22 tháng 11 2015

NHỮNG HÌNH ẢNH LƯU NIỆM TRONG ĐÀN PHÁP DƯỢC SƯ 14-15.11.2015


Những hình ảnh lưu niệm từ Đàn Pháp Dược Sư PL.2559 do Chùa Phật Huệ tổ chức trong hai ngày 14-15.11.2015.
  


Xin hoan hỉ click lên tấm hình 
để xem toàn bộ Album

0 Kommentare:

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites