Pages

18 July 2016

TỤNG KINH

"Nếu ngài bảo mọi chúng sanh đều được phước, người nông dân bảo, vậy thì họ sẽ dành hết, vì vợ tôi rất yếu đuối. Xin ngài chỉ tụng kinh cho vợ tôi thôi."
Một nông dân nhờ một vị Tăng phái Tendai tụng kinh cho vợ anh ta vừa mất. Sau thời kinh, anh hỏi: "Ngài có tin rằng vợ tôi hưởng được phước đức của thời kinh không?

"Chẳng những chỉ vợ của gia chủ mà tất cả chúng sanh đều được hưởng cả," - vị
Tăng trả lời.

"Nếu ngài bảo mọi chúng sanh đều được phước, người nông dân bảo, vậy thì họ
sẽ dành hết, vì vợ tôi rất yếu đuối. Xin ngài chỉ tụng kinh cho vợ tôi thôi."

Vị tăng giải thích rằng người Phật tử nào cũng muốn hồi hướng công đức cho tất
cả chúng sinh.

"Ðó là một giáo lý cao thượng, anh nông dân kết luận, nhưng xin ngài dành cho
một ngoại lệ. Tôi có tên láng giềng thô bạo hằng xử tệ với tôi. 
Xin ngài loại nó ra khỏi cái thành phần chúng sinh kia nhé."

(Trích 101 Câu Chuyện Nhà Thiền)

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites