29 tháng 4 2016

ĐÀN PHÁP CHUẨN ĐỀ - PHẦN 2

Những hình ảnh Chư Tôn Đức Tăng Ni hướng dẫn các Phật tử thực hành Nghi Thức Cúng Dường trong Đàn Bố Sắc Trí Ca Pháp ngày 23.04.2016...
Xin hoan hỉ click lên tấm hình
để xem toàn bộ ALBUM0 Kommentare:

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites