ hữu Phật hiệu A Di Đà, Kim hiện tại thuyết pháp”.   Xá-Lợi-Phất: Bỉ-Độ Hà cố danh vi cực lạc?  Kỳ quốc chúng-sinh vô hữu chúng khổ, Đản thọ chư lạc, cố danh Cực-Lạc.  Hựu Xá-Lợi-Phất, Cực-Lạc Quốc Độ, thất trùng lan thuẫn, thất trùng La võng, thất trùng hàng thọ, giai thị tứ bảo, châu tráp vi nhiễu, thị cố Bỉ quốc, danh vi Cực-Lạc.  Hựu Xá-Lợi Phất! Cực-Lạc quốc độ, Hữu thất bảo trì, bát công-đức thủy, sung mãn kỳ trung.  Trì để thuần dĩ, kim sa bố địa, tứ biên giai đạo.  Kim ngân, lưu ly, pha-lê hiệp thành, thượng hữu lâu các, diệt dĩ kim ngân, lưu-ly, pha-lê, xa-cừ, xích-châu mã-não, nhi nghiêm sức chi;  trì chung liên hoa, đại như xa luân, thanh sắc thanh quang, huỳnh sắc huỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, vi diệu hương khiết.  Xá-lợi-Phất, Cực-Lạc quốc độ, thành tựu như thị công-đức trang nghiêm.  Hựu Xá-Lợi Phất, bỉ Phật quốc độ, thường tác thiên nhạc, huỳnh kim vi địa trú dạ lục thời, vũ thiên man-Đà-La Hoa, kỳ độ chúng-sinh, thường dĩ thanh đáng, các dĩ y kích, thịnh chúng diệu hoa, cúng dường tha phương, thập vạn ức Phật.  Tức dĩ thực thời, hoàn đáo bổn quốc, phạn thực kinh hành.  Xá-lợi-Phất!  Cực-Lạc quốc độ, thành tựu như thị công đức trang nghiêm.  Phục thứ, xá-lợi-Phất, bỉ quốc thường hữu chủng chủng kỳ diệu, tạp sắc chi điểu: Bạch hạc, Khổng-Tước, Anh-Vũ, Xá-Lợi, Ca-Lăng-Tầng-Già, cọng mạng chi điểu.  Thị chư chúng điểu trú dạ lục thời, xuất hòa nhã âm, kỳ âm diễn xướng, ngũ căn, ngũ lực.  Thất Bồ Đề phần, Bát thánh đạo phần, như thị đẳng pháp.   Kỳ độ chúng sanh, văn thị âm dĩ, giai tất niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.  Xá-Lợi-Phất!  Nhữ vật vi thử điểu, thật thị tội báo sở sinh.  Sở dĩ giả hà? Bỉ Phật quốc đ vô ác đạo.  Xá Lợi Phất! Kỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo chi danh, hà huống hữu thật.  Thị chư chúng điểu, giai thị A-Di-Đà-Phật, dục linh Pháp Âm tuyên lưu, biến hóa sở tác.  Xá-Lợi-Phất!  Bỉ Phật quốc độ, vi phong xuy động, chư bảo hàng thọ, cập bảo la võng, xuất vi Diệu Âm, thí như Bách Thiên chủng nhạc, đồng thời cụ tác. Văn thị âm giả, tự nhiên giai sanh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chi tâm.  Xá-Lợi-Phất!  Kỳ Phật quốc độ, thành tựu như thị công-đức trang nghiêm.  Xá lợi Phất!  Ư nhữ ý vân hà? Bỉ Phật hà cố hiệu A Di Đà. Xá Lợi Phất!  Bỉ Phật quang minh vô lượng, chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại, thị cố hiệu vi A-Di-Đà.  Hựu Xá lợi Phất, Bỉ Phật thọ mạng.  Cập kỳ nhơn dân, vô lượng, vô biên A-Tăng-Kỳ kiếp, cố danh A-Di-Đà.  Xá-Lợi Phất! A-Di-Đà Phật thành Phật Dĩ Lai, Ư kim thập kiếp, Hựu Xá-Lợi-Phất, Bỉ Phật Hữu vô lượng vô biên thanh-văn đệ-tử.  Giai A La-Hán, phi thị toán số chi sở năng tri.  Chư Bồ Tát chúng, diệc phục như thị. Xá-Lợi Phất!  Bỉ Phật quốc độ thành tựu như thị công-đức trang nghiêm.  Hựu Xá Lợi Phất!  Cực Lạc quốc độ, chúng sanh sanh giả.  Giai thị A-Bệ-Bạt-Trí, kỳ trung đa hữu nhất sinh bổ xứ.  Kỳ số thậm đa, phi thị toán số, sở năng tri chi, đản khả dĩ vô lượng vô biên A-Tăng-Kỳ-Thuyết.  Xá-Lợi-Phất! Chúng sanh văn giả, ưng đương phát nguyện, nguyện sanh Bỉ Quốc. Sở dĩ giả hà? Đắc dữ như thị chư thượng thiện nhơn câu hội nhất xứ.  Xá Lợi Phất!  Bất khả dĩ thiểu thiệt căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc.  Xá Lợi Phật!  Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhơn, văn thuyết A Di Đà Phật chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật.  Nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng chung thời, A-Di-Đà-Phật dữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền.  Thị nhơn chung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A-Di-Đà-Phật Cực-Lạc quốc độ.  Xá-Lợi-Phất! ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn.  Nhược hữu chúng sanh. Văn thị thuyết giả, ưng đương phát nguyện sanh bỉ quốc độ.  Xá Lợi Phất!  Như ngã kim giả tán thán A-Di-Đà-Phật, bất khả tư nghì công đức chi lợi.  Đông phương diệc hữu A-Súc-Bệ Phật, Tu-Di-Tướng Phật, Đại-Tu-Di Phật, Tu-Di-Quang Phật, Diệu-Âm Phật; Như thị đẳng hằng hà sa số Chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn:  “Nhữ đẳng chúng sinh đương tín thị,   xưng tán bất khả tư nghì công đức, nhất thiết chư Phật, sở hộ niệm kinh”.  Xá-Lợi-Phất!  Nam phương thế giới hữu nhật nguyệt đăng Phật, danh văn quang Phật, Đại diệm-kiên Phật, Tu-Di đăng Phật, vô-lượng tinh-tấn Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn:  “Nhữ đẳng chúng sanh, đương tín thị, xưng tán, bất khả tư nghì công đức, nhứt thiết chư Phật sở hộ niệm kinh”.  Xá-Lợi-Phất!  Tây-phương thế giới hữu vô-lượng thọ Phật, vô lượng tướng Phật, vô lượng tràng Phật, đại quang Phật, đại minh Phật, bảo tướng Phật, tịnh Quang Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại-thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn:  “Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị, xưng tán bất khả tư nghì công đức, nhất thiết chư Phật, sở hộ niệm kinh”.  Xá-Lợi-Phất!  Bắc phương thế giới hữu diệm kiên Phật, Tối- Thắng- Âm Phật, Nan-Trở Phật, Nhựt-Sinh Phật ,Võng-Minh Phật, như thị đẳng hằng-hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn:  “Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị, xưng tán bất khả tư nghì công đức, nhứt thiết chư Phật, sở hộ niện kinh”.  Xá-Lợi-Phất!  Hạ- Phương thế-giới hữu Sư- Tử Phật, Danh-Văn Phật, Danh-Quang Phật, Đạt-Ma Phật, Pháp-Tràng Phật, Trì- Pháp Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên, đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn:  “Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị, xưng tán, bất khả tư nghì công đức, nhứt thiết chư Phật, sở hộ niệm kinh”.  Xá-Lợi-Phất!  Thượng-phương thế giới hữu Phạm-Âm Phật, Túc-Vương Phật, Hương-Thượng Phật, Hương-Quang Phật, Đại-Diệm-Kiêm Phật, Tạp-Sắc- Bảo-Hoa-Nghiêm-Thân Phật. Ta-La-Thọ-Vương Phật, Bảo-Hoa-Đức Phật, Kiến-Nhất-Thiết-Nghĩa Phật, Như Tu-Di-Sơn-Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật.  Các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn:  “Nhữ đẳng chúng sanh, đương tín thị, xưng tán bất khả tư nghì công-đức, nhất thiết chư Phật, sở hộ niệm kinh”.  Xá lợi Phất!  Ư nhữ ý vân hà?  Hà cố danh vi nhất thiết chư Phật, sở hộ niệm kinh.  Xá-Lợi-Phất!  Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thị kinh, thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả, thị chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, giai vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm, giai đắc bất thối chuyển ư a nậu đa-la tam-miệu tam-bồ-đề. Thị cố Xá-Lợi- Phất! Nhữ đẳng giai đương tín thọ ngã ngữ, cập chư Phật sở thuyết.  Xá-Lợi-Phất, nhược hữu nhân dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sinh A-Di-Đà Phật quốc giả, thị chư nhân đẳng, giai đắc bất thối chuyển ư a-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề, ư bỉ quốc độ, nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sinh.  Thị cố Xá-Lợi- Phất!  Chư thiện-nam tử, thiện-nữ nhân, nhược hữu tín giả, ưng đương phát nguyện, sinh bỉ quốc độ.  Xá-Lợi-Phất!  Như ngã kim giả, xưng tán chư Phật bất khả tư nghì công đức bỉ chư Phật đẳng, diệt xưng tán ngã, bất khả tư nghì công đức nhi tác thị ngôn: Thích-Ca Mâu-Ni Phật, năng vi thậm nan hy hữu chi sự, năng ư Ta-bà quốc- độ, ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược trung, đắc a-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề, vị chư chúng sanh, thuyết thị nhất thiết thế gian nan tín chi pháp.  Xá- Lợi- Phất! Đương tri ngã ư ngũ trược ác thế, hành thử nan sự, đắc a-nậu-đa-la tam-miệu-tam-bồ-đề.  Vị nhất thiết thế gian, thuyết thử nan tín chi pháp, thị vi thậm nan.  Phật thuyết thử kinh dĩ, Xá-Lợi-Phất, cập chư Tỳ-kheo, nhất thiết thế gian, Thiên, Nhơn, A-tu-la đẳng, văn Phật sở thuyết hoan-hỷ tín thọ, tác lễ nhi khứ.  Phật thuyết A-Di-Đà kinh.
BẠT NHẤT THIẾT NGHIỆP CHƯỚNG CĂN BẢN ĐẮC SANH TỊNH ĐỘ ĐÀ LA NI
Nam-mô A Di Đa Bà Dạ
Da tha dà đa dạ, đa địa dạ tha
A Di rị đô bà tỳ
A Di rị đa. Tất đam bà tỳ
A Di rị đa.  Tì ca lan đế
A Di rị đa. Tì ca lan đa
Dà Di Nị. Dà dà na chỉ đa ca lệ. Ta Bà Ha (3 lần)
Nam Mô Liên Trì Hải Hội Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)
 
Thế giới hà duyên xưng Cực Lạc.   Chỉ nhân chúng khổ bất năng xâm.  Đạo nhân nhược yểu tầm qui lộ.  Đản hướng trần trung liễu tự tâm.
*Tâm tâm tức Phật.  Đề hồ tô lạc, hàm tự nhũ sanh.  Phật Phật duy tâm.  Sai xuyến bình bàn, tận tùng kim xuất.  Thập vạn ức trình, Đông, Tây bất cách.  Nhị lục thời nội, Phàm thánh đồng đồ.  Đê đầu hiệp chưởng, bạch ngọc hào, tinh minh nhật lệ, ca vỉnh tán dương tử kim dung, đình chấn lôi oanh.  Thanh lương nguyệt hề hữu thủy giai hàm.  Công đức vân nhi vô sơn bất đái.  Hương tượng độ hà, nhất cử hồng danh siêu nhị tử.  Ca lăng xuất xác, thiên xưng gia hiệu áp quần âm.  Hạ tình duy thổn dĩ nan tư.  Nhất niệm hồi quang nhi dị vãng.  Cứu cánh bất cư tâm ngoại.  Phân minh kỳ tại mục tiền.  Thẩm như thị.  Tức kim chúng đẳng.  Hệ niệm Di Đà.  Tam thời Phật sự.  Chỉ như bất thiệp chứng tu. Thân mông thọ ký nhất cu.  Như hà cử dương.  Phong ngâm thọ thọ thiên ban nhạc, hương tẩm trì trì tứ sắc hoa. 
 
DI ĐÀ TÁN
 
A Di Đà Phật thân kim sắc
Tướng hảo quang minh vô đẳng luân
Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di
Hám mục trừng thanh tứ đại hải
Quang trung hóa Phật vô số ức
Hóa Bồ Tát chúng diệc vô biên
Tứ thập bác nguyện độ chúng sanh
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn
Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật…
A Di Đà Phật…
 
DI ĐÀ ĐẠI NGUYỆN TÁN
 
Đệ nhất đại nguyện.  Quán tưởng Di Đà
Tứ thập bát nguyện độ Sa Bà.
Cửu phẩm dõng kim ba.  Bảo võng giao lô độ vong linh xuất ái hà.
Nam mô Liên Trì hội Bồ Tát Ma Ha Tát (3lần)
 
Chư khổ tận tùng tham dục khởi.  Bất tri tham dục khởi ư hà.  Nhân vọng tự tánh Di Đà Phật.  Di niệm phân trì tổng thị ma.  Giáo trung đạo.  Sanh nhi vô sanh, pháp tánh trạm nhiên.  Vô sanh nhi sanh, nghiệp quả nghiễm nhiên. Sở vị sanh giả.  Tức chúng sanh sanh diệt chi diệc dả.  Vị vô sanh giả.  Tức chư Phật tịch diệt chi bổn dả.  Pháp tánh trạm nhiên giả.  Linh minh trạm tịch.  Ngươn diệu chân thường.  Cá cá bất vô.  Nhân nhân bổn cụ. Chỉ huấn nhân tối sơ bất giác.  Hốt nhỉ động tâm nhận vọng vi chân.  Mê dĩ trục vật. Do thị nghiệp võng, khiên triền.  Lưu chuyển ngũ đạo.  Hằng tùy sanh tử dĩ thăng trầm.  Cắng cố chí kim nhi mỹ gián.  Đương tri sanh tự duyên sanh.  Nhi pháp tánh bất dữ duyên câu sanh.Diệt tự duyên diệt.  Nhi pháp tánh bất dữ duyên câu diệt.  Sở dĩ vân, Pháp tánh trạm nhiên.  Thị vị sanh nhi vô sanh giả dả.  Vô sanh nhi sanh giả.  Chúng sanh mê vọng nhập tâm.  Tích nghiệp thành quả.  Hư thọ luân chuyển.  Vọng kiến sanh diệt.  Ư pháp tánh thể thượng.  Như kính hiện tượng.  Tợ châu tùy sắc.  Đương tri kính quang bổn tịnh.  Châu thể tuyệt ngân.  Vật cảnh hỗ chương.  Bất vi sắc tượng.  Bỉ sắc tượng chi khứ lai.  Do nghiệp quả chi nghiểm nhiên dả.  Cố chư Phật ư nghiểm nhiên sanh diệt trung.  Duy kiến vô sanh.  Chúng sanh ư trạm nhiên vô sanh trung.  Duy kiến sanh diệt.  Chỉ nhân mê ngộ chi hữu sai.  Trục trí hiện lượng chi bất nhất.  Trực nãi, sanh vô tự tánh.  Vô sanh diệt vô tự tánh.  Ngộ tắc sanh diệt giai vô sanh.  Mê tắc vô sanh giai sanh diệt.  Sở dĩ ly thử biệt vô.  Thị nãi nhất thể nhi dị danh giả.  Thẩm như thị.  Tịnh độ tức thử phương.  Thử phương tức tịnh độ.  Khởi phi mê ngộ chi tự thù.  Hà hữu  thánh phàm nhi bỉ thử.  Nãi tri hiện tiền chúng đẳng.  Dĩ tự tánh A Di Đà.  Dữ đại chúng thiệt căn.  Phổ đồng vận chuyển.  Căn bản pháp luân.  Chư nhân hoàn ủy tất ma sanh diệt vô sanh sanh bất sanh.  Lạc bang na khẳng cấm nhân hành.  Thùy tri vạn trượng hồng trần lý.  Hàm tạng hoa khai nguyệt chánh minh.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đại từ đại bị A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần)
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần)
 
 
THẬP ĐẠI PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN
 
Nhất giả lễ kính chư Phật
Nhị giả xưng tán Như Lai
Tam giả quảng tu cúng dường
Tứ giả sám hối nghiệp chướng
Ngũ giả tùy hỷ công đức
Lục giả thỉnh chuyển pháp luân
Thất giả thỉnh Phật trụ thế
Bát giả thường tùy Phật học
Cửu giả hằng thuận chúng sanh
Thập giả phổ giai hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
 
BẢO PHẬT TÁN
 
 Phật bảo tán vô cùng.
Công thành vô lượng kiếp trung
Nguy nguy trượng lục tứ kim dung
Giác đạo tuyết sơn phong
Mi tế ngọc hào quang sáng lạng
Chiếu khai lục đạo hôn mông
Long hoa tam hội nguyện tương phùng
Diễn thuyết pháp chân tông. 
Long hoa tam hội nguyện tương phùng
Diễn thuyết pháp chân tông.
Nam mô A Di Đà Phật…
 
Nhân nhân phần thượng, bản hữu Di Đà.  Cá cá tâm trung, tổng vi tịnh độ.  Liễu tắc đầu đầu kiến Phật, ngộ lai bộ bộ Tây Phương.  Thượng lai khải kiến tam thời hệ niệm tịnh nghiệp đạo tràng. Kim đươngđệ nhất thời Phật sự dĩ viên.  Như thượng thù huân, đầu nhập Di Đà đại nguyện hải trung.  Chuyên vi vong linh (tên người mất) cầu sanh tịnh độ.  Đản niệm tự tùng vô thỉ, ngật chí kim sanh.  Nhất niệm vi chân.  Lục căn trục vọng, tùy tình tạo nghiệp.  Tung ngã vi phi, thân nghiệp tắc sát, đạo, tà dâm.  Khẩu quá tắc vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu.  Ý ác tắc thường khởi tham sân.  Tham sanh nghi ái, do tư tam nghiệp.  Câu tỏa vọng duyên, thường cốt cốt ư trần lao, đản mang mang ư tuế nguyệt.  Dục tư xuất ly, Duy bằng sám hối, huân tu chi lực.  Tỷ nhãn nhỉ tỷ thiệt thân ý chi quá khiên.  Ứng niệm đốn tiêu sử.  Sắc thinh hương vị xúc pháp chi phù trần, tức thời thanh tịnh.  Hữu cực lạc cầu sanh, toàn bằng phát nguyện.  Ngưỡng lao pháp chúng, dị khẩu đồng âm, kính vi vong linh chí tâm sám hối phát nguyện. 
 
SÁM HỐI
 
Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp
Giai do vô thỉnh tham sân si
Tùng thân ngữ ý chi sở sanh
Kim đối Phật tiền cầu sám hối
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô biên thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành
Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (3lần)
 
Thượng lai sám hối phát nguyện dĩ cánh.  Vong linh (mỗ) đương tri.  Phu tịnh độ chi vi giáo giả.  Ngưỡng thừa A Di Đà Phật tứ thập hữu bát đại từ đại bi thâm trọng nguyện lợi.  Nhiếp thủ thập phương nhất thiết chúng sanh.  Phàm cụ tín tâm giả giai đắc vãng sanh.  Tín giả.  Tín hữu Tây Phương tịnh độ.  Tín hữu A Di Đà Phật.  Nhiếp thủ chúng sanh chi sự.  Ngã đẳng chúng sanh. Tín hữu vãng sanh chi phần.  Nhiên tuy vi Di Đà nhiếp thủ chúng sanh vãng sanh. Yếu tín duy thị tùy tâm tự hiện.  Cảm ứng đạo giao.  Cứu cánh phi tùng ngoại đắc.  Như thị tín giả.  Thị vị chân tín.  Tín nhi vô hành.  Tức bất thành kỳ tín.  Hành giả Lăng Nghiêm kinh vân.  Độ nhiếp lục căn.  Tịnh niệm tương kế.  Bất giả phương tiện.  Tự đắc tâm khai.  A Di Đà kinh vân.  Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân văn thuyết A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu nhược nhất nhật,  nhược nhị nhật, nãi chí thất nhật, nhất tâm bất loạn.  Kỳ nhân lâm mạng chung thời.  A Di Đà Phật.  Dữ chư thánh chúng. Hiện tại kỳ tiền.  Thị nhân chung thời.  Tâm bất điên đảo.  Tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật Cực Lạc quốc độ.  Như thị hành giả.  Thị danh chánh hành.  Hành nhi vô nguyện.  Tức bất thành kỳ hành.  Nguyện giả yếu dữ A Di Đà Phật tứ thập bát nguyện.  Nguyện nguyện tương ưng.  Thị vi đại nguyện dả.  Tín hành nguyện tam.  Như đỉnh tam túc.  Khuyết nhất bất giả.  Kim nhỉ vong linh đương tri hiện tiền nhất niệm.  Bản tự viên thường.  Tín hành nguyện.  Nguyện thị tự kỷ bản lai cụ hữu như thị tánh đức.  Kim giả đản thị bản tánh quang minh hiển phát nhỉ.
 
DI ĐÀ TÁN
 
A Di Đà Phật vô thượng y vương
Nguy nguy kim tướng phóng hào quang
Khổ hải tác từ hàng cửu phẩm
Liên bang đồng nguyện vãng Tây Phương.
Nam mô Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha Tát (3lần)
 
 
ĐỆ NHỊ THỜI PHÁP SỰ
 
Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát (3 lần)
 
PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH
 
Như Thị Ngã Văn:   Nhất thời Phật tại Xá-Vệ-Quốc, Kỳ thọ Cấp-Cô-Độc viên, Dữ Đại Tỳ-Kheo tăng, Thiên nhị bá ngũ thập nhơn câu, Giai thị Đại A-La-Hán, chúng sở tri Thức: Trưởng Lão Xá-Lợi-Phất.  Ma-Ha Mục Kiền-Liên, Ma-Ha Ca-Diếp, Ma-Ha Ca-Chiên-Diên.  Ma-Ha Câu-Hy-La, Ly-Bà-Đa, Châu-Lợi Bàn-Đà-Dà, Nan-Đà, A-Nan-Đà, La-Hầu-La, Kiều-Phạm Ba-Đề, Tân-Đầu Lô Phả-La-Đọa, Ca- Lưu-Đà-Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc-Câu-La, A-Nậu-Lâu-Đà, Như thị đẳng chư Đại đệ tử. Tinh chư Bồ-Tát Ma-Ha-Tát. Văn-Thù-Sư-Lợi Pháp-Vương-Tử, A-Dật Đa Bồ-Tát, Kiền  Đà-Ha Đề Bồ-Tát, Thường Tinh-Tấn Bồ-Tát, Dữ như thị đẳng Chư Đại Bồ Tát, cập thích-Đề-Hoàn Nhơn Đẳng, vô lượng chư thiên Đại chúng câu.  Nhĩ  thời Phật cáo trưởng lão xá-Lợi-Phất:  “Tùng thị tây phương quá thập vạn ức Phật Độ, hữu Thế-Giới danh viết Cực-Lạc.  Kỳ độ hữu Phật hiệu A Di Đà, Kim hiện tại thuyết pháp”.   Xá-Lợi-Phất: Bỉ-Độ Hà cố danh vi cực lạc?  Kỳ quốc chúng-sinh vô hữu chúng khổ, Đản thọ chư lạc, cố danh Cực-Lạc.  Hựu Xá-Lợi-Phất, Cực-Lạc Quốc Độ, thất trùng lan thuẫn, thất trùng La võng, thất trùng hàng thọ, giai thị tứ bảo, châu tráp vi nhiễu, thị cố Bỉ quốc, danh vi Cực-Lạc.  Hựu Xá-Lợi Phất! Cực-Lạc quốc độ, Hữu thất bảo trì, bát công-đức thủy, sung mãn kỳ trung.  Trì để thuần dĩ, kim sa bố địa, tứ biên giai đạo.  Kim ngân, lưu ly, pha-lê hiệp thành, thượng hữu lâu các, diệt dĩ kim ngân, lưu-ly, pha-lê, xa-cừ, xích-châu mã-não, nhi nghiêm sức chi;  trì chung liên hoa, đại như xa luân, thanh sắc thanh quang, huỳnh sắc huỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, vi diệu hương khiết.  Xá-lợi-Phất, Cực-Lạc quốc độ, thành tựu như thị công-đức trang nghiêm.  Hựu Xá-Lợi Phất, bỉ Phật quốc độ, thường tác thiên nhạc, huỳnh kim vi địa trú dạ lục thời, vũ thiên man-Đà-La Hoa, kỳ độ chúng-sinh, thường dĩ thanh đáng, các dĩ y kích, thịnh chúng diệu hoa, cúng dường tha phương, thập vạn ức Phật.  Tức dĩ thực thời, hoàn đáo bổn quốc, phạn thực kinh hành.  Xá-lợi-Phất!  Cực-Lạc quốc độ, thành tựu như thị công đức trang nghiêm.  Phục thứ, xá-lợi-Phất, bỉ quốc thường hữu chủng chủng kỳ diệu, tạp sắc chi điểu: Bạch hạc, Khổng-Tước, Anh-Vũ, Xá-Lợi, Ca-Lăng-Tầng-Già, cọng mạng chi điểu.  Thị chư chúng điểu trú dạ lục thời, xuất hòa nhã âm, kỳ âm diễn xướng, ngũ căn, ngũ lực.  Thất Bồ Đề phần, Bát thánh đạo phần, như thị đẳng pháp.   Kỳ độ chúng sanh, văn thị âm dĩ, giai tất niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.  Xá-Lợi-Phất!  Nhữ vật vi thử điểu, thật thị tội báo sở sinh.  Sở dĩ giả hà? Bỉ Phật quốc đ vô ác đạo.  Xá Lợi Phất! Kỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo chi danh, hà huống hữu thật.  Thị chư chúng điểu, giai thị A-Di-Đà-Phật, dục linh Pháp Âm tuyên lưu, biến hóa sở tác.  Xá-Lợi-Phất!  Bỉ Phật quốc độ, vi phong xuy động, chư bảo hàng thọ, cập bảo la võng, xuất vi Diệu Âm, thí như Bách Thiên chủng nhạc, đồng thời cụ tác. Văn thị âm giả, tự nhiên giai sanh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chi tâm.  Xá-Lợi-Phất!  Kỳ Phật quốc độ, thành tựu như thị công-đức trang nghiêm.  Xá lợi Phất!  Ư nhữ ý vân hà? Bỉ Phật hà cố hiệu A Di Đà. Xá Lợi Phất!  Bỉ Phật quang minh vô lượng, chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại, thị cố hiệu vi A-Di-Đà.  Hựu Xá lợi Phất, Bỉ Phật thọ mạng.  Cập kỳ nhơn dân, vô lượng, vô biên A-Tăng-Kỳ kiếp, cố danh A-Di-Đà.  Xá-Lợi Phất! A-Di-Đà Phật thành Phật Dĩ Lai, Ư kim thập kiếp, Hựu Xá-Lợi-Phất, Bỉ Phật Hữu vô lượng vô biên thanh-văn đệ-tử.  Giai A La-Hán, phi thị toán số chi sở năng tri.  Chư Bồ Tát chúng, diệc phục như thị. Xá-Lợi Phất!  Bỉ Phật quốc độ thành tựu như thị công-đức trang nghiêm.  Hựu Xá Lợi Phất!  Cực Lạc quốc độ, chúng sanh sanh giả.  Giai thị A-Bệ-Bạt-Trí, kỳ trung đa hữu nhất sinh bổ xứ.  Kỳ số thậm đa, phi thị toán số, sở năng tri chi, đản khả dĩ vô lượng vô biên A-Tăng-Kỳ-Thuyết.  Xá-Lợi-Phất! Chúng sanh văn giả, ưng đương phát nguyện, nguyện sanh Bỉ Quốc. Sở dĩ giả hà? Đắc dữ như thị chư thượng thiện nhơn câu hội nhất xứ.  Xá Lợi Phất!  Bất khả dĩ thiểu thiệt căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc.  Xá Lợi Phật!  Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhơn, văn thuyết A Di Đà Phật chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật.  Nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng chung thời, A-Di-Đà-Phật dữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền.  Thị nhơn chung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A-Di-Đà-Phật Cực-Lạc quốc độ.  Xá-Lợi-Phất! ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn.  Nhược hữu chúng sanh. Văn thị thuyết giả, ưng đương phát nguyện sanh bỉ quốc độ.  Xá Lợi Phất!  Như ngã kim giả tán thán A-Di-Đà-Phật, bất khả tư nghì công đức chi lợi.  Đông phương diệc hữu A-Súc-Bệ Phật, Tu-Di-Tướng Phật, Đại-Tu-Di Phật, Tu-Di-Quang Phật, Diệu-Âm Phật; Như thị đẳng hằng hà sa số Chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn:  “Nhữ đẳng chúng sinh đương tín thị,   xưng tán bất khả tư nghì công đức, nhất thiết chư Phật, sở hộ niệm kinh”.  Xá-Lợi-Phất!  Nam phương thế giới hữu nhật nguyệt đăng Phật, danh văn quang Phật, Đại diệm-kiên Phật, Tu-Di đăng Phật, vô-lượng tinh-tấn Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn:  “Nhữ đẳng chúng sanh, đương tín thị, xưng tán, bất khả tư nghì công đức, nhứt thiết chư Phật sở hộ niệm kinh”.  Xá-Lợi-Phất!  Tây-phương thế giới hữu vô-lượng thọ Phật, vô lượng tướng Phật, vô lượng tràng Phật, đại quang Phật, đại minh Phật, bảo tướng Phật, tịnh Quang Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại-thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn:  “Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị, xưng tán bất khả tư nghì công đức, nhất thiết chư Phật, sở hộ niệm kinh”.  Xá-Lợi-Phất!  Bắc phương thế giới hữu diệm kiên Phật, Tối- Thắng- Âm Phật, Nan-Trở Phật, Nhựt-Sinh Phật ,Võng-Minh Phật, như thị đẳng hằng-hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn:  “Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị, xưng tán bất khả tư nghì công đức, nhứt thiết chư Phật, sở hộ niện kinh”.  Xá-Lợi-Phất!  Hạ- Phương thế-giới hữu Sư- Tử Phật, Danh-Văn Phật, Danh-Quang Phật, Đạt-Ma Phật, Pháp-Tràng Phật, Trì- Pháp Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên, đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn:  “Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị, xưng tán, bất khả tư nghì công đức, nhứt thiết chư Phật, sở hộ niệm kinh”.  Xá-Lợi-Phất!  Thượng-phương thế giới hữu Phạm-Âm Phật, Túc-Vương Phật, Hương-Thượng Phật, Hương-Quang Phật, Đại-Diệm-Kiêm Phật, Tạp-Sắc- Bảo-Hoa-Nghiêm-Thân Phật. Ta-La-Thọ-Vương Phật, Bảo-Hoa-Đức Phật, Kiến-Nhất-Thiết-Nghĩa Phật, Như Tu-Di-Sơn-Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật.  Các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn:  “Nhữ đẳng chúng sanh, đương tín thị, xưng tán bất khả tư nghì công-đức, nhất thiết chư Phật, sở hộ niệm kinh”.  Xá lợi Phất!  Ư nhữ ý vân hà?  Hà cố danh vi nhất thiết chư Phật, sở hộ niệm kinh.  Xá-Lợi-Phất!  Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thị kinh, thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả, thị chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, giai vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm, giai đắc bất thối chuyển ư a nậu đa-la tam-miệu tam-bồ-đề. Thị cố Xá-Lợi- Phất! Nhữ đẳng giai đương tín thọ ngã ngữ, cập chư Phật sở thuyết.  Xá-Lợi-Phất, nhược hữu nhân dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sinh A-Di-Đà Phật quốc giả, thị chư nhân đẳng, giai đắc bất thối chuyển ư a-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề, ư bỉ quốc độ, nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sinh.  Thị cố Xá-Lợi- Phất!  Chư thiện-nam tử, thiện-nữ nhân, nhược hữu tín giả, ưng đương phát nguyện, sinh bỉ quốc độ.  Xá-Lợi-Phất!  Như ngã kim giả, xưng tán chư Phật bất khả tư nghì công đức bỉ chư Phật đẳng, diệt xưng tán ngã, bất khả tư nghì công đức nhi tác thị ngôn: Thích-Ca Mâu-Ni Phật, năng vi thậm nan hy hữu chi sự, năng ư Ta-bà quốc- độ, ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược trung, đắc a-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề, vị chư chúng sanh, thuyết thị nhất thiết thế gian nan tín chi pháp.  Xá- Lợi- Phất! Đương tri ngã ư ngũ trược ác thế, hành thử nan sự, đắc a-nậu-đa-la tam-miệu-tam-bồ-đề.  Vị nhất thiết thế gian, thuyết thử nan tín chi pháp, thị vi thậm nan.  Phật thuyết thử kinh dĩ, Xá-Lợi-Phất, cập chư Tỳ-kheo, nhất thiết thế gian, Thiên, Nhơn, A-tu-la đẳng, văn Phật sở thuyết hoan-hỷ tín thọ, tác lễ nhi khứ.  Phật thuyết A-Di-Đà kinh.
BẠT NHẤT THIẾT NGHIỆP CHƯỚNG CĂN BẢN ĐẮC SANH TỊNH ĐỘ ĐÀ LA NI
Nam-mô A Di Đa Bà Dạ
Da tha dà đa dạ, đa địa dạ tha.
A Di rị đô bà tỳ.
A Di rị đa. Tất đam bà tỳ.
A Di rị đa.  Tì ca lan đế.
A Di rị đa. Tì ca lan đa.
Dà Di Nị. Dà dà na chỉ đa ca lệ. Ta Bà Ha (3 lần)
 
Nam Mô Liên Trì Hải Hội Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)
 
DI ĐÀ TÁN
 
A Di Đà Phật thân kim sắc
Tướng hảo quang minh vô đẳng luân
Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di
Hám mục trừng thanh tứ đại hải
Quang trung hóa Phật vô số ức
Hóa Bồ Tát chúng diệc vô biên
Tứ thập bác nguyện độ chúng sanh
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn
Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật…
A Di Đà Phật…
 
 
 
DI ĐÀ ĐẠI NGUYỆN TÁN
 
Đệ nhất đại nguyện.  Quán tưởng Di Đà
Tứ thập bát nguyện độ Sa Bà.
Cửu phẩm dõng kim ba.  Bảo võng giao la độ vong linh xuất ái hà.
Nam mô Liên Trì hội Bồ Tát Ma Ha Tát (3lần)
 
Thị tâm thị Phật tương tâm niệm.  Niệm đáo tâm không Phật diệc vong, Tát thủ qui lai trọng kiểm điểm.  Hoa khai xích bạch dữ thanh huỳnh. 
Giáo trung đạo.  Duy tâm Phật diệc nhỉ duy.  Phật chúng sanh nhiên.  Tâm Phật cập chúng sanh.  Thị tam vô sai biệt.  Sở vị tâm giả.  Tâm hữu đa chủng viết nhục đoàn tâm.  Cập hiện tại thân trung.  Phụ mẫu huyết khí sở sanh giả thị. Viết duyên lự tâm.  Tức hiện kim thiện ác thuận nghịch cảnh giới thượng chủng chủng phân biệt giả thị.  Viết linh tri tâm thị hỗn thiên sai nhi bất loạn.  Lịch tam tế dĩ mỷ thiên.  Bính thiên độc chiếu.  Trác nhỉ bất quần.  Tại thánh bất tăng.  Tại phàm bất giảm.  Xứ sanh tử lưu.  Lệ châu độc diệu vu thương hải.  Chư Phật ngộ chi.  Giả danh duy tâm.  Chúng sanh mê chi.  Tiện thành vọng thức.  Thị dĩ Phật tức chúng sanh.  Chúng sanh tức Phật.  Thả tâm ngoại vô Phật, diệc vô chúng sanh.  Duy mê ngộ chi hữu gian cố phàm thánh nhi quýnh dị.  Khởi tri tâm Phật chúng sanh, tam vô sai biệt.  Vĩnh gia vân.  Mộng lý minh minh hữu lục thú.  Giác hậu không không vô đại thiên.  Quá thập vạn ức Phật độ.  Hữu thế giới minh viết Cực Lạc.  Kỳ độ hữu Phật hiệu A Di Đà kim hiện tại thuyết pháp.  Tổng bất xuất duy tâm Tịnh độ.  Bản tánh Di Đà giả.  Do thị nhi tri.  Tức kim hiện tiền vong linh (mổ) kỳ sanh dả liên hoa đóa đóa.  Kỳ một dả hàng thọ trùng trùng.  Vô nhất thời bất đại Liên Bang.  Vô nhất niệm bất y Từ phụ.  Thẩm như thị.  Thả đạo.  Ly thử tâm Phật chúng sanh ngoại.  Biệt hữu thương lượng xứ dả vô.  Đại viên kính lý tuyệt tiêm ai.  Bích ngẫu hoa trung hữu thánh thai.  Diêu vọng kim sa trì chiếu ngoại.  Bảo quang thường chiếu ngọc lâu đài.
 
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đại từ đại bi A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật…
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần)
 
Thập phương tam thế Phật
A Di Đà đệ nhất
Cửu phẩm độ chúng sanh
Oai đức vô cùng tận
Ngã kim đại quy y
Sám hối tam nghiệp tội
Phàm hữu chư phước thiện
Chí tâm dụng hồi hướng
Nguyện đồng niệm Phật nhân
Cảm ứng tùy thời hiện
Lâm chung Tây Phương cảnh
Phân minh tại mục tiền
Kiến văn giai tinh tấn
Đồng sanh Cực Lạc quốc
Kiến Phật liễu sanh tử
Như Phật độ nhất thiết
Vô biên phiền não đoạn
Vô lượng pháp môn tu
Thệ nguyện độ chúng sanh
Tổng nguyện thành Phật đạo
Hư không hữu tận
Ngã nguyện vô cùng.
 
HỒI HƯỚNG
 
Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ trung
Cửu phẩm hoa sen vi phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.
 
PHÁP BẢO TÁN
 
Pháp bảo thật nan lường
Như Lai kim khẩu tuyên dương
Long cung hải tạng tán thiên hương
Giác giả tụng lang hàng.
Ngọc trục hà điền kim tả
Tự tợ bài thu nhạn thành hàng tích nhân tam tạng thù lai đường vạn cổ vi phu dương tích nhân tam tạng thù lai đường vạn cổ vi phu dương
Nam mô A Di Đà Phật…
 
Văn hư nhi hữu minh đáp chi thinh.  Tịch nhi vô hình cảnh chi tướng.   Nhiên cốc hướng tự nhiên.  Phi hồ chi nhi bất đáp.  Phật thân vô tác.  Phi khấu chi nhi bất chương.  Thượng lai khải kiến đệ nhị thời hệ niệm Phật sự dĩ viên.  Như thượng thù huân.   Đầu nhập Như Lai đại nguyện hải trung.  Xuất sanh công đức.   Chuyên vi vong linh (mỗ) tẩy trừ nghiệp cấu.  Tăng trưởng thiện căn.  Xả thử báo duyên.  Vãng sanh tịnh độ.  Đản niệm tự tùng vô thỉ. Ngật chí kim sanh.   Sanh cự hải.  Trục thức lương dĩ cao đê.  Vân điểm thái thanh.  Nhân tình phong nhi nhân ngã.  Ư  thị tuần hoàn chư thú.  Lưu chuyển tứ sanh.  Nghiệp hải mang mang.  Tội sơn ngập ngập.   Phỉ bằng phát lồ.  Hoát trục tiêu trừ.  Sám ma dĩ vãng.  Phát nguyện đương lai.  Tái lao pháp chúng chí tâm sám hối phát nguyện. 
 
SÁM HỐI
 
Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp
Giai do vô thỉ tham sân si
Tùng thân ngữ ý chi sở sanh
Nhất thiết tội chướng giai sám hối
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)
 
Thượng lai sám hối phát nguyện dĩ cánh.  Cụ hạnh do nhân cụ nhãn mục.  Nguyện như nhật nguyệt đăng quang minh.  Y quang chiếu chúc kiến phân minh.  Hành giả phương năng đạt tiền cảnh.  Thị dĩ niệm Phật chi nhân.  Nhước bất phát nguyện vãng sanh.  Tùng hữu công hạnh.  Diệc thành hư thiết.  Dĩ bất thuận Phật cố.  Kim nhỉ vong linh.  Đương tri th ý.
 
DI ĐÀ TÁN
 
A Di Đà Phật vô thượng y vương
Nguy nguy kim tướng phóng hào quang
Khổ hải tác từ hàng cửu phẩm
Liên bang đồng nguyện vãng Tây Phương.
 
Nam mô Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 
 
 
ĐỆ TAM THỜI PHÁP HỘI
 
Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát (3 lần)
 
PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH
 
Như Thị Ngã Văn:   Nhất thời Phật tại Xá-Vệ-Quốc, Kỳ thọ Cấp-Cô-Độc viên, Dữ Đại Tỳ-Kheo tăng, Thiên nhị bá ngũ thập nhơn câu, Giai thị Đại A-La-Hán, chúng sở tri Thức: Trưởng Lão Xá-Lợi-Phất.  Ma-Ha Mục Kiền-Liên, Ma-Ha Ca-Diếp, Ma-Ha Ca-Chiên-Diên.  Ma-Ha Câu-Hy-La, Ly-Bà-Đa, Châu-Lợi Bàn-Đà-Dà, Nan-Đà, A-Nan-Đà, La-Hầu-La, Kiều-Phạm Ba-Đề, Tân-Đầu Lô Phả-La-Đọa, Ca- Lưu-Đà-Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc-Câu-La, A-Nậu-Lâu-Đà, Như thị đẳng chư Đại đệ tử. Tinh chư Bồ-Tát Ma-Ha-Tát. Văn-Thù-Sư-Lợi Pháp-Vương-Tử, A-Dật Đa Bồ-Tát, Kiền  Đà-Ha Đề Bồ-Tát, Thường Tinh-Tấn Bồ-Tát, Dữ như thị đẳng Chư Đại Bồ Tát, cập thích-Đề-Hoàn Nhơn Đẳng, vô lượng chư thiên Đại chúng câu.  Nhĩ  thời Phật cáo trưởng lão xá-Lợi-Phất:  “Tùng thị tây phương quá thập vạn ức Phật Độ, hữu Thế-Giới danh viết Cực-Lạc.  Kỳ độ hữu Phật hiệu A Di Đà, Kim hiện tại thuyết pháp”.   Xá-Lợi-Phất: Bỉ-Độ Hà cố danh vi cực lạc?  Kỳ quốc chúng-sinh vô hữu chúng khổ, Đản thọ chư lạc, cố danh Cực-Lạc.  Hựu Xá-Lợi-Phất, Cực-Lạc Quốc Độ, thất trùng lan thuẫn, thất trùng La võng, thất trùng hàng thọ, giai thị tứ bảo, châu tráp vi nhiễu, thị cố Bỉ quốc, danh vi Cực-Lạc.  Hựu Xá-Lợi Phất! Cực-Lạc quốc độ, Hữu thất bảo trì, bát công-đức thủy, sung mãn kỳ trung.  Trì để thuần dĩ, kim sa bố địa, tứ biên giai đạo.  Kim ngân, lưu ly, pha-lê hiệp thành, thượng hữu lâu các, diệt dĩ kim ngân, lưu-ly, pha-lê, xa-cừ, xích-châu mã-não, nhi nghiêm sức chi;  trì chung liên hoa, đại như xa luân, thanh sắc thanh quang, huỳnh sắc huỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, vi diệu hương khiết.  Xá-lợi-Phất, Cực-Lạc quốc độ, thành tựu như thị công-đức trang nghiêm.  Hựu Xá-Lợi Phất, bỉ Phật quốc độ, thường tác thiên nhạc, huỳnh kim vi địa trú dạ lục thời, vũ thiên man-Đà-La Hoa, kỳ độ chúng-sinh, thường dĩ thanh đáng, các dĩ y kích, thịnh chúng diệu hoa, cúng dường tha phương, thập vạn ức Phật.  Tức dĩ thực thời, hoàn đáo bổn quốc, phạn thực kinh hành.  Xá-lợi-Phất!  Cực-Lạc quốc độ, thành tựu như thị công đức trang nghiêm.  Phục thứ, xá-lợi-Phất, bỉ quốc thường hữu chủng chủng kỳ diệu, tạp sắc chi điểu: Bạch hạc, Khổng-Tước, Anh-Vũ, Xá-Lợi, Ca-Lăng-Tầng-Già, cọng mạng chi điểu.  Thị chư chúng điểu trú dạ lục thời, xuất hòa nhã âm, kỳ âm diễn xướng, ngũ căn, ngũ lực.  Thất Bồ Đề phần, Bát thánh đạo phần, như thị đẳng pháp.   Kỳ độ chúng sanh, văn thị âm dĩ, giai tất niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.  Xá-Lợi-Phất!  Nhữ vật vi thử điểu, thật thị tội báo sở sinh.  Sở dĩ giả hà? Bỉ Phật quốc đ vô ác đạo.  Xá Lợi Phất! Kỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo chi danh, hà huống hữu thật.  Thị chư chúng điểu, giai thị A-Di-Đà-Phật, dục linh Pháp Âm tuyên lưu, biến hóa sở tác.  Xá-Lợi-Phất!  Bỉ Phật quốc độ, vi phong xuy động, chư bảo hàng thọ, cập bảo la võng, xuất vi Diệu Âm, thí như Bách Thiên chủng nhạc, đồng thời cụ tác. Văn thị âm giả, tự nhiên giai sanh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chi tâm.  Xá-Lợi-Phất!  Kỳ Phật quốc độ, thành tựu như thị công-đức trang nghiêm.  Xá lợi Phất!  Ư nhữ ý vân hà? Bỉ Phật hà cố hiệu A Di Đà. Xá Lợi Phất!  Bỉ Phật quang minh vô lượng, chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại, thị cố hiệu vi A-Di-Đà.  Hựu Xá lợi Phất, Bỉ Phật thọ mạng.  Cập kỳ nhơn dân, vô lượng, vô biên A-Tăng-Kỳ kiếp, cố danh A-Di-Đà.  Xá-Lợi Phất! A-Di-Đà Phật thành Phật Dĩ Lai, Ư kim thập kiếp, Hựu Xá-Lợi-Phất, Bỉ Phật Hữu vô lượng vô biên thanh-văn đệ-tử.  Giai A La-Hán, phi thị toán số chi sở năng tri.  Chư Bồ Tát chúng, diệc phục như thị. Xá-Lợi Phất!  Bỉ Phật quốc độ thành tựu như thị công-đức trang nghiêm.  Hựu Xá Lợi Phất!  Cực Lạc quốc độ, chúng sanh sanh giả.  Giai thị A-Bệ-Bạt-Trí, kỳ trung đa hữu nhất sinh bổ xứ.  Kỳ số thậm đa, phi thị toán số, sở năng tri chi, đản khả dĩ vô lượng vô biên A-Tăng-Kỳ-Thuyết.  Xá-Lợi-Phất! Chúng sanh văn giả, ưng đương phát nguyện, nguyện sanh Bỉ Quốc. Sở dĩ giả hà? Đắc dữ như thị chư thượng thiện nhơn câu hội nhất xứ.  Xá Lợi Phất!  Bất khả dĩ thiểu thiệt căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc.  Xá Lợi Phật!  Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhơn, văn thuyết A Di Đà Phật chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật.  Nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng chung thời, A-Di-Đà-Phật dữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền.  Thị nhơn chung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A-Di-Đà-Phật Cực-Lạc quốc độ.  Xá-Lợi-Phất! ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn.  Nhược hữu chúng sanh. Văn thị thuyết giả, ưng đương phát nguyện sanh bỉ quốc độ.  Xá Lợi Phất!  Như ngã kim giả tán thán A-Di-Đà-Phật, bất khả tư nghì công đức chi lợi.  Đông phương diệc hữu A-Súc-Bệ Phật, Tu-Di-Tướng Phật, Đại-Tu-Di Phật, Tu-Di-Quang Phật, Diệu-Âm Phật; Như thị đẳng hằng hà sa số Chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn:  “Nhữ đẳng chúng sinh đương tín thị,   xưng tán bất khả tư nghì công đức, nhất thiết chư Phật, sở hộ niệm kinh”.  Xá-Lợi-Phất!  Nam phương thế giới hữu nhật nguyệt đăng Phật, danh văn quang Phật, Đại diệm-kiên Phật, Tu-Di đăng Phật, vô-lượng tinh-tấn Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn:  “Nhữ đẳng chúng sanh, đương tín thị, xưng tán, bất khả tư nghì công đức, nhứt thiết chư Phật sở hộ niệm kinh”.  Xá-Lợi-Phất!  Tây-phương thế giới hữu vô-lượng thọ Phật, vô lượng tướng Phật, vô lượng tràng Phật, đại quang Phật, đại minh Phật, bảo tướng Phật, tịnh Quang Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại-thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn:  “Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị, xưng tán bất khả tư nghì công đức, nhất thiết chư Phật, sở hộ niệm kinh”.  Xá-Lợi-Phất!  Bắc phương thế giới hữu diệm kiên Phật, Tối- Thắng- Âm Phật, Nan-Trở Phật, Nhựt-Sinh Phật ,Võng-Minh Phật, như thị đẳng hằng-hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn:  “Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị, xưng tán bất khả tư nghì công đức, nhứt thiết chư Phật, sở hộ niện kinh”.  Xá-Lợi-Phất!  Hạ- Phương thế-giới hữu Sư- Tử Phật, Danh-Văn Phật, Danh-Quang Phật, Đạt-Ma Phật, Pháp-Tràng Phật, Trì- Pháp Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên, đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn:  “Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị, xưng tán, bất khả tư nghì công đức, nhứt thiết chư Phật, sở hộ niệm kinh”.  Xá-Lợi-Phất!  Thượng-phương thế giới hữu Phạm-Âm Phật, Túc-Vương Phật, Hương-Thượng Phật, Hương-Quang Phật, Đại-Diệm-Kiêm Phật, Tạp-Sắc- Bảo-Hoa-Nghiêm-Thân Phật. Ta-La-Thọ-Vương Phật, Bảo-Hoa-Đức Phật, Kiến-Nhất-Thiết-Nghĩa Phật, Như Tu-Di-Sơn-Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật.  Các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn:  “Nhữ đẳng chúng sanh, đương tín thị, xưng tán bất khả tư nghì công-đức, nhất thiết chư Phật, sở hộ niệm kinh”.  Xá lợi Phất!  Ư nhữ ý vân hà?  Hà cố danh vi nhất thiết chư Phật, sở hộ niệm kinh.  Xá-Lợi-Phất!  Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thị kinh, thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả, thị chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, giai vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm, giai đắc bất thối chuyển ư a nậu đa-la tam-miệu tam-bồ-đề. Thị cố Xá-Lợi- Phất! Nhữ đẳng giai đương tín thọ ngã ngữ, cập chư Phật sở thuyết.  Xá-Lợi-Phất, nhược hữu nhân dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sinh A-Di-Đà Phật quốc giả, thị chư nhân đẳng, giai đắc bất thối chuyển ư a-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề, ư bỉ quốc độ, nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sinh.  Thị cố Xá-Lợi- Phất!  Chư thiện-nam tử, thiện-nữ nhân, nhược hữu tín giả, ưng đương phát nguyện, sinh bỉ quốc độ.  Xá-Lợi-Phất!  Như ngã kim giả, xưng tán chư Phật bất khả tư nghì công đức bỉ chư Phật đẳng, diệt xưng tán ngã, bất khả tư nghì công đức nhi tác thị ngôn: Thích-Ca Mâu-Ni Phật, năng vi thậm nan hy hữu chi sự, năng ư Ta-bà quốc- độ, ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược trung, đắc a-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề, vị chư chúng sanh, thuyết thị nhất thiết thế gian nan tín chi pháp.  Xá- Lợi- Phất! Đương tri ngã ư ngũ trược ác thế, hành thử nan sự, đắc a-nậu-đa-la tam-miệu-tam-bồ-đề.  Vị nhất thiết thế gian, thuyết thử nan tín chi pháp, thị vi thậm nan.  Phật thuyết thử kinh dĩ, Xá-Lợi-Phất, cập chư Tỳ-kheo, nhất thiết thế gian, Thiên, Nhơn, A-tu-la đẳng, văn Phật sở thuyết hoan-hỷ tín thọ, tác lễ nhi khứ.  Phật thuyết A-Di-Đà kinh.
BẠT NHẤT THIẾT NGHIỆP CHƯỚNG CĂN BẢN ĐẮC SANH TỊNH ĐỘ ĐÀ LA NI
Nam-mô A Di Đa Bà Dạ
Da tha dà đa dạ, đa địa dạ tha.
A Di rị đô bà tỳ.
A Di rị đa. Tất đam bà tỳ.
A Di rị đa.  Tì ca lan đế.
A Di rị đa. Tì ca lan đa.
Dà Di Nị. Dà dà na chỉ đa ca lệ. Ta Bà Ha (3 lần)
Nam Mô Liên Trì Hội Phật Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)
 
Thập vạn dư trình bất cách trần.  Hưu tương mê ngộ tự sơ thân.  Sát na niệm tận hằng sa Phật.  Tiện thị liên hoa quốc lý nhân.  Hiệp trần bối giác. Tài kinh cức ư thất bảo viên lâm.  Xả vọng qui chân.  Liệt châu võng ư tứ sanh môn hộ.  Tung hoành vạn pháp.  Viên lý nhất tâm.  Phi tư lượng xứ.  A Di Đà Phật tọa đoạn lục căn.  Vô tạo tác thời.  Thanh thái cố hương.  Hoành thôn bát cực.  Pha quần hôn như hạo nhật lệ thiên.  Liệu chúng bịnh như thiện kiến thần dược.  Sở dĩ vân.  Nhất xưng A Di Đà Phật danh hiệu.  Năng diệt bát vạn ức kiếp sanh tử chúng khổ.  Lợi ích như thị.  Khởi thí dụ ngôn thuyết chi khả cập hồ.  Chỉ như tức kim hệ niệm đệ tam thời Phật sự.  Thả đạo.  Hiện tiền chúng đẳng.  Đồng thinh tương ưng nhất cú.  Như hà chỉ trần.  Nhất tùng Phật hướng thiệt căn niệm.  Bất giác hoa tùy lúc để sanh. 
 
 
DI ĐÀ TÁN
 
A Di Đà Phật thân kim sắc
Tướng hảo quang minh vô đẳng luân
Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di
Hám mục trừng thanh tứ đại hải
Quang trung hóa Phật vô số ức
Hóa Bồ Tát chúng diệc vô biên
Tứ thập bác nguyện độ chúng sanh
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn
Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật…
A Di Đà Phật…
 
DI ĐÀ ĐẠI NGUYỆN TÁN
 
Đệ nhất đại nguyện.  Quán tưởng Di Đà
Tứ thập bát nguyện độ Sa Bà.
Cửu phẩm dõng kim ba.  Bảo võng giao la độ vong linh xuất ái hà.
Nam mô Liên Trì hội Bồ Tát Ma Ha Tát (3lần)
 
Đả phá hư không tiếu mãn tai.  Linh lung bảo tạng khoát nhiên khai.  Trực nhiêu không kiếp sanh tiền sự.  Lục tự hồng danh tất cánh cai.  Cố nhân đạo.  Thanh châu đầu ư trược thủy.  Trược thủy bất đắc bất thanh.  Niệm Phật đầu ư loạn tâm.  Loạn tâm bất đắc bất Phật.  Tây thiên hữu bảo.  Danh viết thanh châu.  Vị thử châu.  Đầu nhập trược thủy trung.  Như  thủy nhất thốn.  Tắc nhất thốn chi trược thủy tức tiện thanh khiết.  Thử châu nhập thủy.  Tự thốn chí xích.  Nãi chí ư để.  Tắc trược thủy diệc tùy chi nhi trừng trạm.  Đương tri thanh châu giả.  Dụ niệm Phật chi tịnh niệm dả.  Trược thủy giả dụ tạp loạn chi vọng tâm dả đương vọng tâm tạp loạn chi khoảnh.  Năng cử khởi nhất niệm; như đối Từ Tôn.  Án định lục tự hồng danh.  Nhất nhất xuất khẩu nhập nhĩ.  Tắc thử tạp loạn; tự nhiên tùy niệm tịch tịnh.  Nãi chí niệm niệm bất di.  Tức giáo trung sở vị tịnh niệm tương tục giả dã.  Niệm Phật chi nhân.  Tu yếu tín tâm khẩn thiết.  Chánh nhân lẫm nhiên trọng niệm tử sanh luân chuyển chi khả bi.  Thâm yếm trần lao phân ưu vi khả thốn.  Cứ khởi nhất thinh Phật danh.  Trực hạ cánh vô dị kiến như thái A kiếm.  Hoanh án đương hiên.  Như đại hỏa luân. 
Tinh đằng diệm xí.  Vạn vật anh chi tắc liệu.  Xúc chi tắc thương.  Trực chí nhất tâm bất loạn.  Năng sở lưỡng vong.  Đáo gia chi thuyết.  Bất dung tái cử .  Tiệp kính chi từ.  Hà lao quế xỉ.  Khả vị chứng tu hành chi thần thuật.  Siêu phương tiện chi chánh đồ.  Phá tử sanh chập hộ chi lôi đình.  Chúc mê vong u cù chi nhật nguyệt.  Kim tiêu tam thời hệ niệm  Phật sự tương viên.  Vong linh (mỗ) thừa tư thượng thiện.  Quyết định vãng sanh.  Thả đạo nhất niệm vi manh dĩ tiền.  Hoàn hữu giả cá tiêu tức dã vô.  Thị tâm không tịch niệm hà y.  Cố quốc vân qui thục vị qui.  Hoa ngoại ngọc kê đề hiểu nhật.  Viễn nghinh tân Phật phụng từ oai.
 
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đại từ đại bị A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần)
Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần)
 
Đại chúng cùng đọc:
Nhất tâm quy mạng Cực Lạc thế giới.  A Di Đà Phật.  Nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã.  Từ thệ tiếp ngã.  Ngã kim chánh niệm.  Xưng Như Lai danh. Vi Bồ Đề đạo. Cầu sanh Tịnh Độ.  Phật tích bổn thệ. Nhược hữu  chúng sanh dục sanh ngã quốc chí tâm tín nhạo; nãi chí thập niệm. Nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác. Dĩ thử niệm Phật nhân duyên.  Đắc nhập Như Lai. Đại thệ hải trung. Thừa Phật từ lực. Chúng tội tiêu diệt, thiện căn tăng trưởng. Nhược lâm mạng chung. Tự tri thời chí. Thân vô bịnh khổ, tâm bất tham luyến,  ý bất điên đảo. Như nhập thiền định, Phật cập thánh chúng. Thủ chấp kim đài. Lai nghinh tiếp ngã. Ư nhất niệm khoảnh. Sanh Cực Lạc quốc. Hoa khai kiến Phật. Tức văn Phật thừa. Đốn khai Phật huệ. Quảng độ chúng sanh. Mãn Bồ Đề nguyện.
Niệm Phật lâm chung kiến bảo đài
Bảo tràng bảo cái mãn không bài
Di Đà Thế Chí Quán Âm đẳng
Hiệp chưởng tướng tùy qui khứ lai
 
TĂNG BẢO TÁN
 
Tăng bảo bất tư nghì
Thân phi tam sự vân y
Phù bôi quá hải sát na thời
Phó cảm ứng quần cơ
Kham tác nhân thiên công đức
Chu kiên trì giới hạnh vô
Vi Ngã kim khể thủ nguyện diêu tri
Chấn tích trượng đe huề
Ngã kim khể thủ nguyện diêu tri
Chấn tích trượng đề huề
Nam mô A Di Đà Phật
 
Niệm Phật tức tùng tâm xuất.  Kết nghiệp khởi thuộc ngoại lai. Tu du bối niệm Phật chi tâm. Sát na tức kết nghiệp chi sở. Kim tắc chúng đẳng. Y bằng giáo pháp. Tác tam thời hệ niệm Phật sự. Sở tập thắng nhân chuyên vì vong linh (mỗ) quyết sanh tịnh độ. Tự kim giới hương phúc úc. Huệ cự dinh hoàng mê vân khai nhi tánh thiên độc lãng vọng trần tận nhi tâm địa khuyếch thông. Chư căn viên tịnh. Quần nghiệp đốn không nhất cử niệm. Nhất hoa khai ấp lộ nghinh phong. Hương phù ngọc chiểu. Nhất trì tình. Nhất quả thục. Hàm yên đối nhật. Ảnh lạc kim viên. Kinh hành tọa ngọa tại kỳ trung. Du hý tiêu diêu phi phần ngoại. Đắc Phật thọ dụng. Triệt pháp nguyên để. Thường tịch quang xứ xứ hiện tiền. Đại nguyện vương trần trần khiết hội. Cánh vi vong linh (mỗ). Chí tâm sám hối phát nguyện.
 
SÁM HỐI
 
Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp
Giai do vô thỉnh tham sân si
Tùng thân ngữ ý chi sở sanh
Nhất thiết tội căn giai sám hối
Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
Tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn
Tự tánh pháp môn thệ nguyện học
Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành
Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (3lần)
 
Thượng lai tam thời hệ niệm. A Di Đà Phật. Vạn đức hồng danh khuyến đạo vong linh (mỗ) sám trừ kết nghiệp. Phát nguyện vãng sanh. Hạnh nguyện ký thâm. Công vô hư khí. Duy nguyện vong linh. Văn tư pháp yếu. Tín thọ phụng hành. Tùng thị thác chất Liên thai. Vĩnh ly nghiệp hải. Trực chứng A Bệ Bạt Trí. Viên mãn vô thượng Bồ Đề.
Nam mô Đại Thừa Thường Trụ Tam Bảo. (3 lần)

VĂN SỚ (lão hòa thượng đọc văn sớ)
 
Nam mô Trang Nghiêm Vô Thượng Phật Bồ Đề (3 lần)
 
DI ĐÀ ĐẠI TÁN
 
Di Đà Phật Đại nguyện vương
Từ bi hỷ xả nan lường
Mi gian thường phóng hào quang
Độ chúng sanh Cực Lạc bang
Bát đức trì trung liên cửu phẩm
Thất bảo diệu thọ thành hàng
Như lai Thánh hiệu nhược tuyên dương.
Tiếp dẫn vãng Tây Phương
Di Đà Thánh hiệu nhược xưng dương.
Đồng nguyện vãng Tây Phương.
Nam mô A Di Đà Phật…
Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)
 
 
 
BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH
 
Quán tự tại Bồ-Tát hành thâm bát-nhã-ba-la-mật-đa thời chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.  Xá-Lợi-Tử!  Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị .  Xá-Lợi tử, thị chư Pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.  Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỉ thiệt thân ý, vô sắc thinh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý-thức-giới .  Vô vô minh diệc, vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử diệc vô lão-tử tận. Vô khổ tập diệc đạo, vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, Bồ-Đề Tát-Đỏa, Y bát nhã-ba-la mật-đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết-bàn.  Tam-thế chư Phật, y bát-nhã-ba-la mật đa cố, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề.  Cố tri bát-nhã-ba-la-mật-đa, thị đại-thần chú, thị đại minh chú, thị vô-thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chân thiệt bất hư.  Cố thuyết bát-nhã-ba-la mật-đa chú.  Tức thuyết chú viết: Yết đế yết đế, ba la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế.  Bồ-đề tát bà ha. (3 l ần)
BẠT NHẤT THIẾT NGHIỆP CHƯỚNG CĂN BẢN ĐẮC SANH TỊNH ĐỘ ĐÀ LA NI
Nam-mô A Di Đa Bà Dạ
Da tha dà đa dạ, đa địa dạ tha
A Di rị đô bà tỳ
A Di rị đa. Tất đam bà tỳ
A Di rị đa.  Tì ca lan đế
A Di rị đa. Tì ca lan đa
Dà Di Nị. Dà dà na chỉ đa ca lệ. Ta Bà Ha (3 lần)
 
BIẾN THỰC CHÂN NGÔN
 
Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ lồ chỉ đế
An, tam bạt ra tam bạt ra hồng. (3 lần)
 
CAM LỒ THỦY CHƠN NGÔN
 
Nam Mô Tô Rô Bà Da
Đát Tha Nga Đa Da
Đát Điện Tha
Án Tô Rô Tô Rô
Bát Ra Tô Rô
Bát Ra Tô Rô
Ta Bà Ha.  (3 lần)
PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN
 
Án, nga nga nẵng
Tam bà phạ
Phiệt nhựt la hồng. (3 lần)

TÁN LIÊN TRÌ
 
Liên trì Hải Hội.  Di Đà Như Lai. Quan Âm Thế Chí Tọa Liên Đài.  Tiếp dẫn Thượng Kim Giai.  Đại Thệ Hoằng Khai.  Phổ nguyện li trần ai. 
 
Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung. Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Nam mô A Di Đà Phật…

HỒI HƯỚNG
 
Hệ niệm công đức thù thắng hạnh
Vô biên thắng phước giai hồi hướng
Phổ nguyện trầm nịch chư chúng sanh
Tốc vãng Vô Lượng Quang Phật sát
Thập phương tam thế nhất thiết Phật
Nhất thiết Bồ Tát Ma Ha Tát
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật
 
TAM QUY Y
 
Tự quy y Phật.  Đương nguyện chúng sanh.  Thiệu long Phật chủng, Phát vô thượng tâm.
 
Tự quy y Pháp.  Đương nguyện chúng sanh. Thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải .
 
Tự quy y Tăng.  Đương nguyện chúng sanh . Thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại.  Hòa nam Thánh chúng.

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites