Pages

10 December 2016

KHÔNG CÓ THỂ KHAM NHẪN

Thành tu năm chi phn này, này các T-kheo, con voi ca vua xng đáng cho vua, là tài sn ca vua, và được gi là biu tượng ca vua. Cũng vy, này các T-kheo, thành tu năm pháp, v T-kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trng, đáng được cúng dường, đáng được chp tay, là vô thượng phước đin đi. Thế nào là năm?
1.  Thành tu năm chi phn, này các T-kheo, con voi ca vua không xng đáng cho vua, không là tài sn ca vua không được xem là mt biu tượng ca vua. Thế nào là năm?
  
2. đây, này các T-kheo, con voi ca vua không kham nhn các sc, không kham nhn các tiếng, không kham nhn các hương, không kham nhn các v, không kham nhn các xúc. Và này các T-kheo,
thế nào là con voi ca vua không kham nhn các sc?

3. đây, này các T-kheo, con voi ca vua, khi đi đến chiến trn, thy đoàn voi hay thy đoàn nga, hay thy đoàn xe, hay thy đoàn b binh đã chùn chân, rn chí, không còn can đm, không th tham gia chiến trn. Như vy, này các T-kheo, con voi ca vua không kham nhn đi vi các sc. Và này các T-kheo, thế nào là con voi ca vua không kham nhn các tiếng?

4. đây, này các T-kheo, con voi ca vua, đi đến chiến trn, khi nghe tiếng voi, nghe tiếng nga, nghe tiếng xe, nghe tiếng b binh, hay nghe tiếng trng ln, thanh la, tiếng tù và, tiếng trng nh, lin chùn chân, rn chí, không còn can đm, không th tham gia chiến trn. Như vy, này các T-kheo, con voi ca vua không kham nhn các tiếng. Và này các T-kheo, thế nào là con voi ca vua không kham nhn các hương?

5. đây, này các T-kheo, con voi ca vua đi đến chiến trn, khi đó ngi mùi phân và nước tiu ca các con voi ca vua thuc loi quý chng đã quen chiến trn, lin chùn chân, rn chí, không còn can đm, không th tham gia chiến trn. Như vy, này các T-kheo, là con voi ca vua không kham nhn các hương. Và này các T-kheo, thế nào là con voi ca vua không kham nhn các v?
6. đây, này các T-kheo, con voi ca vua khi đi đến chiến trn, chán ngy mt máng c và nước, hay chán ngy hai, ba, bn hay năm máng c và nước, lin chùn chân, rn chí, không còn can đm, không
th tham gia chiến trn. Như vy, này các T-kheo, là con voi ca vua không kham nhn các v. Và này các T-kheo, thế nào là con voi ca vua không kham nhn các xúc?

7. đây, này các T-kheo, con voi ca vua đi đến chiến trn, khi b trúng mt mũi tên, hay hai, hay ba, hay bn, hay năm mũi tên, lin chùn chân, rn chí, không còn can đm, không th tham gia chiến trn. Như vy, này các T-kheo, là con voi ca vua không kham nhn các xúc.
Thành tu năm chi phn, này các T-kheo, mt con voi ca vua không xng đáng ca vua, không là tài sn ca vua, không được xem là mt biu tượng ca vua. Cũng vy, này các T-kheo, mt v T-kheo Kinh
thành tu năm pháp không đáng cung kính, không đáng tôn trng, không đáng cúng dường, không đáng chp tay, không còn là phước đin vô thượng đi. Thế nào là năm?

8. đây, này các T-kheo, T-kheo không kham nhn các sc, không kham nhn các tiếng, không kham nhn các hương, không kham nhn các v, không kham nhn các xúc. Và này các T-kheo, thế nào là v
T-kheo không kham nhn các sc?

9. đây, này các T-kheo, T-kheo khi mt thy sc lin tham đm các sc kh ái, tâm không th đnh tĩnh. Như vy, này các T-kheo, T-kheo không kham nhn các sc. Và này các T-kheo, thế nào là T-kheo không kham nhn các tiếng?

10. đây, này các T-kheo, T-kheo khi tai nghe tiếng lin tham đm các tiếng kh ái, tâm không thđnh tĩnh. Như vy, này các T-kheo, T-kheo không kham nhn các tiếng. Và này các T-kheo, thế nào
là T-kheo không kham nhn các hương?

11. đây, này các T-kheo, T-kheo khi mũi ngi hương lin tham đm các hương kh ái, tâm không th đnh tĩnh. Như vy, này các T-kheo, là T-kheo không kham nhn các hương. Và này các T-kheo,
thế nào là T-kheo không kham nhn các v? 12. đây, này các T-kheo, T-kheo khi lưỡi nếm v lin tham đm các v kh ái, tâm không th đnh tĩnh. Như vy, này các T-kheo, là T-kheo không kham nhn các v. Và này các T-kheo, thế nào là vT-kheo không kham nhn các xúc?

13. đây, này T-kheo, T-kheo khi thân cm xúc lin tham đm các xúc kh ái, tâm không th đnh tĩnh. Như vy, này các T-kheo, là T-kheo không kham nhn các xúc. Thành tu năm pháp này, này các T-kheo, T-kheo không đáng được cung kính, không đáng được tôn
trng, không đáng được cúng dường, không đáng được chp tay, không còn là vô thượng phước đin đi.

14. Thành tu năm chi phn, này các T-kheo, con voi ca vua xng đáng cho vua dùng, là tài sn ca vua, và được xem là mt biu tượng ca vua. Thế nào là năm?

15. đây, này các T-kheo, con voi ca vua kham nhn các sc, kham nhn các tiếng, kham nhn các hương, kham nhn các v, kham nhn các xúc. Và này các T-kheo, thế nào là con voi ca vua kham nhn các sc?

16. đây, này các T-kheo, con voi ca vua, đi đến chiến trn, khi thy đoàn voi hay khi thy đoàn nga, hay khi thy đoàn xe, hay khi thy đoàn b binh, lin không chùn chân, rn chí, có đ can đm, có
th tham gia chiến trn. Như vy, này các T-kheo, con voi ca vua kham nhn các sc. Và thế nào, này các T-kheo, con voi ca vua kham nhn các tiếng?

17. đây, này các T-kheo, con voi ca vua, đi đến chiến trn, khi nghe tiếng voi, hay khi nghe tiếng nga, hay khi nghe tiếng xe, hay khi nghe tiếng b binh, hay khi nghe tiếng trng ln, thanh la, tù và,
trng nh, không chùn chân, không rn chí, có đ can đm, có th tham gia chiến trn. Như vy, này các T-kheo, là con voi ca vua kham nhn các tiếng. Và này các T-kheo, thế nào là con voi ca vua kham nhn các hương?

18. đây, này các T-kheo, con voi ca vua đi đến chiến trn, đi vi các con voi ca vua thuc loi quý chng, quen thuc chiến trn, khi nó ngi mùi phân và nước tiu ca nhng con voi y, nó không chùn chân, không rn chí, có đ can đm, có th tham gia chiến trn. Như vy, này các T-kheo, con voi ca vua kham nhn các hương. Và này các T-kheo, thế nào là con voi ca vua kham nhn các v?

19. đây, này các T-kheo, con voi ca vua đi đến chiến trn, khinh mit mt máng c và nước, hoc hai, hoc ba, hoc bn hoc năm máng c và nước, không chùn chân, không rn chí, có đ can đm, có
th tham gia chiến trn. Như vy, này các T-kheo, con voi ca vua kham nhn các v. Và này các T- kheo, thế nào là con voi ca vua kham nhn các xúc?

20. đây, này các T-kheo, con voi ca vua đi đến chiến trn, khi b mt mũi tên bn trúng, hoc hai, hoc ba, hoc bn, hoc năm, không chùn chân, không rn chí, có đ can đm, có th tham gia chiến trn. Như vy, này các T-kheo, là con voi ca vua kham nhn các xúc.

Thành tu năm chi phn này, này các T-kheo, con voi ca vua xng đáng cho vua, là tài sn ca vua, và được gi là biu tượng ca vua. Cũng vy, này các T-kheo, thành tu năm pháp, v T-kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trng, đáng được cúng dường, đáng được chp tay, là vô thượng phước đin đi. Thế nào là năm?

21. đây, này các T-kheo, T-kheo kham nhn các sc, kham nhn các tiếng, kham nhn các hương, kham nhn các v, kham nhn các xúc. Và này các T-kheo, thế nào là T-kheo kham nhn các sc?

22. đây, này các T-kheo, T-kheo khi mt thy sc, không tham đm các sc kh ái, có th gi tâm đnh tĩnh. Như vy, này các T-kheo, T-kheo kham nhn các sc. Và này các T-kheo, thế nào là T-
kheo kham nhn các tiếng?

23. đây, này các T-kheo, T-kheo khi tai nghe tiếng, không tham đm các tiếng kh ái, có th gitâm đnh tĩnh. Như vy, này các T-kheo, T-kheo kham nhn các tiếng. Và này các T-kheo, thế nào là
T-kheo kham nhn các hương?

24. đây, này các T-kheo, T-kheo khi mũi ngi các hương, không tham đm các hương kh ái, có thgi tâm đnh tĩnh. Như vy, này các T-kheo, T-kheo kham nhn các hương. Và này các T-kheo, thế nào là T-kheo kham nhn các v?

25. đây, này các T-kheo, T-kheo khi lưỡi nếm các v, không tham đm các v kh ái, có th gi tâm đnh tĩnh. Như vy, này các T-kheo, T-kheo kham nhn các v. Và thế nào, này các T-kheo, là T-kheo kham nhn các xúc?

26. đây, này các T-kheo, T-kheo khi thân cm các xúc, không tham đm các xúc kh ái, có th gitâm đnh tĩnh. Như vy, này các T-kheo, T-kheo kham nhn các xúc.

Thành tu năm pháp này, này các T-kheo, đáng được cung kính, đáng được tôn trng, đáng được cúng dường, đáng được chp tay, là vô thượng phước đin đi.

(Trích Kinh Tăng Chi Bộ)

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites