Pages

21 August 2014

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - PHẦN 2http://chuavn.orgfree.com/PSTinhKhong_files/1.jpgLoi ngưi này rất ít, thin sư Vân Cốc rất kinh ngạc, ba ngày ba đêm chng khi mt nim, công phu này khá lm! Lin hi ông ta: Ông tu như thế nào? Ông ta lin đáp li, cũng rất thật thà: Con chng có công phu gì! Số mng đã được ngưi khác đoán sn, khi nim vô ích, chẳng thà coi như xong, chng khi nim nữa! Thin sư Vân Cốc i, bảo:Ta ng ông là thánh nhân, hóa ra ông vn là phàm phu”.
 
Chủ ging: Lão pháp Tịnh Không  
Thi gian: Ngày 5 tháng 04 năm 2010 
Đa đim: ơng Cng Phật Đà Giáo Dc Hiệp Hi  
Chuyn ng: Bu Quang Tự đệ tử NHòa  
Giảo chánh: Đức Phong và Hu Trang


Trong Thin Định, thi gian và không gian chng còn nữa. Thi gian và không gian chng còn, chúng ta th tin chuyn này, sao? chng minh khoa học! Khoa học chng minh như thế nào? Thôi miên rất khoa học! Trong thôi miên, thi gian và không gian chng còn nữa! Q vị thy: Thôi miên hai tiếng, ngưi được thôi miên thể nhđược vài đi trong quá khứ. Lúc b thôi miên, ngưi ấy có th ti thiên đưng, mà cũng th xung đa ngc. Q vị thy đó: Đột phá thi gian lẫn không gian! Do chúng ta biết: Thôi miên cũng là tinh thn phi buông lng hết thy, buông xung hết thy, trong tâm không tạp nim, cùng mt nguyên [vi Thin Định]. Công phu Thin Định càng sâu hơn, thi gian [nhập Định] càng dài hơn, by ngày, hai mươi mốt ngày, trn pháp gii không gii qu thật đu có thể thy rệt, minh bạch. Thật ra, cn tn ngn y thi gian hay không? Không cn! Chỉ trong mt nim! Trong mt nim bèn thông đạt, hiu rõ, tùy thuộc q vị buông xung nhiu hay ít. Sai biệt chng do công phu cn hay sâu, mà do q vị buông xung nhiu hay ít. thế, q vị mun dụng công, ngàn muôn phn đng chấp trước; buông xung càng nhiu, tâm q vị càng thanh tịnh, càng gn vi tự tánh. Trong cun [Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ VọngTn] Hoàn Nguyên Quán nói: Tự tánh thanh tịnh viên minh thể”, tc là càng buông xung nhiu, càng gn vi t tánh. Càng gn t tánh, q vị càng liu gii. Sau khi liu gii chân tưng, lão nhân gia xuất Định, bắt đu dạy học, sao bắt đu dạy hc? Tâm t bi t nhiên lưu lộ, chng do, không điu kin, thy chúng sanh bèn mun giúp họ trở v t tánh. Vì lẽ gì? Họ và ta là một, không hai. Ni giác ngộ biết, kẻ mê chng biết [ta và ngưi] là mt Thể. Làm như thế, dy suốt bốn mươi chín năm, đức Thế Tôn viên tch lúc by mươi chín tui. Từ năm ba mươi tui bắt đu dy học ti năm by mươi chín tui; do đó, Ngài ging kinh hơn ba trăm hi, thuyết pháp bn mươi chín năm.

Chúng ta nhìn t ch này, Ngài dùng thân phn nào? Mang chức nghiệp giáo sư, suốt đi dy học. Dạy gì? Hết thy các kinh do Phật đã ging lúc còn ti thế chưa chép thành văn tự, đều chỉ là ming nói. Sau khi đức Thế Tôn viên tch, các học trò đem nhng thy đã dy, đã nói trong quá khứ ghi chép li, đến khi y mi trở thành kinh đin. Ghi chép cũng chng phi là chuyn đơn gin, phi tìm ngưi nhắc li, tìm ai? Tìm A Nan. A Nan là thị giả ca đức Pht. Kinh do Thích Ca Mâu Ni Pht đã nói trong một đi, ngài A Nan đu nghe qua. A Nan là em h nhỏ nhất ca đức Phật. Anh em h ca Ngài gm tám ngưi, Thích Ca Mâu Ni Phật ln nhất, A Nan nhỏ nhất, tức lão Bát, kém Pht hai mươi tui. Do thu y, Thích Ca Mâu Ni
Phật ging kinh t hai mươi năm trước đó, tc khi Thích Ca Mâu Ni Pht bắt đu ging kinh, ngài A Nan mi sinh ra. Đức Phật đã ging kinh suốt hai mươi năm, ngài A Nan mi xut gia năm hai mươi tui, nhng kinh Phật đã ging trong hai mươi năm trưc, A Nan chưa được nghe. Vì thế, kinh có chép: Nhng lúc rnh ri, đức Thế Tôn đem nhng đã nói trong quá khứ đều ging li cho ngài A Nan nghe, cho nên Ngài nghe kinh rất hoàn chỉnh. Ngài A Nan có trí nh đặc biệt tốt, nghe mt ln sẽ vĩnh vin chng quên, ging như máy thâu âm, Ngài có th nhắc li nguyên văn, kh năng hy hu này. Trong các đệ tử Phật, chỉ Ngài trí nh cao nht. thế, sau khi đức Phật diệt độ, mi ngưi thỉnh A Nan lên tòa ging li, năm trăm vị A La Hán là các đệ tử đức Phật, trong thuở y, h là nhng vị tng nghe kinh, đu chng minh. Kinh nói ra phi được năm trăm A La Hán cùng đồng ý A Nan nói không sai, đức Phật đã nói n thế” ri mi ghi chép li. Nếu có [điu nào b] một ai đó nghi ngờ, phi lược bỏ điu y, nhm giữ ch Tín vi ngưi đi sau. Kinh tng được kết tập nghiêm ngặt như thế, chng phi là chuyn dễ dàng!

Văn t dùng để kết tập thu ấy là Phn văn, hin thi rt ít ngưi hiu cổ văn Ấn Độ. Kinh đin truyn đến Trung Quốc bng tiếng Phn, thu y, nhng lưu học sinh Trung Quốc (nhng vị cao tăng sang Thiên Trúc cu pháp) đến Ấn Độ học tập cũng học Phn n, từ tiếng Phn dch sang tiếng

Hán mà có th chng b sai lm ư? Nay chúng ta dch một bài văn cơng từ tiếng Anh sang tiếng Hán, th dch đúng một trăm phn trăm hay không? Không th nào! Nói chung là có sai lm. Đng nói ngôn ngữ ngoi quốc, đi vi cổ văn Trung Quốc, q vị ly mt bài văn cơng ca cổ nhân, m vài ngưi, hay m mưi ngưi, bảo họ dch bài y thành văn Bạch Thoi, mưi ngưi dch khác nhau, rốt cuộc dùng tiêu chun nào [để phán định đúng sai]? Rt khó nói, điu này th khiến cho ngưi ta tin tưng [tính cnh xác ca kinh Pht] hay chăng? Khi y, tôi đã thỉnh giáo tiên sinh Phương Đông M chuyn này, làm thế nào để khiến chúng ta sanh khi lòng tin? Thy Pơng hết sức cm khái, nói: Ni Trung Quốc thi cổ chng ging ngưi Trung Quốc hin thi. Ni Trung Quốc hin thi đánh mt lòng tự tin dân tộc, nên mi b lăng nhục ln lao như thế, chịu lm kh nn như vy. Xưa kia, ngưi Trung Quốc không như vy, hết sức t hào. Kinh đin tiếng Phn sau khi dch sang tiếng Hán, không nhng ý nghĩa chng b sai lm, mà văn t còn đẹp đẽ, bóng by hơn nguyên văn! i cách khác, đã có bản tiếng Hán, th không cn đến bn tiếng Phn, tự hào như thế đó! Ti Trung Quốc vào thi Tùy - Đưng, ngưi Trung Quốc thật sự ging như ngưi Trung Quốc, đâu phi như hin thi? Thy Phương dy tôi như thế, hóa gii ni nghi vn ca tôi.

Đúng không? Đúng! T xưa ti nay, Trung Quốc qu thật là một nước l nghĩa, là một nước to ln mênh mông, mãi cho đến đi Thanh, lòng t tin
ấy b mất sch. Vào cui đi Thanh, vào cui triu đi mi ny sanh vn đề,
rất nhiu nhân tố khiến cho vn đề ny sanh, sử cn đi đã chép rất ràng: Chng phi truyn thng Trung Quốc vn đề, mà do ngưi lãnh đạo đt nước thu ấy là T Hy Thái Hu vn đề. Đúng là “một người khiến đt nước hưng thịnh, một người khiến cho quc gia, dân tộc bị diệt vong, liên quan ti một nhân quá ln! Nhà Thanh t thu khai quốc cho đến đi chng ca ta là vua Hàm Phong, Từ Hy Thái Hu là phi t ca Hàm Phong, đế ơng các đi đu mi các bc cao nhân Nho, Tch, Đạo, nói theo danh từ hin nay là chuyên gia, học giả” vào hoàng cung. Hoàng đế dẫn phi tn, văn võ đi thn nghe ging mỗi ngày, học tập mi ngày, tht slàm! T Hy phế tr chế độ này; T Hy không theo nhng bậc đi đức Nho, Thích, Đạo nữa, không nghe li h nữa. ta mê tín, cu cơ, phò loan, ham
chuyn thn tiên, quốc gia đi s đu đem thưa hi trong đàn cu cơ. Do vy mất nước! Chương Gia đi sư kể cho tôi biết chuyn này. Đi trước ca ngài Chương Gia là quốc ca các đi hoàng đế nhà Thanh; trong tứ đi lạt-ma2 chỉ mình Ngài đạo tràng ti Bắc Kinh. Chương Gia đi tr sở ti Bắc Kinh, Ngài thưng ở Bắc Kinh để làm cố vn cho hoàng thưng. Lão nhân gia cho tôi biết: Chuyn xu do T Hy gây ra, ta phá hoi chế độ; ngưi lãnh đạo coi rẻ truyn thng, dn dần nh hưng ti qun chúng. Nếu

chúng ta truy cu, truyn thng văn hóa tốt đẹp như thế, l nào mà trở thành nông ni như hin thi? Đu mi do Từ Hy. Chúng ta phi biết yêu mến, phi làm thế nào để khôi phục [truyn thng văn hóa].

Do vy, sau khi chúng tôi hiu ràng, minh bạch chuyn này, mi biết Phật pháp t thng, càng học càng ham thích, khi y, mi phát hin, thật sự phát hin ca báu, phát hin kinh giáo là món trân bảo t thng khôn sánh. Nhưng trong giáo pháp Đi Thừa thưng nói: Pht  pháp
nhân thuyết, tuy trí mạc năng giải (Pht pháp không ngưi nói, t tuy có trí vn chng th hiu được). Hin thi, sách v t có, nhưng thiếu ngưi truyn thừa. Trong thi Dân Quốc, đúng đời sau thua đi trưc, đã đến thu mt. Trong thi Kháng Chiến, nói chung còn mưi my vị xuất gia và ti gia [hong dương Phật pháp]. Sau thời Kháng Chiến, ngày càng ít, bậc đại đức hiếm hoi, thiếu ngưi kế tc, đặc biệt là trong năm mươi năm gn đây. Chúng ta biết: Phật giáo thật sự hoàn toàn chng din mục. Ti Đài Loan, thật sự ging kinh, dy học chỉ mình thy Lý. C m mt liên xã tại Đài Trung, trong liên xã m lớp dy học. Cụ m mưi my lớp đu là dạy truyn thng văn hóa ging như giáo dc xã hi hoặc lớp hun luyn bổ túc, không nhn học phí. Bn thân thy lm tài nhiu nghề, biết rất nhiu th, năng lực dy dỗ. Cụ dy học ti Đài Trung ba mươi tám năm, tch năm chín mươi by tui. C ging kinh ti Đài Trung suốt ba mươi tám năm chng gián đon, nhưng mi tun chỉ ging một bui, ấn định bui học nhm ngày thứ Tư, thi gian cố định, nơi chn cố định. Do vy, cụ chng cn tuyên truyn, thứ mi tun đến T Quang Đồ Thư Quán ở Đài Trung, nhất định thy c ging kinh ở đó, mi tun một ln. C dy học sinh chúng tôi là nhng học sinh trẻ tui học ging kinh cũng mi tun một ln nhm ngày thứ Sáu, dy chúng tôi ging kinh; còn dy cổ văn t như một lớp học nh ca nhóm ông Giang Dật T, họ học thi từ vi c. Ngoài ra, còn có nhiu khoa mục, nhưng chính thy tìm không ra thi gian, phi mi giáo viên từ bên ngoài đến dy. Do là giáo dc xã hi, nên xét v đim này, rt ging vi ch thức dy dỗ thi Tch Ca Mâu Ni Phật.

Đối vi Pht giáo trên toàn thế gii hin thi, tôi nghĩ: Nếu nói đi lưc, ti thiu sáu hình thức khác nhau mà chúng ta phi biết. Loi thứ nhất là giáo dc ca Tch Ca Mâu Ni Pht, lão nhân gia suốt đi làm thy;
nói theo ch bây giờ, Ngài là một nhà giáo dc văn hóa xã hi đa nguyên, Ngài mang thân phn là một ngưi nghĩa vụ làm công tác giáo dc văn hóa xã hi đa nguyên, không nhn học phí. Cuộc sống rất đơn gin, ăn một bữa Ngọ, ngủ i gốc y, suốt đi không xây trưng học. Ging dy chnào? Rng i, dưi ci cây, số ngưi hc chng ít! Vì thế, nay chúng ta nghĩ đến, thy chng đơn gin. Thưng Tùy Chúng là một ngàn hai trăm năm mươi lăm ngưi, nhng vị này chng ri khi Phật. Tôi nghĩ nhng

ngưi tham dự khác, ti thiu cũng bng s này. Nói ch khác, khi Phật dy học, thính chúng phi ti hai, ba ngàn ngưi. Thu y, đâu máy khuếch âm, trong đng trng, nếu ngưi ta nghe không rõ ràng lm, còn hng thú theo học vi Phật nữa hay chăng? Buổi ti nghỉ dưi ci cây, gió thi, nng hun, mưa táp đu chng ngi, thân kim cang bất hoi mà! Gia trưa ăn mt bữa, ngưi ta cho ăn ny, chng phân biệt tí nào. Đó là hng ngưi gì, thân th vy? Chúng ta ngm li, không ch nào sánh bng! Chúng ta ra ngoài đng một đêm, hôm sau v nhà bèn ngã bnh, làm sao thể sánh bằng? Chng phi là một hai ngày, mà là sống như vy sut bn mươi chín năm, chng thkhiến kẻ khác bi phục ư? Thật sự có công phu, thân ln tâm đều khỏe mnh. Đây chính là Phật giáo nguyên gốc ca Thích Ca Mâu Ni Phật. Lão nhân gia suốt đi chng lập đạo tràng là ca Ngài; bi lẽ, lp đạo tràng sẽ kẻ khi ý nim cong quo: Làm thế nào để đạo tràng ấy? Ngài không có đạo tràng, biết ngưi đi sau [đi vi đo tràng] s có tác dụng phụ (kiến gii chấp trưc, tham cu lch lc), thứ gì cũng không có, chúng ta nên học theo điu này!

Phật giáo truyn sang Trung Quốc, đạo tràng do quốc gia, hoặc nhng vị trưng giả đi p kiến tạo, đu gi thập phương đạo tràng”, đu chng thuộc tư nhân. Đo tràng t qun là ch thức rất hay, hết thy nhng ngưi điu hành đu được bầu ra. Do vy, Phật môn chế độ tuyn
cử sm nhất. Trụ Trì hay Đương Gia đu do tuyn cử, nhim k mt năm. Vì l gì? Đây là phc v; phc vụ t chng th bắt ngưi ta phi phc vụ mãi, mi nhân đu phi nghĩa vụ này, hoàn toàn là nghĩa v. Vì thế, mi nhân ti thiu phi phc vụ mt năm. Trong chùa chin, ngày Ba Mươi tháng Chạp, các vị [chấp sự] cùng t chức, bu cử li. Ngày hôm sau, nhng ngưi mi được tuyn cử sẽ nhm chức vào ngày mùng Một tháng Giêng, đến hôm Ba ơi [tháng Chạp năm y] sẽ cùng t chức. vy, đây là mt chế độ tốt đẹp, chng ai tranh chấp, thật sự là tuyn la ngưi tài năng và đức độ làm Tr Trì đạo tràng; bi lẽ, đây là một cấu giáo học. Ti Trung Quốc đã chế độ này, chính thức đi vào khuôn khổ, chính thức tiến hành công tác giáo học. Tch Ca Mâu Ni Phật là giáo học tư nhân, ging như Khng lão phu tử cũng là giáo học nhân. Sau khi đạo Pht truyn đến Trung Quốc bèn có chế độ, chế độ này được gi chế độ ng lâm”. Trong quá khứ, Phương tiên sinh đã nhiu lượt nói vi tôi điu này, ti thiu cũng phi mưi my ln, tạo n tưng rất sâu đm. Thy nói Pht giáo mun hưng ng, nhất định phi khôi phc chế độ tùng lâm. Chế độ tùng lâm là trưng học, chính thức qun trưng hc: Chủ tch tùng lâm là hiu trưng, Thủ Tọa là giáo vụ trưng, Duy Na là hun đạo trưng, Giám Vin là tng vụ trưng, hoàn toàn ging vi cách phân chia trách nhim trong trưng đi học. Tuy khác danh xưng, nhưng chức tch như nhau, qu thật

mt trưng học. Đấy là trong quá khứ. Hiện thi chng còn nữa. Hin nay, Phật giáo biến thành tôn giáo. Chúng ta nên biết điu này xy ra từ thi vua Gia Khánh trở đi. Trong thi Càn Long - Gia Khánh, chùa chin, tùng lâm Trung Quốc vn còn là nơi dy học, đời nào cũng bậc cao tăng, đi đức. Hin nay đã biến thành tôn giáo, chúng ta cũng chng th không thừa nhn nó. Do vy, loi thứ hai là tôn giáo Phật giáo. Quý vị thy loi này ly kinh sám Phật sự, pháp hi làm chính yếu, chng ging kinh, dạy học, biến chất ri! Loi thứ ba là biến thành học thuật. Trong trưng đi học, ban Triết Học dùng kinh Pht để ging dy, tôi cũng dy my năm, Phật giáo biến thành học thut, biến cht ri! Loi thứ tư là du lch vãn cnh trong nước, tc là loi Phật giáo tham quan du lch. Còn một loi rất mi, rất hợp thi trang là nghip Phật giáo, nghe nói còn cạnh tranh trên thị trưng, xí nghiệp Phật giáo mà! Loi cui cùng là giáo Phật giáo, đeo chiêu bài Pht giáo, thật ra chng ăn nhập vi Phật giáo, ging như cái gi là Pháp Luân Công, hoàn toàn sai lm. Như vy là ti thiu có sáu hình thức khác nhau, chúng ta đang học loi nào, phi hiu rõ điu này!

Do Chương Gia đi sư chỉ tôi đưng li này, dy tôi hãy học v Thích Ca Mâu Ni Phật, tôi cũng rất vâng li, hết sức tôn kính thy, vâng li thy chỉ dy. Sau đy, không nhng thy dy tôi học theo Thích Ca Mâu Ni Pht, mà còn mong tôi hãy xut gia, đi theo con đưng ca Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tôi làm theo, chng thực li c Pơng đã nói: “Học Pht hưởng thụ tối cao trong đời người”, tht là hnh phúc sung sưng m mãn. th thách hay chăng? Thử thách hết sức nhiu, th thách đu là khảo thí. Chúng ta học Phật, đi vi ngưi, đi vi sự, đối vi vt, phi vĩnh vin giữ tm lòng cm ơn. Q vị sẽ luôn gặp phi hủy báng, chưng ngi, thm c hãm hi, quý vị phi cm ơn nhng ngưi y. Vì sao? H đến khảo ta, ta đu có th vượt qua, chng oán hn, chỉ cm ơn. Vì l h cng ngi ta như thế? Đi khái là do hai nguyên nhân: Một là trong đời quá khứ, l ta đã chưng ngi họ. Đấy là oan oan tương báo. Nay chúng ta hiu rõ, giác ngộ, tiếp nhn qu báo này, hóa gii oan nghiệt y. Ta chẳng trả t họ, mà cũng đng nên oán hn họ. Một nguyên nhân khác là từ xưa đến nay, đây là điu chng thể tránh khi. Bị đố k, cng ngi là do bn thân chúng ta x chng cn thn, thái đ chng khiêm tn, khiến kẻ khác sanh lòng ghen ghét. Đó ta sai, chng phi kẻ ấy sai, chúng ta cũng phải cm ơn ky. Trong Phật pháp, nơi đâu hu duyên bèn đến đó, hu duyên được gi là “thời  tiết nhân duyên. Cổ nhân Trung Quốc tng nói: “Nhân thiên nht ho, hoa vô bách nhật ơng” (ngưi chng tt đẹp ngàn ngày, hoa chng thơm trăm bữa). Ni và ngưi chung vi nhau, th chung ba năm, q vị bèn chán ngán, ny sanh vn đề. Chúng ta phải biết dặt, cẩn thn trong khi tâm đng nim, li lẽ, hành vi, phi ly nhng li chỉ dy ca Pht, B Tát, thánh hin làm tiêu chun ng xử cho chúng ta, nghiêm ngặt tuân th, chắc chn sẽ ích. Đi vi nhng kẻ tơng tn chúng ta, chúng ta dùng tâm tình báo ân để đối đãi, lâu ngày h sẽ biết, biết ri cũng sẽ hi ci, nhưng như thế nào? Nói xin li là vn đề th din! Chúng ta biết điu y, trong tâm kẻ ấy chng còn oán hn chúng ta, hóa gii ri. Q vị nói xem chuyn này có vui ng lm hay không, là chuyn tốt đp n thế đó!

Bi lẽ, trong thế gian hin ti, oan oan tương báo quá nhiu, l gì?
Quý vị đi xử vi ngưi khác, chng ban bố ân đức, khó tránh kết oán vi ngưi khác. Nay sao con hiếu cháu hiền ít i, quý vị ngm xem cnh mình có bố thí ân đức đi ngưi ngoài hay chăng? B t ân đức mi kẻ báo ân m đến. B t tài vt mi ngưi tới trả nợ. Luôn luôn toan chiếm phn tin nghi hơn ngưi, đó gì? Con cháu ca q vị là kẻ đến đòi nợ. Đâu đâu cũng ngạo nghễ, ln áp ngưi khác, như vy là sẽ có kẻ tới báo oán. Phin phức ch này. Chúng ta nht định phi hiu điu này, đu là tự làm, tự chịu”. Mọi ngưi đu là ngưi tt, tổ tiên dy chúng ta “nhân tánh bn thiện” (tánh con ngưi vn lành), Đi Tha Phật pháp dy chúng ta “tất cả chúng sanh vốn là Pht,  chúng ta thy ngưi khác như thế nào? Chúng ta phi thy ngưi khác, hết thy chúng sanh đều là B Tát, đu là Phật, tht đấy, chng gi đâu! Vì sao Thin Tài chng đắc Pht qu rốt ráo viên mãn trong một đi? Xưa kia, tôi ging kinh Hoa Nghiêm, ging Tứ Thập Hoa Nghiêm, cũng bỏ ra không ít thi gian; đáng tiếc là khi y ngay cả máy thâu âm cũng chưa có. Tôi ging kinh được một nửa bèn hiu rõ, biết bí quyết thành tựu ca Ngài chính là: Trong lòng Ngài, chúng sanh toàn là thin tri thc, toàn là Phật, B Tát, cho nên Ngài thành tựu. Tôi quan sát cn thn, tìm ra thông tin này t kinh đin: Thy của Ngài là Văn T B Tát. Ngài đắc Căn Bn Trí nơi Văn T B Tát, mà cũng là đắc thanh tịnh tâm, đi triệt đi ngộ. Ng ri khi tu, khi tu là gì? Khi tu là sng. Văn T B Tát bảo Ngài đi tham học, năm mươi ba ln tham học, tham học là gì? Tiếp xúc các tầng lớp trong xã hi, hết thy mi người mà q vị tiếp xúc t sáng đến ti toàn là Phật, toàn là B Tát, chỉ một mình ta là phàm phu. Ngài mang tâm thái như vy, áp dụng toàn bộ nhng điu đã học t ch thy vào cuộc sống, áp dụng trong công việc, áp dụng trong xử sự, đãi ngưi, tiếp vật.

Khi thy Phương gii thiu kinh Hoa Nghiêm, đã bảo tôi: Kinh Hoa
Nghiêm lun viên mãn, có pơng pháp thin xảo, cui kinh li còn có biu din. Năm mươi ba ln tham học là biểu din, q vị thy: Đem đạo lý và pơng pháp áp dụng vào cuộc sng, công tác, vào xử sự, đi nhân xử thế cho q vị thy. C nói b sách giáo khoa này, c quan nim kinh Hoa Nghiêm là Phật học khái lun bc nhất trên thế gii, tìm chng ra loi tài liu ging dy th hai nào tt đp như thế. Vì thế, vào tui xế chiu, lão nhân gia dạy Triết Học Hoa Nghiêm cho chương trình tiến sĩ đi học Phụ Nhân i học ca giáo hi Công Giáo) đúng là tha thích. Chúng tôi được thy chỉ dạy, mi biết Phật pháp t thng khôn sánh. Phật pháp qu thật th gii quyết vn đề ca chính mình. Bn thân tôi có rất nhiu vn đ, trong đi quá khứ chng tu phước báo. Số mng tht! Quý vị đọc Liu Phàm T Hun, thy tiên sinh Liu Phàm được Khng tiên sinh đoán mng, suốt hai mươi năm chng sai my may: Thu nhập hàng năm, thứ tự đỗ đạt, đa vị đng cấp mi năm đã định trước trong số mng. Trong cuộc sng hng ngày, tiên sinh Viên Liu Phàm chuyn cũng chng nghĩ ti, cùng thin Vân Cốc ngi trong Thin Đưng suốt ba ngày ba đêm, chng khi một nim. Loi ngưi này rất ít, thin sư Vân Cốc rất kinh ngạc, ba ngày ba đêm chng khi mt nim, công phu này khá lm! Lin hi ông ta: Ông tu như thế nào? Ông ta lin đáp li, cũng rất thật thà: Con chng có công phu gì! Số mng đã được ngưi khác đoán sn, khi nim vô ích, chẳng thà coi như xong, chng khi nim nữa! Thin sư Vân Cốc i, bảo:Ta ng ông là thánh nhân, hóa ra ông vn là phàm phu”. Ông ta hi: Sao thy nói vy? Sư bèn gii thích. Đây là một ngưi thật sự hiu mng vn, chng khi vng tưng. Q vị tin vào số mng, hãy xem thin Vân Cốc dạy ông Viên pơng pháp sửa đi số mng. Số mng ca q vị do đâu mà có? Do [các nghiệp nhân] trong đi quá khứ tạo thành.
(còn tiếp)

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites