Pages

01 November 2015

12 ĐẠI NGUYỆN CỦA DƯỢC SƯ LƯU LI QUANG NHƯ LAI

http://www.tangthuphathoc.net/images/linkp/phatduocsu-01.gifTa nguyện đời sau, khi chứng bồ-đề, nếu có chúng sanh nghèo cùng khốn khổ, không người giúp đỡ, không chốn gá nương, thân mang bệnh tật, không thầy chữa trị, không có thuốc men, mà nghe tên Ta, một lòng xưng niệm, bệnh tật liền tiêu, quyến thuộc đoàn tụ, của tiền không thiếu, thân tâm an ổn, cho đến chứng đắc Vô thượng bồ-đề.

Hán dịch: đời Đường, Trung Quốc, Tam tạng sa-môn Nghĩa Tịnh, chùa Phật Quang
Việt dịch: Tì-kheo Thích Nguyên Chơn

QUYỀN HẠ
Văn-thù-sư-lợi! Về phương đông xa, cách đây hơn mười hằng sa cõi Phật, có một thế giới tên Tịnh Lưu Li. Giáo chủ cõi ấy, Dược Sư Lưu Li Quang Vương Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác. Văn-thù-sư-lợi! Khi Đức Phật ấy tu đạo bồ-tát đã phát mười hai lời nguyện rộng lớn.

- Nguyện lớn thứ nhất: Ta nguyện đời sau, khi chứng bồ-đề, khiến cho tất cả chúng sanh đầy đủ ba mươi hai tướng bậc đại trượng phu, tám mươi vẻ đẹp tùy hình trang nghiêm, ánh sáng từ thân chiếu đến vô lượng vô biên thế giới, giống như thân Ta, không mảy sai khác.

- Nguyện lớn thứ hai: Ta nguyện đời sau, khi chứng bồ-đề, thân ta trong suốt như ngọc lưu li, ánh sáng chiếu rọi đến khắp muôn nơi, rực rỡ hơn cả hai vầng nhật nguyệt, làm cho chúng sanh ở nơi tăm tối trong núi Thiết Vi nhận biết lẫn nhau. Hoặc là giúp cho chúng sanh cõi này, đang đi trong đêm, thấy được ánh sáng từ thân của ta, nhận biết rõ ràng, làm trọn các việc.

- Nguyện lớn thứ ba: Ta nguyện đời sau, khi chứng bồ-đề, sẽ dùng vô lượng trí tuệ phương tiện, giúp cho chúng sanh đầy đủ tất cả những vật cần dùng, không bao giờ hết.

- Nguyện lớn thứ tư: Ta nguyện đời sau, khi chứng bồ-đề, nếu có chúng sanh tu theo tà đạo, thì giúp quay về chánh đạo bồ-đề; nếu có những người, học theo các pháp Thanh văn-Duyên giác, Ta cũng dẫn vào diệu pháp Đại thừa.

- Nguyện lớn thứ năm: Ta nguyện đời sau, khi chứng bồ-đề, nếu có chúng sanh tu tập Phạm hạnh trong pháp của Ta, thì Ta sẽ giúp trọn vẹn giới pháp, giữ kĩ ba nghiệp, không phạm lỗi lầm, không đọa đường ác. Dẫu lỡ hủy phạm, nghe danh hiệu Ta, một lòng nghĩ nhớ, tỏ bày sám hối, thì được thanh tịnh, cho đến chứng đắc Vô thượng bồ-đề.

- Nguyện lớn thứ sáu: Ta nguyện đời sau, khi chứng bồ-đề, nếu có chúng sanh thiếu khuyết các căn, ngờ nghệch xấu xí, điếc đui câm ngọng, lác hủi điên cuồng, tật bệnh bức bách, chịu vô lượng khổ, nghe danh hiệu Ta, chí tâm xưng niệm, tức thời thân hình toàn vẹn đẹp xinh, an vui khỏe mạnh.

- Nguyện lớn thứ bảy: Ta nguyện đời sau, khi chứng bồ-đề, nếu có chúng sanh nghèo cùng khốn khổ, không người giúp đỡ, không chốn gá nương, thân mang bệnh tật, không thầy chữa trị, không có thuốc men, mà nghe tên Ta, một lòng xưng niệm, bệnh tật liền tiêu, quyến thuộc đoàn tụ, của tiền không thiếu, thân tâm an ổn, cho đến chứng đắc Vô thượng bồ-đề.

- Nguyện lớn thứ tám: Ta nguyện đời sau, khi chứng bồ-đề, nếu có chúng sanh phải mang thân nữ, chịu những nỗi khổ do thân bức ép, nhàm chán muốn lìa, nghe danh hiệu Ta, một lòng xưng niệm, tức thời hiện tại chuyển thành thân nam, đầy đủ hình tướng của bậc trượng phu, cho đến chứng được Vô thượng bồ-đề.
- Nguyện lớn thứ chín: Ta nguyện đời sau, khi chứng bồ-đề, sẽ giúp chúng sanh ra khỏi lưới ma, đưa người tà kiến trở về chánh kiến, dần dần tu tập muôn hạnh bồ-tát, cho đến chứng đắc Vô thượng bồ-đề.

- Nguyện lớn thứ mười: Ta nguyện đời sau, khi chứng bồ-đề, nếu có chúng sanh pháp luật kết tội, giam vào ngục tối, gông cùm xiềng xích, đánh đập khảo tra, thân tâm đớn đau, nhục nhã ưu sầu mà nghe tên Ta, một lòng xưng niệm thì nhờ oai thần, phước đức Như Lai, liền thoát tất cả, cho đến chứng đắc Vô thượng bồ-đề.

- Nguyện thứ mười một: Ta nguyện đời sau, khi chứng bồ-đề, nếu có chúng sanh vì tìm thức ăn phải tạo nghiệp ác, mà nghe tên Ta, một lòng xưng niệm, thì trước ta ban thức ăn thức uống thơm ngon tuyệt hảo, thọ dụng no đủ, sau đó lại ban pháp vị Đại thừa, giúp họ mãi trú trong niềm an lạc tuyệt diệu vô cùng, cho đến chứng đắc Vô thượng bồ-đề.

- Nguyện thứ mười hai: Ta nguyện đời sau, khi chứng bồ-đề, nếu có chúng sanh, không mảnh vải che, thân bị muỗi mòng tha hồ cắn đốt, mưa gió nóng lạnh bức bách đớn đau, mà nghe tên Ta, một lòng xưng niệm thì tùy ý thích, áo quần tốt đẹp, vật dụng quí giá, hoa thơm âm nhạc hiện tiền đầy đủ, không còn khổ đau, cho đến chứng đắc Vô thượng bồ-đề.

Văn-thù-sư-lợi! Đó là mười hai lời nguyện rộng lớn và thật cao cả của Đức Dược Sư Như Lai phát ra, khi còn tu hành đạo hạnh bồ-tát. Nhưng các nguyện lớn của Phật Dược Sư và cảnh trang nghiêm cõi Tịnh Lưu Li thì trong một kiếp hoặc hơn một kiếp, Ta không thể nào giảng nói cho hết. Bởi cõi Phật ấy hoàn toàn thanh tịnh, không còn dục nhiễm, không có người nữ, không có tiếng khổ của ba đường ác; đất do lưu li trong suốt tạo thành, còn những thành quách, cung điện mái hiên, cửa nẻo màng lưới đều bằng bảy báu, giống như cảnh trí trang nghiêm ở cõi Cực Lạc phương tây. Hai vị bồ-tát thượng thủ cõi ấy: Nhật Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu, chăm lo giữ gìn kho báu chánh pháp của Đức Dược Sư.
(...)

(Trích Kinh Thất Phật Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức)

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites