Pages

16 November 2013

Video Đàn Pháp Dược Sư - Phần 1

"Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề, nếu những hữu tình mắc mọi bịnh khổ, không ai cứu chữa, không chỗ nương thân, không người thân thiết, không cửa không nhà, bần cùng khốn khổ, môt khi tên ta nghe lọt vào tai mọi bịnh đều hết thân tâm yên vui, gia quyến tiền của, thảy đều phong túc, rồi tu đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề. (Nguyện Thứ Bảy - Kinh Dược Sư)..."


Đàn Pháp Dược Sư - Phần 1 

Đàn Pháp Dược Sư - Phần 2 (đang upload)

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites