Pages

25 June 2016

THỌ TRAI VÀ NIỆM PHẬT KINH HÀNH TRONG CHÁNH NIỆM

Thọ trai trong những khoá tu đặc biệt tu Bát Quan Trai là một nghi thức không thể thiếu và mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi các Phật tử sẽ phải thực hành đi, đứng, ngồi và thọ trai trong chánh niệm. 

Cũng xuất phát từ ý nghĩa quan trọng này vào những khoá chuyên tu, TT Trụ Trì Thích Từ Trí luôn từ bi khai thị và nhắc lại cho các Phật tử hiểu rõ hơn về Tam Đề và Ngũ Quán:

Tam Đề :
1.Một là không làm các điều ác,
2.Hai là thường làm các việc lành,
3.Ba là giữ tâm ý thanh tịnh.

Ngũ quán:

1. Một là nghĩ đến công sức cực khổ của thí chủ cúng dường vật thực,
2. Hai là xem xét đức hạnh có xứng đáng thọ dụng vật thực,
3. Ba là ngăn ngừa lòng tham ăn và thói quen chê khen,
4. Bốn là xem vật thực như món thuốc trị bệnh khô gày,
5. Năm là tạm dùng vật thực để có sức khoẻ tu đạo.

Dưới đây là những hình ảnh chư Tôn Đức Tăng Ni cùng các Phật tử thực hành thọ trai và niệm Phật Kinh Hành trong chánh niệm trưa ngày 19.06.2016.

Xin hỉ click lên tấm hình 
để xem toàn bộ ALBUM


0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites