Pages

14 April 2020

LẬP ĐÀN DƯỢC SƯ ĐỂ NGUYỆN CẦU CHO THẬP PHƯƠNG PHÁP GIỚI CHÚNG SANH VÀ KHẮP CÕI TA BÀ ĐỒNG ĐƯỢC TIÊU TAI DIÊN THỌ

Tại chùa, hàng ngày chư tôn Đức Tăng Ni sẽ thay phiên nhau thỉnh đại hồng chung Bát ã mỗi nửa canh giờ để thức tỉnh thập phương pháp giới chúng sanh cùng hướng về Tam Bảo và Đàn Tràng Dược Sư...
LẬP ĐÀN DƯỢC SƯ ĐỂ NGUYỆN CẦU CHO THẬP PHƯƠNG PHÁP GIỚI CHÚNG SANH VÀ KHẮP CÕI TA BÀ ĐỒNG ĐƯỢC TIÊU TAI DIÊN THỌ ĐỒNG NGUYỆN CẦU CHO ĐỨC QUỐC VÀ VIỆT NAM SỚM NGÀY VƯỢT QUA DỊCH NẠN CORONA

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đức Thế Tôn dạy rằng: „Văn-thù-sư-lợi! Khi Đức Dược Sư chứng đạo bồ-đề, nhờ sức bản nguyện thấy các chúng sanh bị các bệnh khổ, thân thể ốm gầy, môi miệng khô rát, hoặc sốt xuất huyết… hoặc trúng trùng độc, bùa ngãi chú thuật; hoặc bị chết yểu, hoặc bị chết oan. Vì muốn chúng sanh dứt trừ bệnh khổ, thỏa mãn mong cầu, Đức Phật Thế Tôn liền vào tam-muội. Vào tam-muội rồi, từ nơi nhục kế phóng luồng ánh sáng rực rỡ chiếu khắp, từ ánh sáng ấy tuyên thuyết thần chú:

Nam mô bạt già phạt đế bệ sát xả, lủ rô thích lưu ly bác lặt bà hắc ra xà giả. Đát tha yết đa gia a ra ha đế tam miệu tam bột đà gia đát điệt tha. Án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xả, tam một yết đế tóa ha.

Thần chú vi diệu vừa được thuyết xong, quả đất chấn động, phóng ánh sáng rực, chiếu khắp muôn nơi, tất cả chúng sanh bị những bệnh khổ đều được tiêu trừ, thân tâm an ổn, hưởng mọi niềm vui. Văn-thù-sư-lợi! Nếu gặp những người tật bệnh khổ não, trước tiên chúng ta tắm rửa sạch sẽ, súc miệng đánh răng, tụng trăm lẻ tám biến thần chú này vào trong thức ăn, thuốc uống hay nước không có vi trùng, rồi cho họ uống thì những bệnh tật đều được tiêu trừ. Nếu cầu điều gì, một lòng tụng niệm, sẽ được như ý, thân thể không bệnh, lại thêm sống lâu, sau khi mạng chung, sanh về thế giới Tịnh Lưu Li kia, được vị Bất thoái, cho đến chứng được Vô thượng bồ-đề. Vì thế nam nữ lòng tin vững chắc, cung kính cúng dường Đức Phật Dược Sư, phải thường trì tụng bài thần chú này, chứ đừng lãng quên“ (...)

Đứng trước dịch nạn Corona đang có nguy cơ lan rộng khắp mọi quốc gia trong đó có Đức quốc và Việt Nam, Chùa Phật Huệ đã thiết lập Đàn Tràng Dược Sư, nương nhờ tha lực của 10 phương Chư Phật và Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cùng 12 Đại Nguyện Lực độ sanh của Ngài và đại nguyện của 12 Đại Tướng Dược Xoa để nguyện cầu cho thập phương pháp giới chúng sanh và quốc độ Ta bà trong đó có Đức quốc và Việt Nam đồng được tiêu tai diên thọ, chúng sanh trong khắp cõi Ta Bà này đồng sớm biết hồi đầu, nương về Tam Bảo, đoạn ác, tu thiện để cùng chuyển hoá dịch nạn Corona. 

Tại chùa, hàng ngày chư tôn Đức Tăng Ni sẽ thay phiên nhau thỉnh đại hồng chung Bát ã mỗi nửa canh giờ để thức tỉnh thập phương pháp giới chúng sanh cùng hướng về Tam Bảo và Đàn Tràng Dược Sư, hoà mình trong ánh sáng tịnh Lưu Ly của đức Phật Dược Sư, cùng tịnh hoá thân tâm, nghe kinh, thỉnh pháp, tiêu trừ mọi tội chướng và phiền não chướng, giúp mọi chúng sanh đồng buông xuống vạn duyên, buông bỏ oán thù, hướng về đạo vô thượng chánh đẳng Bồ đề cùng nhiếp tâm niệm Phật để sanh về Tịnh Thổ.

Để Đàn Tràng Dược Sư thêm được viên mãn, chùa Phật Huệ tha thiết khẩn thỉnh chư Đạo hữu, liên hữu cùng quý Phật tử khắp nơi đồng hướng về Đàn Tràng, hàng ngày cùng nhiếp tâm niệm Phật và hành trì Dược Sư Tâm Chú để nguyện cầu cho các chúng sanh đã bỏ mạng trong dịch nạn Coronavirus suốt những tháng qua và các chư vị Coronavirus trong khắp pháp giới buông mọi sân hận, oán thù, nương trong ánh sáng tịnh Lưu Ly của đức Phật Dược Sư cùng mười phương Chư Phật, đồng nhiếp tâm tu học để tuỳ duyên sanh về Tịnh Lưu Ly Quốc hay Tịnh Độ Quốc của đức Phật A Di Đà.

Quý Phật tử tại gia, hàng ngày tuỳ theo sinh hoạt và thời khoá tu học có thể đồng phát tâm hướng về Đàn Tràng Dược Sư, cùng nhiếp tâm trì chú Dược Sư quán đảnh chơn ngôn tối thiểu từ 108 biến cho đến 1080 biến; kết hợp gia trì Dược Sư tịnh thuỷ và kết Chỉ Ngũ Sắc theo danh vị của 12 Đại Tướng Dược Xoa trong Kinh Dược Sư Bổn Nguyện để tự tịnh hoá thân tâm hoặc đeo chỉ Ngũ sắc bên mình cho tới khi mọi sở cầu, sở nguyện đều được như ý.

Nguyện cầu hồng ân Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo cùng đại nguyện lực của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đồng phổ chiếu đàn tràng Phật Huệ và mười phương cõi nước, giúp cho tận hư không giới chúng sanh đồng được tiêu tai tất thảy ách nạn và luôn sống trong ánh sáng từ quang của Phật pháp.

NAM MÔ TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT TÁC ĐẠI CHỨNG MINH


***CƯỚC CHÚ:
Trong thời gian này quý Phật tử không thể trực tiếp đến chùa Phật Huệ để thiết lễ cầu An và cầu Siêu cho thân quyến, vì vậy chùa kính mong quý Phật tử hoan hỉ liên lạc trực tiếp về chùa hay gửi danh sách cầu An, cầu Siêu về chùa, nhà chùa sẽ thiết lễ cầu An và cầu Siêu giúp quý vị.
Lưu ý: Nhà chùa không nhận bất cứ tịnh tài (keine Spende) nào cho việc thiết lễ cầu An và cầu Siêu. Mong quý Phật tử hoan hỉ đón nhận.

**Bitte um Beachtung: Pagode Phat Hue akzeptiert KEINE SPENDE für die Gebete für inneren Frieden und Wohlgehen sowie für die Verstorbenen-Andacht.

Liên Lạc Ban Tri Sự
NS Thích Nữ Diệu Hạnh
Mobil: 0160-99206729 hoặc 0176-81156716

Chùa Phật Huệ


0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites