Pages

24 November 2013

Được Gì?
Tụng kinh niệm Phật ngồi thiền

Đến khi xả bỏ ta liền về Tây

Thơ: Quang Trường
 

http://www.chuaphucnghiem.com.vn/DocRoot/Basetables/hptbothi2.gif 
Thế rồi cũng chẳng được gì

        Thân tâm ac lạc mới thì bình yên

                 Tụng kinh niệm Phật ngồi thiền

                          Đến khi xả bỏ ta liền về Tây

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites