Pages

16 November 2014

ĐÀN PHÁP DƯỢC SƯ PL.2558 CHÙA PHẬT HUỆ

Thế-tôn bảo ngài Văn Thù Sư Lợi: Có những chúng sanh, không biết lành dữ, ôm lòng tham lam, bỏn xẻn, không biết bố thí, và sự lợi ích bố thí là gì, vô minh che lấp, thiếu hẳn đức tin, lại tham chứa chất của cải cho nhiều, đêm ngày bo bo gìn giữ, thấy ai đến xin, lòng đã không muốn, nhưng cực chẳng đã phải đưa của ra, thì lại đau đớn mến tiếc, dường như lóc thịt cho người. Lại có vô lượng chúng sanh tham lẫn keo kiết, chỉ lo tích trữ của cải cho nhiều, chính mình không dám ăn tiêu, nói chi đem của cải ấy thí cho cha mẹ, vợ con, tôi tớ hay những người nghèo đến xin. Những kẻ tham ấy, khi chết đọa vào ngạ quỷ, hoặc đọa súc sanh. Mặc dù ở trong ác thú, nhưng nhờ đời trước sống trong nhân gian, đã từng nghe qua danh hiệu của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như-lai, nay còn nhớ niệm danh hiệu đến ngài, thì từ cõi ấy thoát sanh làm người...


Xin giới thiệu cùng quý Phật tử những hình ảnh ghi lại từ khoá tu Đàn Pháp Dược Sự PL.2558 được tổ chức trong hai ngày 15-16.11.2014 tại chùa Phật Huệ.


Xin hoan hỉ clicken vào tấm hình để xem toàn bộ Album0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites