Pages

22 November 2015

THẮP NẾN DƯỢC SƯ NGUYỆN CHO THẾ GIỚI TIÊU TAI ÁCH NẠN

Đêm 14.11.2015 sau nghi thức Dược Sư Sám Pháp, TT Thích Từ Trí đã hướng dẫn các Phật tử nghi thức trì Chú Dược Sư...


Kết chỉ Ngũ sắc và trì Dược Sư Thuỷ để nguyện tiêu tai ách nạn, kế đó Chư Tăng Ni đã cùng với các Phật tử cùng thắp nến Dược Sư rồi vừa kinh hành, vừa niệm vang hồng danh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai để nguyện cầu cho muôn dân luôn được sống trong an lạc và hạnh phúc.


Xin hoan hỉ click lên tấm hình
để xem toàn bộ Album

 

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites