Pages

31 December 2019

LỄ CÚNG BÁCH NHẬT HÒA THƯỢNG ÂN SƯ THƯỢNG TỪ HẠ TRÍ NGÀY CHỦ NHẬT 08.12.2019


Vào lúc 12.15.h môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni quang lâm trai đường để dâng lễ cúng dường trai Tăng. Phật tử Trần Mai Huy Lam (PD: Đồng Xuân) đã thay mặt môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch, nguyện mong dâng hiến công đức trai diên tịnh, nương nhờ oai thần, ân đức của mười phương chư Phật và chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni hồi hướng Giác linh Hòa Thượng Ân Sư được cao đăng Phật quốc...Chủ Nhật ngày 08.12.2019 vừa qua môn đồ pháp quyến chùa Phật Huệ đã long trọng tổ chức lễ cúng bách nhật để tưởng niệm công đức cũng như bổn hạnh nguyện của cố Hòa Thượng Ân Sư lưỡng viện Trụ trì Chùa Phật Huệ và Tu Viện Phật Đạo đạo hiệu Thích Từ Trí.

Quang lâm đạo tràng và chứng minh lễ cúng bách nhật có sự hiện diện của HT Thích Minh Phú Viện Chủ Tu Viện Thiện Hòa và Trụ trì chùa Thiện Hòa (Mönchengladbach-Đức quốc); Sư Bà Thích Nữ Diệu Ân (Trụ trì Chùa Quán Âm – Aechen-Đức quốc; TT Punna Ratana (đến từ Srilanka); TT Thích Giác Trí (đến từ Việt Nam); ĐĐ Thích Trung Lưu (Trụ trì chùa Tâm Giác – München); Sư Cô Thích Nữ Diệu Linh (Trụ trì chùa Quán Âm – Berlin Đức quốc) cùng chư tôn Đại Đức Tăng Ni chùa Phật Huệ.

Đúng 10.30 giờ trong trầm hùng tiếng chuông trống Bát nhã môn đồ pháp quyến và Phật tử khắp nơi đã vân tập tại Đại Hùng Bảo Điện niệm vang hồng danh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để cung đón chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni quang lâm Bảo điện niệm hương, bạch Phật và tụng kinh A Di Đà – cúng Ngọ hồi hướng hư không pháp giới chúng sanh và Giác Linh HT Ân Sư đồng siêu đăng Phật quốc.

Sau thời cúng Ngọ chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni đã hướng dẫn môn đồ pháp quyến đến trước Giác linh đường, dâng hương tưởng niệm công đức của HT Ân Sư và đồng nhiếp tâm niệm vang hồng danh A Di Đà Phật, nguyện cầu Giác linh HT Ân Sư được cao đăng Phật quốc.

Vào lúc 12.15.h môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni quang lâm trai đường để dâng lễ cúng dường trai Tăng. Phật tử Trần Mai Huy Lam (PD: Đồng Xuân) đã thay mặt môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch, nguyện mong dâng hiến công đức trai diên tịnh, nương nhờ oai thần, ân đức của mười phương chư Phật và chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni hồi hướng Giác linh Hòa Thượng Ân Sư được cao đăng Phật quốc.

Sau Lễ cúng dường Trai Tăng, vào lúc 14.00h dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Minh Phú, TT Chủ Sám Thích Giác Trí đã hướng dẫn môn đồ pháp quyến đến trước Giác linh đường cố Hòa Thượng Ân Sư làm lễ cung thỉnh giác linh và kim thân của cố Hòa Thượng quang lâm đại hùng Bảo điện để làm lễ thanh lọc tro cốt và lựa chọn xá lợi để tôn trí và nhập Bảo tháp thờ tại Tu Viện Phật Đạo.

Vào lúc 15.00h TT Punna Ratana (đến từ Srilanka) đã có một buổi mạn đàm nhỏ nói về những kỷ niệm khó quên khi Ngài khởi du đến nước Đức để hoằng pháp. Tại đây Ngài đã được làm quen với cố Hòa Thượng Ân Sư và đã cùng đồng hành với Ân Sư trong nhiều pháp hội cũng như những chuyến lưu dương tu học và hoằng pháp tại nhiều quốc gia. TT Punna Ratana đã bày tỏ lời tán thán, tri ân trước những công đức cũng như bổn hạnh nguyện mà Hòa Thượng Ân Sư đã dành riêng cho Ngài cũng như trong sự nghiệp hoằng pháp độ sanh trong suốt mấy chục năm qua tại Đức quốc...

Dưới đây là những hình ảnh ghi lại từ Lễ cúng Bách nhật nói trên.

Xin hoan hỉ clicken lên tấm hình
để xem chi tiết0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites