Pages

22 November 2015

ĐẠI SƯ RINPOCHE GONKA DORJE DHENPA ĐĂNG ĐÀN DƯỢC SƯ VÀ GIA TRÌ MẬT CHÚ NGÀY 15.11.2015

Ngày 15.11.2015 vào lúc 14.00 trong tiếng chuông trống Bát nhã trầm hùng, các Phật tử trang nghiêm nơi Đại Hùng Bảo Điện để cung đón Đại Sự Mật Tông Rinpoche Gonka Dorje Dhenpa và Tăng Đoàn chùa Phật Huệ quang lâm Bảo Điện đăng Đàn Dược Sư...


Đại Sư Rinpoche đã dành hơn một giờ để chia sẻ  tổng lược về ý nghĩa cũng như công năng của mật chú nói chung và Chú Dược Sư nói riêng. Đại Sư Rinpoche nhấn mạnh những điểm trọng yếu mà những hành giả hành trì mật tông phải nắm vững, ngoài việc giữ tâm luôn thanh tịnh trong suốt quá trình trì chú, thì niềm tin nơi vị bổn Sư (người Thầy hướng dẫn) cũng mang yếu tố vô cùng quan trọng, bởi vị bổn Sư chính là người truyền trao cho những hành giả  những phương thức, yếu lược giúp cho người hành giả đạt được những lợi lạc thiết thực khi hành trì mật chú. Các Phật tử đã được hướng dẫn pháp quán tưởng Dược Sư Phật, kế đó dưới sự trợ dẫn của Đại Sư Rinpoche các Phật tử đã cùng nhau thực hành quán tưởng và trì chú Dược Sư Phật…

Trước khi kết thúc Đàn Pháp Dược Sư, Đại Sư Rinpoche Gonka Dorje Dhenpa đã làm lễ quán Đảnh Dược Sư Phật với nguyện ước giúp cho các Phật tử tăng trưởng bồ đề tâm, tiêu tai ách nạn, trưởng dưỡng lòng từ để vững bước trên bước đường tu đạo. Đại Sư Rinpoche cũng biểu tỏ lòng cảm ơn đối với BTC nói chung và TT Trụ Trì Thích Từ Trí nói riêng đã tạo một nhân duyên vô cùng thù thắng để Đại Sư được đến Đức Quốc và tới hoàng dương Phật pháp tại chùa Phật Huệ. Đại Sư cũng hoan hỉ nguyện chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni pháp thể khinh an để tiếp tục dìu dắt các Phật tử của chùa Phật Huệ trên hành trình tu đạo, giác ngộ và giải thoát…


Xin hoan hỉ clicken lên tấm hình 
để xem toàn bộ Album

Đại Sư Rinpoche Gonka Dorje Dhenpa đang hướng dẫn 
Phật tử nghi thức quán tưởng và trì chú Dược Sư Phật Đàn Pháp Dược Sư PL.2559 đã khéo lại hoàn mãn vào lúc 17.00 giờ ngày 15.11.2015.
BBT

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites