Pages

25 September 2019

CHƯ TĂNG NI CÙNG MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN TỤNG KINH ĐỊA TẠNG

Khung cảnh Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng Môn Đồ Pháp Quyến tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện chiều ngày 07.09.2019 hồi hướng công đức tới Giác Linh TT. Trụ Trì Thích Từ Trí tân viên tịch cao đăng Phật quốc...


                                                  Xin hoan hỉ click lên tấm hình
                                       để xem toàn bộ Album


0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites