Pages

19 September 2015

CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG ĐẠI LỄ VU LAN NGÀY 12.09.2015

Cúng Dường Trai Tăng là một nghi thức quan trọng và trang nghiêm nhất trong Đại lễ Vu Lan, bởi nghi thức này biểu tỏ tấm lòng hiếu đạo, hiếu kính, hiếu nghĩa của các Phật tử đối với Chư Tôn Đức Tăng...


Những người đã nối truyền và mang giáo pháp của đấng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để giáo hoá chúng sanh, giúp cho cách chúng sanh hiểu, noi gương và đi theo con đường chánh pháp để tiến tới giác ngộ và giải thoát. Vì thế cúng dường Trai Tăng không chỉ giản đơn ở những vật thực được mang tới cúng dường, xa hơn thế là những người Phật tử đã biểu tỏ tấm lòng tôn kính đối với Chư Tôn Đức Tăng và cũng là tấm lòng tri ân Phật…
 Khung cảnh Cúng Dường Trai Tăng Đại Lễ 
Vu Lan PL.2559  trưa ngày 12.09.2015

 0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites