15 tháng 6 2012

Ý Nghĩa An Cư Kiết Hạ

"An Cư là thời gian, động tác dừng lại cuả một hành giả,  bớt tiếp xúc với thế giới bên ngoài trừ khi có có những vấn đề Phật sự cấp bách và cần thiết... 


Tác giả: Thích Minh Vũ

Lễ An Cư (VASSA) khởi đầu từ lúc đức Phật còn tại thế, mỗi năm trong chín tháng tốt trời thì đức Phật và Tăng đoàn đi khắp đó đây để hóa độ chúng sanh. Ngay sau khi chứng đạo dưới cội Bồ Đề, Đức Phật đã tổ chức an cư năm đầu tiên tại Vườn Lộc Uyển và suốt 49 năm hoằng hóa độ sanh,
        

 Đức Phật đã an cư liên tục và không gián đoạn một năm nào.  Suốt trong ba tháng mùa Ha, thời tiết thường hay mưa, không hạp du hành, nên Đức Phật và Tăng đoàn ở yên một nơi gọi là an cư kiết hạ.

1.Truyền Thống An Cư:

Còn gọi Hạ Tọa tức ngồi trong mùa hạ hay là Hạ Lạp. Theo thế gian, nếu cha mẹ sinh ra đủ năm 12 tháng thì mới gọi là tròn một tuổi. Nhưng trong Luật Phật chế, hàng xuất gia thọ giới của Đức Phật không tính tuổi theo năm tháng kiểu thế gian trên - mà tính tuổi theo hạ lạp. Nghĩa là năm nào có an cư kiết hạ được trọn vẹn thì được tính một tuổi. Thí dụ: Vị nào an cư kiết hạ từ 15-4 âm lịch đến 15-7 âm lịch là mãn hạ, như vậy được tính một năm hạ, tức một tuổi hạ. Ai đã thọ Cụ túc giới nhưng không an cư thì không tính tuổi hạ, còn ai kiết hạ an cư liên tục thì được tính nhiều tuổi hạ. Cho nên chúng ta thường nghe ở các chùa khi đọc tiểu sử của một vị Tăng nào viên tịch, thường nhắc đến tuổi đời và hạ lạp. Thí dụ vị đó 80 tuổi đời và 60 hạ lạp, nghĩa là vị đó có tuổi cha mẹ sinh là 80 năm, còn tuổi hạ là 60 hạ lạp. Hạ lạp được tính vào ngày rằm Tự tứ, sau khi đã tu hành tròn ba tháng hạ. Tuy nhiên, cũng có trường hợp, đúng theo Luật Phật chế, 20 tuổi thì được thọ giới Tỷ-kheo, nhưng vì thiếu duyên, có vị 25 tuổi mới thọ giới Tỷ-kheo và sau khi thọ giới mỗi năm đều có kiết hạ. Nếu vị ấy viên tịch vào tuổi 70, thì vị ấy được 45 tuổi hạ và 70 tuổi đời.