Pages

27 May 2016

KINH PHẬT NÓI GIỚI HƯƠNG

http://i46.photobucket.com/albums/f116/Du_Lich_Hoa_Sen/HOA%20SEN/hoasenhongdep_zps45ae972e.jpgỞ thế gian, nếu có cận sự nam,[1] cận sự nữ[2] giữ gìn tịnh giới và làm các pháp lành, như: không sát sanh, không trộm cướp,không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì hương giới của những cận sự nam, cận sự nữ ấy lan tỏa khắp mười phương và được chúng sanh ở mười phương kia đều khen ngợi...


Tây Thiên dịch kinh, Tam tạng Triều tán đại phu, 
Thí Quang Lộc khanh, Minh giáo Đại sư,
thần Pháp Hiền phụng chiếu dịch.
Việt dịch: Thích Quảng Năng.


Đúng thật như thế, chính tôi được nghe!
Một thời Đức Phật cùng với chúng đại tì-kheo cư trú ở vườn Cấp-cô-độc, nước Xá-vệ. Bấy giờ, tôn giả A-nan đến gặp Đức Phật.Đến rồi, tôn giả đầu mặt lễ chân Đức Phật, chắp tay cung kính mà bạch Đức Phật:
- Thế Tôn! Con có chút nghi ngờ muốn hỏi, kính mong đức Thế Tôn giảng giải cho con rõ. Rồi tôn giả A-nan nói: “Con thấy thế gian có ba loại hương làhương thơm của rễ, hương thơm của hoa và hương thơm của hạt. Ba loại này lan tỏa khắp nơi, có gió cũng nghe, mà không có gió cũng nghe. Hương ấy là gì?”.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo tôn giả A-nan: “Ông chớ nói ba loại hương này lan tỏa khắp nơi có gió cũng nghe được mà không có gió cũng nghe được. Ba loại hương này dù có gió hay không có gió cũng lan toả khắp khắp nơi, nhưng không nghe được.
A-nan! Nay ông muốn nghe loại hương lan tỏa khắp nơi có gió hay không có gió cũng nghe thì phải lắng nghe kĩ, Ta sẽ nói cho ông nghe.”
A-nan thưa Phật rằng: “Thế Tôn! Nay con muốn nghe, mong Thế Tôn vì con mà nói rõ.”

Phật bảo A-nan: Những loại hương ấy dù có gió hay không có gió cũng lan tỏa khắp mười phương. Ở thế gian, nếu có cận sự nam,[1] cận sự nữ[2] giữ gìn tịnh giới và làm các pháp lành, như: không sát sanh, không trộm cướp,không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì hương giới của những cận sự nam, cận sự nữ ấy lan tỏa khắp mười phương và được chúng sanh ở mười phương kia đều khen ngợi. Những chúng sanh ấy tuyên truyền: “Ở trong thành nọ có cận sự nam, cận sự nữ như vậy, giữ gìn tịnh giới của Phật và làm các pháp lành, nhưkhông giết hại, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu v.v… Người nào thực hành đầy đủ giới pháp ấy, thì người đó được hương thơm của giới như vậy.Dù có gió hay không có gió hương thơm ấy cũng tỏa khắp mười phương và được tất cả chúng sanh nghe biết khen ngợi, kính mến.”
Bấy giờ, Thế Tôn mà nói kệ:
Tất cả hoa quả ở  thế gian
Cho đến trầm đàn, long xạ hương,
Những loại hương ấy không lan tỏa
Chỉ nghe hương giới tỏa khắp nơi
Chiên-đàn, Uất-kim và Tô-hợp,
Hoa Ưu-bát-la và Ma-lệ
Trong các loại hoa hương quí ấy
Chỉ có giới hương là tối thượng.
Các loại trầm đàn ở thế gian,
Hương ấy dù thơm nhưng không tỏa,
Còn hương người trì tịnh giới Phật
Chư thiên đều nghe cùng ái kính.
Như vậy tròn đầy giới thanh tịnh,
Cho đến siêng năng làm việc lành,
Người ấy hay mở trói thế gian,
Tất cả các ma thường tránh xa.
Bấy giờ, tôn giả A-nan cùng đại chúng tỳ-kheo nghe Phật dạy rồi, hoan hỷ tin nhận rồi lễ Phật mà lui ra.

[1] Cận sự nam 近事男 (S: Upāsaka): người nam tại gia thụ trì năm giới, thân cận Tam bảo, phụng sự Như Lai.
[2] Cận sự nữ 近事女(S: Upāsikā): người nữ tại gia thụ trì năm giới, gần gũi Tam bảo, phụng sự Như Lai.

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites