Pages

18 November 2015

NHỮNG HÌNH ẢNH CUNG ĐÓN ĐẠI SƯ MẬT TÔNG RINPOCHE GONKA DORJE DHENPANhân Đàn Pháp Dược Sự PL. 2559 Đạo Tràng Phật Huệ đã được nghinh đón sự quang lâm chứng minh của Đại Sư Mật Tông RINPOCHE GONKA DORJE DHENPA. 


Ngay từ sáng sớm ngày 14.11.2015 Chư Tăng Ni cùng các Phật tử của chùa Phật Huệ đã ra Phi trường Frankfurt am Main để cung đón Đại Sư Rinpoche Gonka Dorje Dhenpa quang lâm đạo tràng.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại tại Phi trường Frankfurt am Main và hình ảnh cung nghinh Ngài Rinpoche quang lâm Đại hùng Bảo điện…

Xin hoan hỉ clicken lên tấm hình
để xem toàn bộ Album


 
 


 

 

 

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites