Pages

23 May 2016

UNG THƯ PHỔI PHÁT TÂM NIỆM PHẬT BUÔNG BỎ DUYÊN TRẦN MỘT THÁNG SAU VÃNG SANH CỰC LẠC

https://i.ytimg.com/vi/UkaHkW94468/maxresdefault.jpgCư Sĩ Dương Hồng Mai người mắc căn bệnh ung thư phổi. Sau nhiều ngày tháng xạ trị và đi đến tuyệt vọng tột cùng trước căn bệnh nghiệt ngã, được người quen giới thiệu Phật pháp – Pháp môn niệm Phật, cư sĩ Dương Hồng Mai đã phát tâm, phát nguyện hành trì, buông bỏ duyên trần quyết tâm niệm Phật nguyện được Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc.Kinh Vô Lượng Thọ Phẩm Thứ 6: Phát Đại Thệ Nguyện, nguyện thứ 18 Phật A Di Đà lúc đó là Pháp Tạng Tỳ Kheo đang tu nhân địa đã nguyện: „Giả sử khi tôi thành Phật, chúng sanh ở mười phương chí tâm tin ưa muốn sanh về nước tôi nhẫn đến mười niệm, nếu không được sanh thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác“.


Cư Sĩ Dương Hồng Mai người mắc căn bệnh ung thư phổi. Sau nhiều ngày tháng xạ trị và đi đến tuyệt vọng tột cùng trước căn bệnh nghiệt ngã, được người quen giới thiệu Phật pháp – Pháp môn niệm Phật, cư sĩ Dương Hồng Mai đã phát tâm, phát nguyện hành trì, buông bỏ duyên trần quyết tâm niệm Phật nguyện được Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc. Trước giờ vãng sanh cư sĩ Dương Hồng Mai đã được báo trước ngày giờ vãng sanh và đã ra đi vô cùng thù thắng trước sự chứng kiến của tứ chúng đồng tu...


Bỏ ác – hành thiện – phát tín nguyện hành – trì danh niệm Phật – nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc là con đường ngắn nhất giúp chúng sanh chúng ta đời mạt pháp trong vòng một đời đoạn ba đường ác, thoát khỏi 6 đường, vĩnh ly sanh tử luân hồi... 


Tin hay không tin? Hành hay không hành? Nguyện hay không nguyện? Vãng sanh hay không vãng được sanh? Tất cả chỉ còn phụ thuộc nơi chính bạn. 


Nam Mô Tiếp Đẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites