Pages

03 January 2021

CHÙA PHẬT HUỆ LẬP ĐÀN CHUẨN ĐỀ ĐỂ NGUYỆN CẦU CHO KHẮP PHÁP GIỚI CHÚNG SANH CÙNG ĐỨC QUỐC VÀ VIỆT NAM ĐỒNG TIÊU TAI DỊCH NẠN CORONA

Thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề là một thần chú nổi tiếng trong Phật giáo. Thần chú có thể giúp khai mở trí tuệ Bát Nhã và giúp người niệm gặp nhiều thuận lợi trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.
 


Chuẩn Đề, Phạn ngữ là Cundì, Cunïdïhi (चुन्दी), dịch nghĩa là Năng hành, Thành thực hay Thanh tịnh. Năng hành nghĩa là Bồ tát có thệ nguyện rộng lớn, trí tuệ sâu xa, đầy đủ mọi năng lực để làm bất cứ việc gì cũng đều đem đến sự lợi ích cho chúng sinh. Thành thực có nghĩa Bồ tát có công năng vi diệu, từ nơi pháp Không tưởng quán ra pháp Giả, khiến chứng đắc cảnh giới Niết bàn, bạt trừ mọi vọng huyễn sinh tử. Thanh tịnh nghĩa là Bồ tát đã chứng đắc được bản tâm, khéo an trụ trong tự tánh thanh tịnh.
Nam Mô A Di Đà Phật.

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites