Pages

25 June 2016

TU BÁT QUAN TRAI - NHẬN DIỆN LUÂN HỒI VÀ CHẤP NGÃ

Khoá Tu Bát Quan Trai diễn ra ngày Thứ Bảy 18.06 đến 19.06.2016 TT Trụ Trì Thích Từ Trí cũng đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc huân tu mang tính chuyên sâu này, bởi đó không chỉ là những nhân duyên quý báu giúp cho các Phật tử có được cơ hội về chùa tu học, xa hơn nhằm tạo động lực để các Phật tử thâm nhập, nắm vững và quán chiếu tâm sâu hơn về những giáo lý của Phật.

Để đáp ứng nhu cầu tu học ngày một tăng của các Phật tử, thời gian gần đây ngoài những dịp Đại Lễ, hàng tháng chùa Phật Huệ đều tổ chức những khoá tu học ngày càng mang tính chuyên sâu.


Trong Khoá Tu Bát Quan Trai diễn ra ngày Thứ Bảy 18.06 đến 19.06.2016 TT Trụ Trì Thích Từ Trí cũng đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc huân tu mang tính chuyên sâu này, bởi đó không chỉ là những nhân duyên quý báu giúp cho các Phật tử có được cơ hội về chùa tu học, xa hơn nhằm tạo động lực để các Phật tử thâm nhập, nắm vững và quán chiếu tâm sâu hơn về những giáo lý của Phật.

Những chủ đề lớn được nêu ra trong khoá Tu học lần này gồm:

- Luân hồi là gì? Nhân diện như thế nào về luân hồi cho đúng đắn? Và làm cách nào để giúp cho mọi người hiểu rõ về luân hồi?

- Ngã là gì? Làm sao để nhận diện ngã và phá chấp ngã?

- Tại sao lại nói Thân Người Khó được? Tu nhân gì để có được thân người?

- Khi chết chúng ta sẽ đi về đâu? Làm cách nào để giúp và cứu giúp những thân quyến đã mất và những chúng sanh vô hình?

- Tại sao hàng ngày tu học người Phật tử luôn phải hồi hướng công đức...v.v...

Dưới đây là những hình ảnh ghi lại từ Khoá Tu Bát Quan Trai vừa qua tại Chùa Phật Huệ Frankfurt am Main.

 Xin hoan hỉ click lên tấm hình
để xem toàn bộ ALBUM


0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites