Pages

05 March 2021

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU CỦA TỔ ĐÌNH VIÊN GIÁC - CHI BỘ GHPGVNTN ĐỨC QUỐC - HỘI PHẬT TỬ VÀ CÁC GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI ĐỨC - BAN BIÊN TẬP VÀ THÀNH VIÊN BÁO VIÊN GIÁC


Nay Sư Bà theo Phật về Tây đã để lại một khoảng không gian vô tận trống vắng của hai tự viện nói trên. Chúng tôi xin đại diện cho toàn thể Tăng Ni và Tín Đồ Phật Giáo Việt Nam tại Đức Quốc xin đốt nén tâm hương hướng về nơi an trí nhục thân của Sư Bà tại Frankfurt để nhất tâm cầu nguyện và mong rằng Đức Từ Phụ A Di Đà phóng quang tiếp dẫn Sư Bà về cảnh giới Khứ Lai Tự Tại của người xuất gia đã sống với 80 năm trên trần thế nầy.GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
Chi Bộ Đức Quốc e.V. (gemeinnütziger Verein)
(Thành lập năm 1979 tại Hannover)
Hội Phật Tử Việt Nam Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Ðức e. V.
(gemeinnütziger Verein) (Thành lập năm 1978 tại Hannover)
Pagode Viên Giác ◦ Karlsruher Str. 6 ◦ 30519 Hannover, Germany
Tel.: +49-511-879630 ◦ Fax: +49-511-87941200
Homepage: www.viengiac.de - Email: info@viengiac.de

Phật Lịch 2565, Hannover, ngày 04.03.2021

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU VÀ CẦU NGUYỆN

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Kính gửi: Môn Đồ Pháp Quyến chùa Phật Huệ tại Frankfurt và chùa Phật Bảo tại Barntrup
Chư Tăng Ni Phật Tử Việt Nam tại Đức nói riêng và Âu Châu nói chung vừa biết được tin về sự ra đi vĩnh viễn của:
Sư Bà Thích Nữ Diệu Hạnh, Thế Danh: Mai Thúy Ảnh,
Pháp Tự: Lệ Trí, Pháp Hiệu Từ Nguyện, Sinh ngày 12 tháng 6 năm 1942 tại Việt Nam
Vãng sanh lúc 10:30 sáng ngày 1 tháng 3 năm 2021 tại bệnh viện Frankfurt, Đức Quốc
Hưởng thượng thọ 80 tuổi
Thuộc dòng phái Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 42, là người khai sơn, Trụ Trì chùa Phật Bảo tại Barntrup cũng như đương kim Tri Sự chùa Phật Huệ tại Frankfurt; đồng thời cũng là thành viên sáng lập Chi Bộ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Đức Quốc từ năm 1979 tại Hannover.
Nay Sư Bà theo Phật về Tây đã để lại một khoảng không gian vô tận trống vắng của hai tự viện nói trên. Chúng tôi xin đại diện cho toàn thể Tăng Ni và Tín Đồ Phật Giáo Việt Nam tại Đức Quốc xin đốt nén tâm hương hướng về nơi an trí nhục thân của Sư Bà tại Frankfurt để nhất tâm cầu nguyện và mong rằng Đức Từ Phụ A Di Đà phóng quang tiếp dẫn Sư Bà về cảnh giới Khứ Lai Tự Tại của người xuất gia đã sống với 80 năm trên trần thế nầy.
Đại Diện Chi Bộ, các chùa, Niệm Phật Đường, Hội Phật Tử Việt Nam Tỵ Nạn và các Chi Hội Phật Tử tại Đức Quốc cùng các Gia Đình Phật Tử sở thuộc và Ban Biên Tập Báo Viên Giác đồng nhất tâm cầu nguyện.
• Hòa Thượng Thích Như Điển, Phương Trượng Khai Sơn Tổ Đình Viên Giác, sáng lập Chi Bộ GHPGVNTN Đức Quốc, thành lập Hội Phật Tử và các Gia Đình PTVN tại Đức, sáng lập Chủ Nhiệm báo Viên Giác.
• Đại Đức Trụ Trì Tổ Đình Viên Giác và Tăng Ni Chúng thuộc bổn tự
• Thượng Tọa Thích Đồng Văn Trụ trì chùa Phổ Bảo và chư Tăng tại München
• Thượng Tọa Thích Hạnh Tấn Trụ trì Tu Viện Vô Lượng Thọ và Tăng Ni chúng tại Schmiedeberg
• Thượng Tọa Thích Hạnh Bảo Trụ Trì chùa Liên Tâm và Tăng chúng tại Turuku, Phần Lan
• Thượng Tọa Thích Hạnh Vân Trụ Trì Tu Viện Viên Đức Ravensburg
• Thượng Tọa Thích Hạnh Hòa Trụ Trì chùa Viên Âm Nürnberg
• Đại Đức Thích Hạnh Giới Trụ trì Tịnh Thất Viên Lạc và Tăng chúng tại Varel
• Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Tâm, Viện Chủ chùa Bảo Quang và Ni Chúng tại Hamburg
• Ni Trưởng Thích Nữ Như Viên, Viện Chủ chùa Viên Quang và Ni Chúng tại Tübingen
• Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Phước, Viện Chủ chùa Linh Thứu Berlin và Tu Viện Lộc Uyển cùng Ni Chúng tại Rostock
• Ni Sư Thích Nữ Minh Hiếu Trụ Trì chùa Bảo Thành và Ni chúng tại Koblenz
• Ni Sư Thích Nữ Tuệ Đàm Châu Trụ Trì chùa Bảo Đức Oberhausen
• Hội Phật Tử Việt Nam Tỵ Nạn và tất cả các Chi Hội Phật Tử Việt Nam tại CHLB Đức Quốc
• 7 Gia Đình Phật Tử Việt Nam hiện sinh hoạt tại Đức
• Ban Biên Tập và thành viên báo Biên Giác
Đồng thành kính Phân Ưu, cầu nguyện và tưởng niệm.

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites