Pages

31 December 2018

NGÀY VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ – CÙNG NHAU HƯỚNG VỀ CỰC LẠC


vừa niệm Phật kinh hành và đã cùng nhau phát nguyện phát nguyện trước Đức Phật A Di Đà, nguyện một lòng chân chánh, tinh tấn hành trì pháp môn niệm Phật, trước là mang lại niềm vui hỉ lạc trong cuộc sống thường nhật, sau là khi xả báo thân, ai ai cũng đầy đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên để cùng nhau sanh về Cực Lạc Quốc...


Niệm Phật và Pháp Niệm Phật từ lâu đã trở thành phổ cập pháp, bởi nó có thể phổ độ cả ba căn thượng-trung-hạ, nói khác đi không kể lợi, độn, thánh hay phàm đều có thể thâu nhiếp và hành trì được. Tuy nhiên để hành trì pháp niệm Phật và mang lại những lợi lạc thiết thực cho cuộc sống tâm linh nói riêng, đặc biệt là cuộc sống của giới Phật tử tại gia nói chung thì pháp niệm Phật vẫn luôn là một thử thách không chỉ đòi hỏi ở người hành trì phải có đủ tín-nguyện-hạnh (tức tin sâu-nguyện thiết-thực tâm hành), sâu xa hơn, hành giả niệm Phật còn phải hoàn thiện thêm cho mình một hành trang Tịnh Độ hay còn gọi là Tịnh Nghiệp Tam Phước. Bao gồm:

1. Hiếu kính phụ mẫu, phụng sự Sư trưởng, từ tâm bất sát, hành thập thiện nghiệp.
2. Thọ trì Tam Quy, đầy đủ các giới và chẳng phạm oai nghi.
3. Phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, khuyến khích, sách tấn hành giả.


Để giúp cho các Phật tử có thêm phước duyên cùng nhau sách tấn và hành trì pháp niệm Phật, vào mỗi dịp cuối năm, chùa Phật Huệ đều tổ chức khoá Tu Học Mùa Đông hay còn gọi là khoá Tu Phật Thất. Đây là cơ hội để các Phật tử khắp nơi cùng nhau hội tụ về chùa, dưới sự hướng dẫn của chư Tôn Đức Tăng Ni, cùng trau dồi, học hỏi thêm giáo lý Tịnh Độ và cùng chuyên tu pháp niệm Phật. Đây cũng là lý do hàng năm, trong các khoá tu, đặc biệt khoá tu học cuối năm, TT Trụ Trì Thích Từ Trí đều luôn ôn lại những giáo lý nền tảng nói chung và giáo lý chuyên tu nói riêng nhằm giúp cho các Phật tử củng cố, vững tin hơn nơi pháp môn mình đang hành trì.

Khoá tu năm nay diễn ra đúng ngày Vía của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật nhằm ngày Chủ Nhật 23.12.2018 (tức ngày 17.11 Âm Lịch), vì vậy ngoài việc tụng Kinh A Di Đà định khoá, các Phật tử còn được Chư Tôn Đức Tăng Ni hướng dẫn tụng Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Đây là quyển Kinh quan trọng nhất trong Tịnh Độ Tam Kinh (còn gọi với tên khác là Vô Lương Thọ Kinh; A Di Đà Kinh và Quán Vô Lượng Thọ Kinh). 

Kinh Vô Lượng Thọ không chỉ được đức Bổn Sư Thích Ca giới thiệu chi tiết về cảnh giới Cực Lạc mà Đức Phật A Di Đà khi còn hành Bồ tát đạo với tên gọi là Pháp Tạng Tỳ Kheo, sau khi nghe đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai giới thiệu 210 ức cõi nước Phật, pháp Tạng Tỳ Kheo đã đúc kết 21 vô số cõi nước Phật với đầy đủ những công đức, tinh hoa, trang nghiêm mầu nhiệm nhất rồi tích công, luỹ đức đầy đủ năm kiếp để kiến lập nên Tây Phương Cực Lạc cõi với 48 lời Đại Nguyện độ khắp, độ tận chúng sanh 10 phương pháp giới, đồng sanh về Tịnh Độ. Đây cũng là quyển Kinh được đức Bổn Sư Thích Ca nói sâu hơn về nhân quả, báo ứng; tín-nguyện-hành và khuyến tấn bồ đề tâm, giúp cho chúng sanh thời mạt thế không kể lợi, độn đều có đủ phước duyên cùng tu học pháp niệm Phật để sanh về Cực Lạc Quốc. 

Song song với việc tụng kinh, các Phật tử còn được hướng dẫn thực hành niệm Phật và niệm Phật kinh hành trong chánh niệm. Cũng trong ngày Vía Đức Phật A Di Đà dưới sự hướng dẫn của TT Trụ Trì và chư Tôn Đức Tăng Ni, các Phật tử đã cùng nhau kết nến hoa đăng; vừa niệm Phật kinh hành và đã cùng nhau phát nguyện phát nguyện trước Đức Phật A Di Đà, nguyện một lòng chân chánh, tinh tấn hành trì pháp môn niệm Phật, trước là mang lại niềm vui hỉ lạc trong cuộc sống thường nhật, sau là khi xả báo thân, ai ai cũng đầy đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên để cùng nhau sanh về Cực Lạc Quốc.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại từ buổi tu học nói trên.

 
Xem Hình Chi Tiết

0 Kommentare:

New Comments

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites