Pages

25 September 2019

NHỮNG HÌNH ẢNH CHƯ TÔN GIÁO PHẨM GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU CUNG VIẾNG GIÁC LINH HOÀ THƯỢNG THƯỢNG TỪ HẠ TRÍ ĐÊM 08.09.2019


những hình ảnh GHPGVNTN Âu Châu cùng Chư tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni đến từ Âu Châu, Việt Nam và Đức quốc phúng viếng Giác Linh cố Hoà Thượng thượng Từ hạ Trí...
 

Đêm Chủ Nhật ngày 08.09.2019 vào lúc 19.00h Chư Tôn Giáo Phẩm Lãnh Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu dẫn đầu là Hoà Thượng Thích Tánh Thiệt Đệ Nhất Chủ Tịch và Hoà Thượng Thích Như Điển Đệ Nhị Chủ Tịch GHPGVNTN Âu Châu cùng Chư tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni đến từ Âu Châu, Việt Nam và Đức quốc đã quang lâm Giác Linh Đường phúng viếng Giác Linh Cố Hoà Thượng thượng Từ hạ Trí. 

Dưới đây là những hình ảnh GHPGVNTN Âu Châu cùng Chư tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni đến từ Âu Châu, Việt Nam và Đức quốc phúng viếng Giác Linh cố Hoà Thượng thượng Từ hạ Trí.
0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites