Pages

15 June 2013

Phiếu Đăng Ký Tham Dự Khoá Tu Học Phật Pháp Châu Âu 2013


"Quý vị muốn tham dự Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ thứ 25 tại Phn Lan, xin điền vào "Phiếu ghi danh" này rồi gởi về chùa Khánh Anh tại Pháp theo địa chỉ ở bìa sau Bản Tin này. Quý vị có thể gởi qua Internet bằng cách vào trang nhà www.khanhanh.fr lấy "Phiếu ghi danh" điền vào đầy đủ rồi gởi lại qua e-mail : khanhanh@free.fr hay thichquangdao@khanhanh.fr. Học phí có thể nạp sau, khi đến khóa học..."
 
0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites