Pages

19 September 2015

KHUNG CẢNH CHƯ TĂNG TRÌ BÌNH TRONG ĐẠI LỄ VU LAN 12.09.2015

Để làm sống lại những hình ảnh thời Phật còn tại thế và cũng là tạo thêm nhân duyên cho các Phật tử thường được gần gũi Tam Bảo, năng làm phước thiện, xả bớt tâm tham bằng cách thực hành hạnh bố thí, cúng dường... 


Hồi 11.30 giờ ngày 12.09.2015, Chư Tôn Đại Đức Tăng Ni đã hành hương trì bình dọc khu vực lân cận chùa Phật Huệ. Các Phật tử đã hoan hỉ mang theo tứ vật dụng rồi cùng nhau hoan hỉ sắp hàng để cúng dường những tứ vật dụng mỗi khi có Chư Tôn Đức Tăng đi ngang qua.

Đây là một nghĩa hạnh vô cùng cao đẹp giúp cho những thế hệ trẻ sanh ra và lớn lên tại Đức biết thêm về nghĩa  đạo, trưởng dưỡng hạnh bố thí, nhờ đó mà phước hạnh cũng ngày một thêm tăng trưởng...Xin hoan hỉ clicken lên tấm hình 
để xem toàn bộ Album

Khung cảnh Chư Tôn Đức Tă ng Ni trì bình 
khất thực trong Đại  Lễ Vu Lan PL.2559 ngày 12.09.2105

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites